Устав

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (МПС)

У С Т А В

на сдру­же­ние с нес­то­пан­ска цел в час­тна полза с
наи­ме­но­ва­ние на бъл­гар­ски език “МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ” – сък­ра­тено МПС и
на анг­лийски език “BULGARIAN SEAFARERSTRADE UNION” – сък­ра­тено “STUBULGARIA


П Р Е А М Б Ю Л

МПС е
сво­бодно про­фе­си­о­нално сдру­же­ние, съз­да­дено да защи­тава ико­но­ми­чес­ките и
соци­ал­ните инте­реси на мор­с­ките тру­же­ници в Бъл­га­рия. То стои на пози­ци­ите на
демок­ра­ци­ята и сво­бо­дата, като се про­ти­во­пос­тавя на всички форми на
тота­ли­та­ри­зъм и дис­к­ри­ми­на­ция. Всички дей­ности на ръко­вод­ните органи и редо­вите
чле­нове на МПС са под­чи­нени на този Устав.

Глава I. СТАТУТ, ЦЕЛИ,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРЕДСТВА И ФОРМИ

Чл.1. (1) МПС е доб­ро­во­лен съюз, осъ­щес­т­вя­ващ сво­ята
дей­ност в съот­вет­с­т­вие с чл. 49, ал.1 от Кон­с­ти­ту­ци­ята на Репуб­лика Бъл­га­рия и
в съот­вет­с­т­вие с при­е­тите от Репуб­лика Бъл­га­рия меж­ду­на­родни спо­ра­зу­ме­ния и
конвенции.

(2) Чле­нове на МПС могат да бъдат лица, чиято дей­ност
е свър­зана със спе­ци­фи­ката на мор­с­кия труд или лица, при­те­жа­ващи мор­ска
пра­вос­по­соб­ност, но неиз­пол­з­ващи нае­мен труд.

(3) МПС дейс­тва на тери­то­рия, на която има обо­со­бени
про­фе­си­о­нални групи, свър­зани с упраж­ня­ва­нето на горе­по­со­че­ния труд.

(4) МПС дейс­тва като юри­ди­ческо лице с нес­то­пан­ска цел
в полза на сво­ите чле­нове в съот­вет­с­т­вие със Закона за юри­ди­чес­ките лица с
нес­то­пан­ска цел, чл.49 от Кодекса на труда и с уста­но­ве­ния от Закона ред.

(5) МПС осъ­щес­т­вява сво­ята дей­ност като се
самоиздържа.

(6) МПС осъ­щес­т­вява дей­ността си в сът­руд­ни­чес­тво с
дър­жавни, общес­т­вени и сродни организации.

(7) МПС е отк­рит за съз­да­ване на орга­ни­за­ции (сек­ции)
по отрас­лов и тери­то­ри­а­лен приз­нак или по месторабота.

(8) МПС е неза­ви­сим от поли­ти­чески пар­тии,
орга­ни­за­ции, адми­нис­т­ра­тивни органи на властта и правителството.

(9) Седа­ли­щето на МПС е в гр.Варна. Адре­сът на
управ­ле­ни­ето е:
гр.Варна, ул.“Граф Игна­тиев” № 6, ет.1, ап.1.

(10) Всички пис­мени доку­менти на МПС съдър­жат
наи­ме­но­ва­ни­ето и адреса на бъл­гар­ски и/или анг­ли­иски език, а така също данни за
регис­т­ра­ци­ята и Бул­с­тат номер.

(11) Всички доку­менти на МПС са дос­тъпни за всeки
член, който може да ги прег­лежда и да иска пре­писи или изв­ле­че­ния от тях.

(12) МПС има два кръгли печата на бъл­гар­ски и на
анг­ли­иски език.

(13) МПС има емб­лема и значка, които се одоб­ря­ват от
Общото събрание.

Чл.2. Основни цели и пред­мет на дей­ност на МПС:

1. Защита пра­вото на труд.

2. Пред­с­тав­ля­ване и защита на
про­фе­си­о­нал­ните и соци­ал­но­и­ко­но­ми­чески права на сво­ите чле­нове пред дър­жав­ните
органи, рабо­то­да­те­лите и тех­ните представители.

3. Пови­ша­ване на про­фе­си­о­нал­ната
ква­ли­фи­ка­ция, жиз­не­ния
стан­дарт, соци­ал­ното оси­гу­ря­ване и
кате­го­ри­за­ци­ята на труда.

4. Кон­сул­ти­ране, под­по­ма­гане и пос­ред­ни­чес­тво при
нас­та­ня­ване на работа.

5. Под­по­ма­гане на соци­ално слаби членове.

Чл.3. Сред­с­тва и форми за
пос­ти­гане на пос­та­ве­ните цели
:

1. При­е­мане на плат­форми и прог­рами,
кон­к­ре­ти­зи­ращи и огла­ся­ващи основ­ните цели и задачи на МПС.

2. Водене на пре­го­вори, сключ­ване на
спо­ра­зу­ме­ния и дого­вори с рабо­то­да­те­лите при гаран­ти­ране на равнопоставеност.

3. Изди­гане на дек­ла­ра­ции, орга­ни­зи­ране
и про­веж­дане на митинги, съб­ра­ния и други законни форми на протести.

4. Орга­ни­зи­ране на стачки като крайна
мярка.

5. Соб­с­т­вена сто­пан­ска политика.

Чл.3а. За пос­ти­гане на целите си МПС в съот­вет­съ­вие с
чл.3 от ЗЮЛНЦ може да извър­шва и сто­пан­ска дей­ност със след­ния пред­мет:
Инфор­ма­ци­онна, изда­тел­ска и рек­ламна дей­ност; кон­сул­тан­ска и пос­ред­ни­ческа
дей­ност при нас­та­ня­ване на работа; обу­че­ние, пови­ша­ване на ква­ли­фи­ка­ци­ята и
прек­ва­ли­фи­ка­ция; турис­ти­ческа дей­ност и оси­гу­ря­ване на отдиха; оси­гу­ри­телна
дейност.

Глава II. ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4. (1) Член на МПС може
да стане всяко физи­ческо лице, съг­ласно чл.1
, ал.2
без дис­к­ри­ми­на­ция относно раса, етни­ческа при­над­леж­ност, пол, обра­зо­ва­ние,
рели­ги­озни и поли­ти­чески убеждения.

(2) В Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз могат да
чле­ну­ват колек­тивно орга­ни­за­ции на рабо­тещи в сфе­рата на мор­с­кия труд.

Чл.5. (1) Нови чле­нове на
МПС могат да пос­тъп­ват инди­ви­ду­ално или колек­тивно по соб­с­т­вено желание.

(2) Към заяв­ле­ни­ето за при­е­мане в Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз колек­тив­ните чле­нове при­ла­гат пре­пис от про­то­кола с реше­ние
на Общото им събрание.

Чл.6. При­е­ма­нето на
чле­но­вете се извър­шва от Упра­ви­тел­ния съвет (УС) на МПС въз основа на пис­мено
заяв­ле­ние, молба (ради­ог­рама, телекс и др.). Отказ за при­е­мане на член в МПС се
обжалва пред Общото съб­ра­ние (ОС), като отказа се аргу­мен­тира от УС.

Чл.7. (1)Член на МПС не може да чле­нува в друга иден­тична про­фе­си­о­нална орга­ни­за­ция, същес­т­ву­ваща в мор­с­кия отрасъл.

(2) Чле­но­вете на МПС могат да съз­да­ват орга­ни­за­ции
(сек­ции) в струк­ту­рата на съюза по мес­то­ра­бота неза­ви­симо от инди­ви­ду­ал­ното си
членство.

