Декларация на Моряшки професионален съюз във връзка с масовите уволнения в Параходство БМФ — 17.10.2008 г.

До Маrtrade Shipping & Transport
До Кирил и Георги Домус­чи­еви
До Минис­тър пред­се­да­теля на
Репуб­лика Бъл­га­рия
До Минис­търа на транспорта

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

във връзка с масо­вите увол­не­ния в Пара­ход­с­тво БМФ

На 04.10.2006 година във връзка със сък­ра­ще­ния на щата, в отдел „Ком­п­лек­сно тех­ни­ческо обс­луж­ване на флота” – гр. Бур­гас на Пара­ход­с­тво БМФ, бе под­пи­сано спо­ра­зу­ме­ние за изп­ла­щане на обез­ще­те­ния от 4 до 15 зап­лати на сък­ра­ща­ва­ните работ­ници. Спо­ра­зу­ме­ни­ето бе пре­под­пи­сано на 30.05.2008 година във връзка с пред­с­то­я­щата при­ва­ти­за­ция. С под­пис­ва­нето на колек­тив­ния дого­вор на 11.06.2008 год. на прак­тика това спо­ра­зу­ме­ние се обез­сили, тъй като не пред­с­тав­лява вече част от договора.

Сви­де­тели сме на масо­вите увол­не­ния в при­ва­ти­зи­ра­ната ком­па­ния БТК, където също имаше изп­ла­щане на обез­ще­те­ния до 12 зап­лати. В плов­див­с­ката фаб­рика на Бул­гар­та­бак, при средна зап­лата от 900 лева, рабо­те­щите полу­чиха обез­ще­те­ния от по 1,8 зап­лати за всяка прос­лу­жена година. Док­тор Желязко Хрис­тов – Пре­зи­дент на Кон­фе­де­ра­ци­ята на неза­ви­си­мите син­ди­кати в свое изяв­ле­ние още през месец фев­ру­ари тази година по този повод каза, че с ръко­вод­с­т­вото на Бул­гар­та­бак е пос­тиг­нато спо­ра­зу­ме­ние за изп­ла­щане на една зап­лата за всяка прос­лу­жена година, но не повече от 20.

Пара­ход­с­тво БМФ в пос­лед­ните години реа­ли­зира зна­чи­телни печалби, които отне­сени към броя на рабо­те­щите в пъти над­ви­шава същия кое­фи­ци­ент на горе­из­б­ро­е­ните компании.

С при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор Пра­ви­тел­с­т­вото защити работ­ните места на моря­ците. Нашето пред­ло­же­ние за включ­ване на кла­уза за защита на бре­го­вия пер­со­нал и адми­нис­т­ра­ци­ята не бе при­ето. Това даде въз­мож­ност на новия соб­с­т­ве­ник да пред­п­ри­еме силно нама­ле­ние на тази група рабо­тещи. Към момента се пред­по­лага сък­ра­ща­ване на над 30% от тези работ­ници и служители.

Веро­ятно сред сък­ра­те­ните ще има хора, на които тру­до­вият им път е пре­ми­нал основно в ком­па­ни­ята, които в една или друга сте­пен са доп­ри­несли тази ком­па­ния да е била винаги пече­ливша. Някои от тях, може би, ще бъдат на една или две години преди пен­си­о­ни­ране. Всеки един по нещо е дал от себе си за прос­пе­ри­тета на Параходството.

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз счита, че един­с­т­ве­ната алтер­на­тива тези работ­ници и слу­жи­тели да напус­нат Пара­ход­с­т­вото, с кол­кото се може по-малка гор­чи­вина, е те да бъдат дос­тойно обез­ще­тени. За ико­но­ми­ката на нашата страна Пара­ход­с­т­вото БМФ има много по-голяма тежест от цити­ра­ните по-горе ком­па­нии. Ние счи­таме, че обез­ще­те­ни­ята, които трябва полу­чат тези хора трябва да са адек­ватни на тази тежест.

Запа­зихме тър­пе­ливо мъл­ча­ние по време на при­ва­ти­за­ци­он­ния про­цес и съз­да­дохме по този начин спо­койна атмос­фера за дейс­т­вие, както на Пра­ви­тел­с­т­вото, така и на новите соб­с­т­ве­ници. Надя­ваме се сега на адек­ватно пове­де­ние и от ваша страна.

Водени от жела­ни­ето си за доб­ро­на­ме­ре­ност и кооперативност

ПРИЗОВАВАМЕ

1.Уважаеми Г-н Минис­тър пред­се­да­тел и г-н Минис­тър на тран­с­порта, Вашите реше­ния са пред­пос­тавка за тези увол­не­ния. В знак на добра воля упъл­но­мо­щете Вашият пред­с­та­ви­тел в съвета на дирек­то­рите на Пара­ход­с­тво БМФ да пред­ложи на след­ва­щото засе­да­ние обез­ще­те­ни­ята на увол­ня­ва­ните да бъдат по една зап­лата за всяка прос­лу­жена година. Загу­бата която ще пре­търпи дър­жа­вата от нама­ле­ния диви­дент за 2008 година, ще бъде не повече от 2 мили­она лева.

2.Уважаеми г-да Домус­чи­еви, нека тези работ­ници и слу­жи­тели, на които се наложи да бъдат увол­нени ви запом­нят с добро. Подоб­ря­вайки струк­ту­рата на Пара­ход­с­т­вото, Вие ще ком­пен­си­рате за много кра­тък срок тези сред­с­тва и освен това ще успо­ко­ите оста­ва­щите и ще ги импул­си­рате за по-добра работа. Ако пред­с­та­ви­те­лят на дър­жа­вата не пред­ложи пред­ло­же­ното от нас обез­ще­те­ние, пока­жете бла­го­род­с­тво, пред­ло­жете го Вие.

3.Уважаеми соб­с­т­ве­ници от Гер­ма­ния, навярно за Вас е най трудно да се ори­ен­ти­рате в съз­да­лата се ситу­а­ция, но Вие зна­ете най-добре, че загу­бата на работа е най-лошото, което може да дос­тигне един работ­ник. Бъдете бла­го­родни и при­е­мете нашият призив.

Нас­то­я­щата дек­ла­ра­ция е при­ета на засе­да­ние на упра­ви­тел­ния съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз про­ве­дено на 04.09.2008 година.

С ува­же­ние: Иван Велков

Пред­се­да­тел

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз