Моряшкият профсъюз приветства Морската Трудова Конвенция

Моряш­кият проф­съюз уве­до­мява сво­ите чле­нове, че от 20-ти август е в сила Мор­с­ката тру­дова кон­вен­ция (МТК) 2006. Ръко­вод­с­т­вото на проф­съ­юза е убе­дено, че новите раз­по­редби, нало­жени от кон­вен­ци­ята, имат потен­циал да подоб­рят зна­чи­телно живота и усло­ви­ята на труд на мор­с­ките труженици.

Сред пре­и­му­щес­т­вата, които пред­лага МТК са:

• Прек­ра­тя­ване на прак­ти­ките за съби­ране на такси или включ­ване в черен спи­сък на моря­ците от някои от аген­ци­ите за наби­ране на пер­со­нал в бранша;
• Приз­на­ва­нето на всички чле­нове на еки­па­жите – вклю­чи­телно и на всички в еки­па­жите на меж­ду­на­род­ните кру­изни кораби – за мореп­ла­ва­тели, които ще се пол­з­ват от еднаква защита на пра­вата си;
• Задъл­бо­чени про­верки от прис­та­нищ­ните власти за нару­ше­ния, вклю­чи­телно неиз­п­ла­щане на зап­лати на еки­пажа илиPaddyCrumlin водене на двойно сче­то­вод­с­тво;
• Съз­да­ване на соци­ални цен­т­рове в прис­та­ни­щата, както и на коми­сии за безо­пас­ност на самите кораби.

Моряш­кият проф­съюз е член на Меж­ду­на­род­ната Феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници (ITF), чийто пре­зи­дент Пади Кръм­лин заяви: “Мор­с­ката тру­дова кон­вен­ция пред­с­тав­лява зна­чи­телна стъпка нап­ред в бор­бата на проф­съ­ю­зите по света за подоб­ря­ване на пра­вото на труд и тру­до­вите стан­дарти за моря­ците.
Това е водо­дел в исто­ри­ята на меж­ду­на­род­ното кора­боп­ла­ване, който ще добави гри­жата за пра­вата на моря­ците към същес­т­ву­ва­щите стан­дарти за безо­пас­ност и сигурност”.

0 Comments

Leave a reply