(3) Чле­но­вете на МПС прек­ра­тили член­с­т­вото си по
чл.10, ал.1, т.1 и т.3, могат да бъдат при­е­мани отново след като зап­ла­тят
встъ­пи­те­лен член­ски внос в раз­мери опре­де­лени от Общото събрание.

(4) Чле­но­вете на МПС прек­ра­тили член­с­т­вото си по
чл.10, ал.1, т.4, могат да бъдат при­е­мани отново след изти­чане на пет годи­шен
срок.

Чл.8. Чле­но­вете на МПС
имат право:

1. Да изби­рат и да бъдат изби­рани в ръко­водни органи на МПС.

2. Да изби­рат и бъдат изби­рани във всички общес­т­вени организации.

3. Да учас­т­ват в ОС и в про­веж­да­нето на мероп­ри­я­тия на МПС.

4. Да пред­с­тав­ля­ват МПС чрез пред­с­та­ве­ните им от ръко­вод­ните органи на МПС пълномощия.

5. Да пос­та­вят на обсъж­дане и тър­сят защита по прин­ципни проб­леми, свър­зани с про­фе­си­о­нал­ната дейност.

6. Да прек­ра­тя­ват член­с­т­вото си по соб­с­т­вено жела­ние в пис­мена форма.

7. Да при­те­жа­ват устава, член­ска карта и значка на МПС.

8. Всеки член на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз има право да поиска вот на недо­ве­рие на всеки член на УС.

9. Да полу­чат под­к­репа и защита от МПС при тру­дов спор.

10. Да полу­чат под­к­репа и финан­сова помощ от МПС при необходимост.

Чл.9 Чле­но­вете на МПС са длъжни:

1. Да спаз­ват устава на МПС и реше­ни­ята на ОС.

2. Да съдейс­т­ват за пос­ти­гане целите на МПС.

3. Да зап­ла­щат член­с­кия внос по реда, опре­де­лен от Общото събрание.

4. Да не пол­з­ват по какъвто и да е начин МПС за пос­ти­гане на цели, про­ти­во­ре­чащи на нас­то­я­щия устав.

Чл.10. (1) Член­с­т­вото в МПС
се прек­ра­тява на едно от след­ните основания:

1. С молба по соб­с­т­вено желание.

2. При отпа­дане, поради пре­ми­на­ване в друг отра­съл, който не е свър­зан със спе­ци­фи­ката на мор­с­кия труд.

3. Поради отпа­дане при неп­ла­щане на член­с­кия внос
по реда опре­де­лен от Общото събрание.

4. Изк­люч­ване.

(2) Прек­ра­тя­ва­нето на член­с­т­вото по пред­ход­ната али­нея
точки 1, 2 и 3 не се доку­мен­тира с пис­мен акт от МПС.

Чл.11. Редо­вен член се изк­лючва от МПС с моти­ви­рано реше­ние на УС, пред­с­та­вено на ОС в слу­чай на едно от след­ните обстоятелства :

1. При сис­темно нару­ша­ване на чл. 9 от Устава.

2. При допус­кане на грубо пре­ду­миш­лено нару­ше­ние на слу­жеб­ните задъл­же­ния, зас­т­ра­ша­ващи сигур­ността на други хора и собственост.

3. Когато с дейс­т­ви­ята или без­дейс­т­ви­ята на
пове­де­ни­ето си уронва прес­тижа на МПС.

Глава III. ОРГАНИ НА
УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО

Чл.12. Органи за управ­ле­ние на МПС са:

1. Общото съб­ра­ние (ОС);

2. Упра­ви­те­лен съвет (УС);

3. Кон­т­ролно реви­зи­онна коми­сия (КРК).

Чл.13. Пара­лелно член­с­тво в
УС и КРК е несъвместимо.

