МПС в подкрепа на пенсионна реформа за моряците

По молба на орга­ни­за­ци­ята Меж­ду­на­родни тру­дови стан­дарти (International Labour Standards), Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници ITF и ней­ните локални пар­т­ньори про­веж­дат про­уч­ване за пен­си­он­ните пла­нове на чле­ну­ва­щите в профсъюзите.

Целта на допит­ва­нето е да се събере кол­кото се може повече инфор­ма­ция за тези пла­нове от мор­с­ките тру­же­ници. МТС си пос­тавя като задача въвеж­дане на задъл­жи­телни изис­к­ва­ния по въп­роса за пен­си­ите на моря­ците към Кон­вен­ци­ята за мор­ски труд от 2006-та.

Обръ­щаме се към всички чле­нове на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз с молба да попъл­нят при­ло­же­ния по-долу въп­рос­ник и да го изп­ра­тят по елек­т­ро­нен път на имейл адрес: seafarerspensions@ilo.org.

По-голяма под­к­репа на ини­ца­ти­вата от ваша страна ще доведе до засил­ване на пози­ци­ите на МТС в пре­го­во­рите за про­мяна на Кон­вен­ци­ята за мор­ски труд от 2006-та и евен­ту­ално подоб­ря­ване на усло­ви­ята за пен­си­о­ни­ране на моряците.

Изтег­лете въп­рос­ника от тук

0 Comments

Leave a reply