Декларация на УС на Моряшки професионален съюз — 08.06.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Упра­ви­тел­ния съвет
на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

Ува­жа­еми колеги,

На 04.06.2010 г. се със­тоя съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ците на Пара­ход­с­тво БМФ. На съб­ра­ни­ето при­със­т­ваха 26 пъл­но­мощ­ника от общо 43, изб­рани преди две години.

Бяха пред­с­та­вени за обсъж­дане две пред­ло­же­ния за колек­ти­вен дого­вор – на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз и на Моряшки син­ди­кат. Пред­ло­же­ни­ето на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз бе, да се запази нивото на същес­т­ву­ва­щото зап­ла­щане в лева и евро, така както е до момента и да се добави допъл­ни­телно въз­наг­раж­де­ние за само­о­си­гу­ря­ване от 140 до 260 лева спо­ред длъж­ността. Не пред­ло­жихме уве­ли­че­ние на основ­ните зап­лати, понеже Рабо­то­да­те­лят е поел анга­жи­мент с при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор да ги уве­ли­чава с 15% всяка година.

Пред­ло­же­ни­ето на Моряшки син­ди­кат по същес­тво е иден­тично с пред­ло­же­ни­ето, което нап­рави Рабо­то­да­теля през месец декем­ври мина­лата година и пред­вижда част от коман­ди­ро­въч­ните да се пла­щат в лева като допъл­ни­телни въз­наг­раж­де­ния. Именно с този пре­ход от евро към лева се нама­лява общия доход основно на изпъл­ни­тел­ния със­тав с 20 до 30 % и се покачва с 4 – 5 % зап­ла­ща­нето на старши офи­це­рите. Ние още през месец декем­ври не бяхме съг­ласни с това предложение.

Поради това, че Моряшки син­ди­кат бе готов да сложи под­писа си под пред­ло­же­ни­ето на Рабо­то­да­теля, се наложи да се пред­ло­жат самос­то­я­телни вари­анти на КТД от Моряшки син­ди­кат и Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз. На съб­ра­ни­ето на пъл­но­мощ­ни­ците ние не бяхме пока­нени и допус­нати. Нашето пред­ло­же­ние бе док­лад­вано от пред­с­та­ви­тели на рабо­то­да­теля, по чиито думи, ние не пред­ла­гаме нищо ново, докато пред­ло­же­ни­ето на Моряшки син­ди­кат е по-добро защото пред­лага нови моменти. След тези „убе­ди­телни” разяс­не­ния от пред­с­та­ви­те­лите на Рабо­то­да­теля, неза­ви­симо, че про­екта на Моряшки син­ди­кат не е бил пред­с­та­вен за раз­г­леж­дане от пъл­но­мощ­ни­ците, съб­ра­ни­ето реши, Рабо­то­да­те­лят да под­пише колек­тив­ния дого­вор, пред­ло­жен от Моряшки син­ди­кат. Кое от пред­ло­же­ни­ята е по-добро ще стане ясно на 10 август, когато ще бъдат полу­чени пър­вите нови зап­лати. Сигурни сме, че ще се ока­жем прави, но вече ще бъде късно.

Ува­жа­еми колеги,

Ние мно­гок­ратно Ви пре­дуп­реж­да­вахме за въз­мож­ността това да се случи. Това, което стана, е отдав­нашна мечта на Пред­се­да­теля на Моряшки син­ди­кат. Сега на масата на пре­го­во­рите за КТД от едната страна ще стои Кра­си­мир Въл­чев като пред­се­да­тел на Моряшки син­ди­кат, а от дру­гата страна отново Кра­си­мир Въл­чев, само че, като член на Упра­ви­тел­ния съвет на БМФ. На всеки е ясен изхода от такива пре­го­вори. Ще става само това, което иска Рабо­то­да­теля. Соб­с­т­ве­ни­ците на Пара­ход­с­т­вото си имат свой син­ди­кат, с когото могат да сключ­ват как­вито си искат споразумения.

Ние, неже­ла­ният от соб­с­т­ве­ни­ците, про­фе­си­о­на­лен съюз не сме се отка­зали от основ­ната си задача да бъдем Ваши защит­ници, но сега тази задача става още по-трудна. Ако не сте доволни от новото зап­ла­щане и искате да про­дъл­жим бор­бата елате при нас, а ако сте удов­лет­во­рени от дейс­т­ви­ята на Моряшки син­ди­кат и Рабо­то­да­теля про­дъл­жете под­к­ре­пата си за тях.

08.06.2010 г.

Упра­ви­те­лен съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

0 Comments

Leave a reply