Чл.14.Общото съб­ра­ние е висш орган на МПС. Общото
съб­ра­ние се със­тои от всички инди­ви­ду­ални чле­нове на Моряшки про­фе­си­о­на­лен
съюз, а колек­тив­ните чле­нове се пред­с­тав­ля­ват от изб­ра­ните от тех­ните общи
съб­ра­ния пред­се­да­тел, зам.председател и/или секретар.

Чл.15. (1) Общото съб­ра­ние
се про­вежда не по-малко от един път годишно.

(2) Общото събрание:

1. при­ема и изменя Устава на МПС
с мно­зин­с­тво на 2/3 от присъстващите ;

2. утвър­ж­дава струк­ту­рата на
МПС;

3. избира и осво­бож­дава чле­нове
на Упра­ви­тел­ния съвет, кон­т­ролно реви­зи­онна коми­сия, пред­се­да­теля, сек­ре­таря и
зам.председателя на МПС;

4. при­ема прог­рами за
осъ­щес­т­вя­ване на основ­ните задачи на МПС и коор­ди­ни­ране дей­ността с
Меж­ду­на­род­ната орга­ни­за­ция на труда (МОТ), Меж­ду­на­род­ната тран­с­пор­тна феде­ра­ция
(МТФ), Евро­пейс­ката тран­с­пор­тна феде­ра­ция (ЕТФ) и меж­ду­на­род­ните моряшки
профсъюзи;

5. опре­деля раз­мера на
встъ­пи­тел­ния и месе­чен член­ски внос на редов­ните чле­нове на МПС
и реда на пла­щане;

6. изс­лушва и при­ема док­ладни за
работа на МПС и него­вите ръко­водни органи;

7. решава въп­ро­сите относно
дей­ността на МПС;

8. опре­деля зап­ла­тите на
избор­ните длъжности.

9. взема реше­ние за прек­ра­тя­ване
на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз или за сли­ва­нето му с друга орга­ни­за­ция, с
мно­зин­с­тво 2/3 от присъстващите.

(3) Общото съб­ра­ние се свиква от
Упра­ви­те­лен съвет по негова ини­ци­а­тива или по искане на
1/10 (една
десета
) от чле­но­вете на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз в
насе­ле­ното място, в което се намира седа­ли­щето на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.
Ако в пос­лед­ния слу­чай Упра­ви­тел­ният съвет в месе­чен срок не отп­рави пис­мено
покана за свик­ване на Общо съб­ра­ние, то се свиква от съда по седа­ли­щето на
Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз по пис­мено искане на заин­те­ре­со­ва­ните чле­нове или
нато­ва­рено от тях лице.

(4) Пока­ната трябва да съдържа днев­ния ред,
датата, часа и мяс­тото за про­веж­дане на Общото съб­ра­ние и по чия ини­ци­а­тива то
се свиква. Пока­ната се обна­родва в “Дър­жа­вен вес­т­ник” и се пос­тавя на мяс­тото
за обяв­ле­ние в сгра­дата, където се намира управ­ле­ни­ето на Моряшки про­фе­си­о­на­лен
съюз, най-малко един месец преди нас­ро­че­ния ден.

(5) Общото съб­ра­ние е законно, ако при­със­т­ват повече
от поло­ви­ната от всички чле­нове. При липса на кво­рум съб­ра­ни­ето се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия дне­вен ред и може да се про­веде,
кол­кото и чле­нове да се явят.

(6) Всеки член на Общото съб­ра­ние има право на един
глас.

(7) Реше­ни­ята се взе­мат с обик­но­вено мно­зин­с­тво освен
слу­ча­ите посо­чени в този Устав и когато Общото съб­ра­ние реши това да става с
ква­ли­фи­ци­рано мно­зин­с­тво или кон­сен­сус, реше­ние за което се взема при
отк­ри­ва­нето на всяко Общо събрание.

(8) По въп­роси, които не са били гла­су­вани в днев­ния
ред и над­лежно опо­вес­тени не могат да се взе­мат реше­ния. Това не важи за
отс­т­ра­ня­ване на чле­нове от УС и за изби­ране на нови чле­нове вместо тях.

