Честит празник на всички моряци!

Ува­жа­еми моряци,

Чес­тит празник!

Поже­ла­ваме Свети Нико­лай да ви зак­риля в морето и на брега.
Нека него­вата радост да дава, без да полу­чава нещо в замяна, бъде и ваша радост.
Нека раз­би­ра­нето, с което се отна­сял към всички хора, бъде вер­ния път към сър­цата на вашите близки.
Попъ­тен вятър и седем фута под кила!

Упра­ви­те­лен съвет на
Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

0 Comments

Leave a reply