Моряшки професионален съюз оказа помощ на екипажа на Sea Arrow II

На 09 юли 2013 г. в офиса на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз /МПС/ се получи сиг­нал от глав­ния меха­ник на м/к „Sea Arrow II”,плаващ под флага на Сиера Леоне, нами­ращ се в бур­гас­кото пристанище.

В сиг­нала се съоб­ща­ваше, че моря­ците от еки­пажа не са полу­ча­вали зап­лати за около 5–6 месеца. На 10 юли кораба бе посе­тен от пред­се­да­теля и сек­ре­таря на МПС, Иван Вел­ков и Георги Тодоров.

По ини­ци­а­тива на МПС моря­ците обя­виха стачка, и  след чети­ри­на­де­сет дни, на 24 юли полу­чиха сво­ите заплати.

Всичко това бе изво­ю­вано с актив­ната помощ от МПС,във вза­и­мо­дейс­т­вие с ДА „Мор­ска Адми­нис­т­ра­ция” — Бургас.

0 Comments

Leave a reply