(9) За засе­да­ния на Общото съб­ра­ние се води про­то­кол,
който се под­писва от пред­се­да­тел­с­т­ва­щия съб­ра­ни­ето, от лицето водило про­то­кола
и от пред­се­да­теля на КРК или упъл­но­мо­щен от него член на тази комисия.

Чл.16. (1) Пос­то­ян­ният Упра­ви­те­лен съвет се със­тои от 5 члена, от които 3 пла­тени (пред­се­да­тел, сек­ре­тар, замес­т­ник пред­се­да­тел) и 2 допъл­ващи със­тава му измежду 13, всички изб­рани на Общо съб­ра­ние на МПС с ман­дат 2 години.

(2) При невъз­мож­ност или необ­хо­ди­мост за взе­мане
реше­ния от пос­то­ян­ния УС или по нас­то­я­ване на плав­със­тава се свиква раз­ши­рен
УС, допъл­нен с не по-малко от 2 пред­с­та­ви­тели на плав­със­тава измежду
изб­ра­ните по ал.(1).

(3) В УС не могат да бъдат изби­рани чле­нове, зае­мащи
ръко­водни длъж­ности в струк­ту­рите на фирмите.

Чл.17. (1)Упра­ви­тел­ният съвет орга­ни­зира и ръко­води рабо­тите на МПС и изпъл­нява
всички фун­к­ции, които не са от изк­лю­чи­телна ком­пе­тен­т­ност на Общото събрание.

(2)Упра­ви­тел­ният
съвет се свиква на засе­да­ние най-малко един път месечно, като пред­ва­ри­телно се
обяви днев­ния ред.

(3) Засе­да­ни­ето на УС е редовно, ако на него при­със­т­ват най-малко 5 члена на УС. При­със­т­ващо е и лице, с което има двус­т­ранна теле­фонна или друга връзка, гаран­ти­раща уста­но­вя­ване на само­лич­ността му и поз­во­ля­ваща учас­ти­ето му в обсъж­да­нето и взе­ма­нето на реше­ния. Гла­су­ва­нето на този член се удос­то­ве­рява в про­то­кола от пред­се­да­тел­с­т­ва­щия заседанието.

(4) Упра­ви­тел­ният съвет взема реше­ни­ята си
с кон­сен­сус на при­със­т­ва­щите чле­нове.
Раз­ши­ре­ния УС по чл.16, ал.2 взема реше­ния с 2/3 мно­зин­с­тво от
при­със­т­ва­лите членове.

(5) Упра­ви­тел­ният съвет може да взема реше­ния неп­ри­със­т­вено, ако про­то­кола бъде под­пи­сан най-малко от 5 от чле­но­вете му.

(6) Пред­се­да­те­лят на КРК или упъл­но­мо­щен от него член на коми­си­ята може да при­със­тва със съве­ща­те­лен глас на засе­да­ни­ята на УС.

(7) До изби­ра­нето на нов УС ста­рият про­дъл­жава да
изпъл­нява фун­к­ци­ите си.

(8) На засе­да­ни­ята на УС се води про­то­кол, който се
под­писва от пред­се­да­теля, от води­лия про­то­кола и от при­със­т­ва­лия член на КРК.

(9) Всички дейс­т­вия на чле­но­вете на МПС свър­зани със
сред­с­т­вата и фор­мите за пос­ти­гане на целите по сми­съл на чл.3 се коор­ди­ни­рат с
УС.

(10) УС опре­деля фун­к­ци­о­нал­ните задъл­же­ния на
сек­ре­таря и зам.председателя.

(11) УС взема реше­ние за наз­на­ча­ване на упра­ви­тели на
кло­нове, щатни и хоно­ро­вани сът­руд­ници и опре­деля зап­ла­ща­нето им.

