Информация от Моряшки професионален съюз относно приватизацията на Параходство БМФ – ЕАД

И Н Ф О Р М А Ц И Я

от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

относно при­ва­ти­за­ци­ята на Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД

 

Ува­жа­еми г-н Министър,

 

Инфор­ми­раме Ви за някои важни обс­то­я­тел­с­тва във връзка с пред­с­то­я­щата при­ва­ти­за­ция на Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД. При със­та­вя­нето на дого­вора за при­ва­ти­за­ция на Пара­ход­с­т­вото трябва да се има пред­вид следното:

Пър­вият проб­лем е свър­зан с нае­ма­нето на моряци на корабите.

За кора­бите, които са под бъл­гар­ски флаг, фла­гът на кораба задъл­жава соб­с­т­ве­ника да наема само бъл­гар­ски граж­дани и граж­дани на Евро­пейс­кия съюз.

При пре­ми­на­ване на кора­бите под удо­бен флаг това задъл­же­ние отпада и могат да се нае­мат моряци от други наци­о­нал­ности. Броят на обе­ща­ните работни места се запазва съг­ласно пое­тите анга­жи­менти, но гаран­ции за нае­мане на бъл­гар­ски моряци няма.

В слу­чай, че е поет анга­жи­мента: „оси­гу­ря­ване на не по малко от 60% от общия тонаж на кора­бите на Дру­жес­т­вото да пла­ват под зна­мето на Репуб­лика Бъл­га­рия”, на прак­тика ще се окаже, че непос­ред­с­т­вено след сдел­ката, поло­ви­ната от кора­бите могат вед­нага да се пре­ре­гис­т­ри­рат под удо­бен флаг и над 750 пози­ции на корабни длъж­ности, които сега се зае­мат от близо 1400 бъл­гар­ски моряка, да бъдат заети от чуж­денци с цел пла­щане на по-ниски възнаграждения.

Вто­рият проб­лем е свър­зан с мяс­тото на управ­ле­ние на кора­бите под удо­бен флаг.

В нас­то­я­щият момент, Пара­ход­с­т­вото за всеки кораб под удо­бен флаг, регис­т­рира в Малта дру­жес­тво на името на дове­рено лице. Сключва с него дого­вор за “беар­боут чар­тър” и управ­лява кораба от Бъл­га­рия. Наема моряци и плаща данъци съг­ласно зако­но­да­тел­с­т­вото в Бъл­га­рия (мяс­тото на управ­ле­ние). Моря­ците също пла­щат данъци и оси­гу­ровки съг­ласно нашето зако­но­да­тел­с­тво, неза­ви­симо дали са бъл­гари или чужденци.

Ето обаче един вари­ант на управ­ле­ние, при който дър­жа­вата ще бъде още­тена. Новият соб­с­т­ве­ник за всеки кораб под удо­бен флаг регис­т­рира в Малта дру­жес­тво на свое име. Дъщер­ното дру­жес­тво фор­мално, съг­ласно кла­у­зите на дого­вора и пред закона, управ­лява кораба от Малта, а в дейс­т­ви­тел­ност управ­ле­ни­ето се извър­шва от опе­ра­тор в Бъл­га­рия. Наема моряци и плаща данъци съг­ласно зако­но­да­тел­с­т­вото в Малта (мяс­тото на запи­са­ното в дого­вора управ­ле­ние) и може да не внася диви­дент в Бъл­га­рия. Моря­ците не пла­щат данъци и оси­гу­ровки в Бъл­га­рия поради нали­чие на СИДДО с Малта, неза­ви­симо, че са бъл­гар­ски граж­дани. Данъч­ната служба няма зако­нови осно­ва­ния да противодейства.

Приб­ли­зи­телно подо­бен начин на управ­ле­ние в момента се изпол­зва от пове­чето час­тни бъл­гар­ски кора­бо­соб­с­т­ве­ници и кора­боп­ри­те­жа­тели. Те имат дру­жес­тва тук и в офшорни зони. Това им дава въз­мож­ност да под­пис­ват все­въз­можни дого­вори, между дру­жес­т­вата си само сме­няйки нак­лона и вида на под­пи­сите под дого­во­рите. Въз­можно е дого­во­рите за пред бъл­гар­с­ката данъчна служба и за пред чуж­дес­т­ран­ната да се раз­ли­ча­ват. Това дава въз­мож­ност и изгот­вя­ните фак­тури за раз­п­ла­ща­нето да са едни за тук и други за зад­г­ра­нич­ното дру­жес­тво. Фак­ти­чески бъл­гар­ски моряци се нае­мат от дру­жес­т­вата в Бъл­га­рия, дейс­т­вайки като агенти на дру­жес­т­вата им в офшор­ната зона, но не носят отго­вор­ност за нае­ма­нето пред бъл­гар­с­ките власти и не пла­щат данъци за тази си дей­ност у нас. (При­мер за това е нае­ма­нето на еки­пажа на “ХЕРА”. Никой не знае как тези бъл­гари са се озо­вали на кораб под кам­бо­джан­ски флаг, но опе­ра­то­рът знае, че имат дого­вори, под­пи­сани от капи­тана на кораба, а капи­тана с кого има под­пи­сан дого­вор и ходил ли е в Кам­бо­джа да го под­писва с кора­бо­соб­с­т­ве­ника никой не пита.)

Впро­чем по такъв начин може да се управ­ля­ват и кора­бите под наци­о­на­лен флаг. Дъщерни дру­жес­тва в чуж­бина нае­мат кора­бите на „беар­боут чар­тър” със сим­во­ли­чен наем, кол­кото да се издържа една малка адми­нис­т­ра­ция на Пара­ход­с­тво БМФ в Бъл­га­рия. Реал­ното управ­ле­ние се извър­шва от тук, а фик­тивно се води управ­ле­ние от офшорна зона, нап­ри­мер Малта. Дъщер­ното дру­жес­тво наема бъл­гар­ски моряци, тъй като фла­гът е бъл­гар­ски, но плаща данъци за тях съг­ласно зако­но­да­тел­с­т­вото в мяс­тото на регис­т­ра­ция на дру­жес­т­вото. Данъци и оси­гу­ровки в Бъл­га­рия плаща само шепа адми­нис­т­ра­ти­вен пер­со­нал. Данъч­ната служба у нас ще бъде елиминирана.

Пара­ход­с­тво БМФ при всички вари­анти ще се води соб­с­т­ве­ник на кора­бите, бъл­гар­с­кият флаг ще се вее на тях, а дър­жа­вата ще губи месечно над 750 лева от работно място или повече два мили­она лева при запаз­ване на обе­ща­ните работни места.

 

С ува­же­ние:

(Ата­нас Стойчев)

Пред­се­да­тел на Моряшки

Про­фе­си­о­на­лен Съюз

 

0 Comments

Leave a reply