Решения на общо събрание проведено на 09.05.2008 г.

Р Е Ш Е Н И Я

на общо съб­ра­ние про­ве­дено на 09.05.2008 г.:

1. При­ема отчета на пред­се­да­теля за пери­ода май 2007г. – април 2008г.

2. При­ема финан­со­вия отчет за пери­ода 31 март 2007г. – 01 април 2008г.

3. При­ема бюджета на МПС за пери­ода 01 април 2008г. – 31 март 2009г.

4.1 Избира за Пред­се­да­тел Иван Вел­ков Иванов .

4.2 Избира за Замес­т­ник Пред­се­да­тел Ата­нас Стойчев.

5.1 От със­тава на УС отпадат:

- Велин Сер­бе­зов – осво­бо­ден от Общото събрание;

- Милена Нен­чева – осво­бо­дена от Общото събрание;

- Ненчо Савов – осво­бо­ден от Общото събрание;

5.2 Избира за чле­нове на УС:

- Пла­мен Пенков

- Здравко Тушев

- Вален­тина Хранова

6. Дава съг­ла­си­ето си УС да упъл­но­мо­щава чле­нове на МПС да пред­с­тав­ля­ват съюза пред Общо съб­ра­ние на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите в ПБМФ-ЕАД Варна съг­ласно зако­но­вите нап­рав­ле­ния на чл. 6 и чл. 6а от КТ.

7. Упъл­но­мо­щава УС да пред­с­тав­лява чле­но­вете на МПС, съг­ласно чл.51а от КТ при пре­го­вори, пред­с­та­вяне на про­екти, всички въп­роси, свър­зани с КТД, както и да опре­деля реда и начина за раз­ход­ване на сред­с­т­вата за СБКО, съоб­ра­зени със зако­но­вите нап­рав­ле­ния в чле­нове от 292 до 300 от КТ.

8. Задъл­жава УС да инфор­мира сво­ев­ре­мено чле­но­вете на МПС за хода на очак­ва­ната при­ва­ти­за­ция на Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД и да защи­тава схема за начина на при­ва­ти­зи­ране на Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД, която мак­си­мално да защи­тава инте­ре­сите на рабо­те­щите във фирмата.

9. Задъл­жава УС да инфор­мира сво­ев­ре­мено чле­но­вете на МПС за финан­со­вото със­то­я­ние на Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД при стре­меж да не се допуска заба­вяне или неиз­п­ла­щане на зап­лати и КП.

10. При­ема Прог­рама за дей­ността на МПС за пери­ода 2006 — 2007 г.:

10.1. Про­дъл­жа­ване рабо­тата по КТД с Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД за дос­ти­гане и при­веж­дане в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на кон­вен­ци­ите на МОТ и нор­ма­ти­вите на ITF.

10.2. Тър­сене на въз­мож­ност за избяг­ване на двой­ното зап­ла­щане във лева и валута на бъл­гар­с­ките моряци при облек­чена данъчна схема за моряш­ките възнаграждения.

10.3. Под­дър­жане на тен­ден­ци­ята за пери­о­дично уве­ли­че­ние на зап­ла­тите на моря­ците в лева във връзка с полу­ча­ва­нето на по-високи въз­наг­раж­де­ния при при­до­би­ване право на пенсия.

10.4. Под­дър­жане на тен­ден­ци­ята за пери­о­дично уве­ли­че­ние на зап­ла­тите на всички работ­ници и слу­жи­тели и кори­ги­ра­нето им във връзка с обя­ве­ния от Наци­о­нал­ния ста­тис­ти­чески инс­ти­тут индекс на инфлацията

10.5. Про­мяна на наци­о­нал­ното мор­ско зако­но­да­тел­с­тво в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на мор­с­ките кон­вен­ции. При изра­бот­ване на нор­ма­тив­ните актове да се работи в след­ните направления:

10.5.1 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща рабо­тата на моряци на кораби под бъл­гар­ски флаг.

10.5.2 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща рабо­тата на моряци на кораби под чужд флаг, наети от бъл­гар­ски опе­ра­тор, регис­т­ри­ран в РБ

10.5.3 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща пос­ред­ни­чес­ката дей­ност при нае­ма­нето на моряци.

10.5.4 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща пра­во­мо­щи­ята на ИА “Мор­ска адми­нис­т­ра­ция” и ней­ните реги­о­нални структури.

10.5.5 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща соци­ал­ното оси­гу­ря­ване на моря­ците и данъч­ното обла­гане на дохо­дите им от тру­дови правоотношения.

10.6. Изпол­з­ване на чужди мор­ски закони за изра­бот­ване на наци­о­на­лен мор­ски закон.
10.7. Активна намеса в про­це­сите на при­ва­ти­за­ция с цел запаз­ване на работ­ните места и флага.

11. Про­меня член­с­кия внос:

11.1 Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД :

- за всички рабо­те­щите в Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД – 0,75% от обла­га­ния до момента доход;

- за моря­ците пла­ващи на кораби под не бъл­гар­ски флаг на Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД допълнително:

- за капи­тан и гл. меха­ник – 15 евро месечно по време на рейс;

- за офи­цер­ски със­тав – 12 евро месечно по време на рейс;

- за изпъл­ни­тел­ски със­тав 10 евро месечно по време на рейс;

- за кадети 5 евро месечно по време на рейс.

- за моря­ците пла­ващи на кораби под не бъл­гар­ски флаг на Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД за вре­мето на пла­ване се връща лево­вия член­ски внос;

- за всички рабо­те­щите в Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД член­с­кия внос се удържа по ведомост.

11.2 Mоряци пла­ващи на чужди кораби:

- за моря­ците пла­ващи на кораби на „Арен­кийл”, член­с­кия внос се удържа по ведо­мост в след­ните размери:

- за капи­тан и гл. меха­ник – 15 евро месечно по време на рейс;

- за офи­цер­ски със­тав – 12 евро месечно по време на рейс;

- за изпъл­ни­тел­ски със­тав и кадети 10 евро месечно по време на рейс.

- за моряци пла­ващи на чужди кораби от други фирми член­с­кия внос се плаща на ръка в след­ните размери:

- за капи­тан и гл. меха­ник – 180 лв. годишно;

- за офи­цер­ски със­тав – 140 лв. годишно;

- за изпъл­ни­тел­ски със­тав 100 лв. годишно;

- за кадети 60 лв. годишно.

0 Comments

Leave a reply