Чл.18. (1) Пред­се­да­те­лят на МПС се избира на Общо съб­ра­ние за срок от две години и е по право член на УС и негов председател.

(2) Пред­се­да­те­лят на МПС осъ­щес­т­вява опе­ра­тивно рабо­тите на МПС и го пред­с­тав­лява. Той може да въз­лага някои от фун­к­ци­ите си на
чле­нове на УС.

(3) Зам.председателят и сек­ре­та­рят се изби­рат от Общото съб­ра­ние за срок от две години и са по право чле­нове на Упра­ви­тел­ния съвет и замес­т­ват пред­се­да­теля в негово отсъс­т­вие. Замес­т­ник пред­се­да­те­лят или Сек­ре­та­рят могат да пред­с­тав­ля­ват МПС при отсъс­т­вие на Пред­се­да­теля.

(4) Тру­до­вите дого­вори между Общото съб­ра­ние от една
страна и от друга страна Пред­се­да­теля, или сек­ре­таря, или Зам.председателя се
сключ­ват от името на Общото съб­ра­ние, а се под­пис­ват от Пред­се­да­тел­с­т­ва­щия
Общото съб­ра­ние. Запо­ве­дите за прек­ра­тя­ване на тру­до­вите дого­вори между Общото
съб­ра­ние от една страна и от друга страна Пред­се­да­теля, или сек­ре­таря, или
Зам.председателя се изда­ват от името на Общото съб­ра­ние, а се под­пис­ват от
Пред­се­да­тел­с­т­ва­щия Общото съб­ра­ние. При пред­с­рочно еднос­т­ранно прек­ра­тя­ване на
дого­во­рите от страна на Пред­се­да­теля, или сек­ре­таря, или Зам.председателя,
запо­ве­дите се под­пис­ват от Пред­се­да­теля на МПС.

(5) Пред­се­да­те­лят, сек­ре­та­рят и зам.председателят на
МПС се отчи­тат за дей­ността си пред УС при поис­к­ване и на всяко Общо събрание.

(6) Пред­се­да­те­лят на МПС сключва тру­дови дого­вори с
щат­ните и хоно­ро­вани сът­руд­ници при усло­вие, че за това пред­ва­ри­телно има
реше­ние на УС.

(7) При отсъс­т­вие на Пред­се­да­теля или сек­ре­таря и/или
зам.председателя могат да бъдат замес­т­вани от чле­нове на УС, изб­рани на
засе­да­ние на УС.

Чл.19. (1) Кон­т­рол­ната
реви­зи­онна коми­сия се със­тои от трима пос­то­янни члена плюс четири вре­менно от
плав­със­тава, изби­рани от Общото съб­ра­ние за срок от две години.

(2) КРК следи изпъл­не­ни­ето на реше­ни­ята на Общото
съб­ра­ние и на УС, про­ве­рява финан­со­вото със­то­я­ние на МПС и отчита дей­ността си
пред Общото събрание.

Чл.20. (1) МПС е сдру­же­ние (съюз) на инди­ви­ду­ални и колек­тивни членове

(2) Не по-малко от 5 (пет) инди­ви­ду­ални члена могат да съз­да­ват орга­ни­за­ция по мес­то­ра­бота. При един и същи рабо­то­да­тел може да има само една орга­ни­за­ция. В струк­ту­рата на орга­ни­за­ци­ята може да се обо­со­бя­ват сек­ции (групи) от чле­нове рабо­тещи в един и същи отдел или звено на дружеството.

 

(3) Орга­ни­за­ци­ите по ал.2 не са юри­ди­чески лица и не
могат да бъдат колек­тивни членове.

(4) Орга­ни­за­ци­ите по ал.2 на общо съб­ра­ние изби­рат пред­се­да­тел и сек­ре­тар. За избора сво­ев­ре­менно се уве­до­мява Пред­се­да­теля на МПС, а про­то­ко­лът от избора се пази от пред­се­да­теля. Всяка сек­ция (група) на общо съб­ра­ние избира коор­ди­на­тор. За избора сво­ев­ре­менно се уве­до­мява пред­се­да­теля на орга­ни­за­ци­ята, а про­то­ко­лът от избора се пази от координатора.

(5) Орга­ни­за­ци­ите по ал.2 в пери­ода между общите съб­ра­ния се ръко­во­дят от Упра­ви­те­лен съвет, който се със­тои от пред­се­да­теля, сек­ре­таря и коор­ди­на­то­рите на сек­ци­ите. Пред­се­да­те­лят на орга­ни­за­ци­ята по ал.2 пред­с­тав­лява орга­ни­за­ци­ята пред рабо­то­да­теля или пред него­вия пред­с­та­ви­тел по всички въп­роси свър­зани с колек­тив­ния тру­дов договор.

(6)(нова) Когато рабо­то­да­те­лят има под­раз­де­ле­ния в раз­лични насе­лени места може да има повече от една орга­ни­за­ция при един същи рабо­то­да­тел в съот­вет­ните под­раз­де­ле­ния. Орга­ни­за­ци­ите на общо съб­ра­ние изби­рат само пред­се­да­тели. Тези орга­ни­за­ции се ръко­во­дят от общ Упра­ви­те­лен съвет (УС), който се със­тои от пред­се­да­те­лите на орга­ни­за­ци­ите и коор­ди­на­то­рите на сек­ци­ите, които на съв­мес­тно засе­да­ние изби­рат пред­се­да­тел и сек­ре­тар на УС. Пред­се­да­те­лят на УС пред­с­тав­лява орга­ни­за­ци­ите пред рабо­то­да­теля или пред него­вия пред­с­та­ви­тел по всички въп­роси свър­зани с колек­тив­ния тру­дов договор.

(7) Пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на орга­ни­за­ци­ята по ал.2 и пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на УС по ал.6 се пол­з­ват от зак­ри­лата при увол­не­ние съг­ласно чл.333, ал.3 от Кодекса на труда.

 

Чл.21. (1) Орга­ни­за­ци­ите, колек­тивни чле­нове на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз са поде­ле­ния на съюза и юри­ди­чески лица по сми­съла на чл.49, ал.2 от Кодекса на труда. С реше­ни­ето на УС на МПС за при­е­мане на колек­тив­ния член се взема реше­ние за отк­ри­ване на поде­ле­ние. В седем дне­вен срок от реше­ни­ето за отк­ри­ване на поде­ле­ние се извър­шва регис­т­ра­ция на поде­ле­ни­ето в регис­тър Бул­с­тат. Поде­ле­ни­ето се пред­с­тав­лява от пред­се­да­теля на орга­ни­за­ци­ята колек­ти­вен член.

(2) Колек­тив­ните чле­нове на Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз при­е­мат Пра­вила за орга­ни­за­ция на дей­ността си, съоб­ра­зени с
нас­то­я­щия Устав.

(3) Осно­вен орган на орга­ни­за­ци­ите, колек­тивни чле­нове на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз е общото им съб­ра­ние, което се про­вежда не по-малко от един път годишно. Общото съб­ра­ние на орга­ни­за­ци­ите при­ема Пра­вила за орга­ни­за­ция на дей­ността си, избира Упра­ви­те­лен съвет със­тоящ се от пред­се­да­тел, зам.председател, сек­ре­тар и членове.

(4) В пери­ода между общите съб­ра­ния орга­ни­за­ци­ята се ръко­води от Упра­ви­тел­ния съвет. Пред­се­да­те­лят опе­ра­тивно ръко­води орга­ни­за­ци­ята и я пред­с­тав­лява пред рабо­то­да­теля и дър­жав­ните инс­ти­ту­ции при колек­тив­ното тру­дово дого­ва­ряне и по всички въп­роси, свър­зани с тру­до­вите отно­ше­ния. УС опре­деля фун­к­ци­о­нал­ните задъл­же­ния на сек­ре­таря и зам.председателя.

 

(5) Ръко­вод­с­т­вото на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз е
длъжно да пос­ред­ничи и под­по­мага колек­тив­ните си чле­нове при раз­ре­ша­ване на
колек­тив­ните тру­дови спо­рове и да им оказва мето­ди­ческа помощ.

(6)(нова) Пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на орга­ни­за­ци­ята по ал.3 се пол­з­ват от зак­ри­лата при увол­не­ние съг­ласно чл.333, ал.3 от Кодекса на труда.

Чл.21а.
(1) МПС може да отк­рива кло­нове в други гра­дове освен в гр.Варна, където има
обо­со­бени орга­ни­за­ции чле­нове на съюза с реше­ние на Общото събрание.

(2) Кло­но­вете на МПС се управ­ля­ват от Упра­ви­тел, който
се опре­деля от Упра­ви­тел­ния съвет.

Глава IV. ИМУЩЕСТВО

Чл.22. (1)Иму­щес­т­вото на МПС се със­тои от пари, вещи, вещни права, права на
пол­з­ване и всички други права, които зако­но­да­тел­с­т­вото допуска да бъдат
еле­менти от иму­щес­т­вото на юри­ди­чес­кото лице.

(2) Парич­ните сред­с­тва се съх­ра­ня­ват в банкови сметки.

Чл.23. Изд­ръж­ката на МПС се
осъ­щес­т­вява от:

1. Член­ски внос (встъ­пи­те­лен и месе­чен) в раз­мери, опре­де­лени от Общото събрание.

2. Доб­ро­волни вноски, суб­си­дии и
даре­ния и от други източ­ници, допус­тими съг­ласно дейс­т­ва­щото законодателство.

3. При­ходи от сто­пан­ска дей­ност и
диви­денти от учас­тия в тър­гов­ски дружества.

Чл.24. МПС може да учас­тва
в тър­гов­ски дру­жес­тва по зако­но­ус­та­но­ве­ния ред, като реше­ние за това се взема
от УС.

Чл.25. Раз­хо­дите на МПС се
извър­ш­ват съг­ласно годиш­ния бюджет, изгот­вен от УС и приет на Общото съб­ра­ние
на МПС.

Чл.26. По реше­ние на Общото
съб­ра­ние може да се обра­зува ста­чен фонд и фонд соци­ално под­по­ма­гане, като
него­вия източ­ник и начин за изпол­з­ване се опре­де­лят с реше­ние
то за обра­зу­ва­нето му.

Глава V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.27. Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз се прекратява

на едно след­ните основания:

1. С реше­ние на Общото съб­ра­ние, пос­лед­вано от рефе­рен­дум, при мно­зин­с­тво от 2/3 на чле­но­вете на Съюза.

2. С реше­ние на Окръж­ния съд по
седа­ли­щето на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз в пред­ви­де­ните в ЗЮЛНЦ случаи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Нав­ся­къде, където в този Устав се изпол­зва
сък­ра­ще­ни­ето МПС или поня­ти­ето “съюза”, следва да се раз­бира Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз, а там където са изпол­з­вани сък­ра­ще­ни­ята ОС, УС и КРК следва
да се раз­бира съот­ветно Общо съб­ра­ние, Упра­ви­те­лен съвет и Кон­т­ролно реви­зи­онна
комисия.

§2. Този Устав е приет на Учре­ди­телно съб­ра­ние на МПС,
про­ве­дено в гр. Варна на 12.01.1990 год. и допъл­нен от Общото съб­ра­ние на
10.02.1990 год., 16.02.1991 год., 04.03.1993 год., 13.05.1999 год., 10.05.2002 год.,
28.05.2004 год. и 29.04.2014 год.

Вярно с оригинала

Пред­се­да­тел
МПС:

/Ив. Велков/