Радиограма 04.02.2009 г.

До еки­па­жите на всички кораби.

Ува­жа­еми колеги,

Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз се намира в осо­бена ситу­а­ция. На масата на пре­го­во­рите оста­нахме сами от едната страна. На отс­рещ­ната, зас­та­наха редом един до друг Рабо­то­да­те­лят и Моряшки син­ди­кат. Нашето про­ти­во­пос­та­вяне в хода на пре­го­во­рите по повод изме­не­ни­ята в КТД естес­т­вено не се хареса на новите соб­с­т­ве­ници. Сиг­на­лът, който изп­ра­тихме до Коми­си­ята по финан­сов над­зор, по повод на зас­т­ра­хов­ката “Мари­нар” взриви нат­ру­па­ната отри­ца­телна енер­гия срещу нас. Ста­нахме неу­добни, трън в очите, про­тив­ника, който те искат вся­чески да премахнат.

Как?

Като при­ну­дят нашите чле­нове да ни напус­нат. Ако нямаме чле­нове в Пара­ход­с­т­вото нямаме осно­ва­ние да пре­го­ва­ряме с тях.

Тогава ще пре­го­ва­рят помежду си.

Пред­с­та­вете си пре­го­вори с удоб­ния син­ди­ка­лен лидер, човека на когото пла­щат, като член на съвета на дирек­то­рите, много повече, откол­кото му плаща Моряшки Синдикат.

Рабо­техме мъл­ча­ливо с надеж­дата, че нещата няма да стиг­нат до тук. Обви­ня­вахте ни, че стоим редом до Моряшки Син­ди­кат и заедно с тях ви пре­да­ваме. Надя­вахме се разу­мът да над­де­лее. Нап­разни очак­ва­ния. Няма повече сми­съл от мълчание.

Ува­жа­еми колеги, това е истината.

Сега Вие сте на ход.

Пишем тези редове, защото не искаме да изос­та­вим в беда нашите чле­нове, верни на нашата кауза, още от нача­лото на 1990 година, когато осно­вахме това неза­ви­симо сдру­же­ние. Съю­зът може да същес­т­вува без да има чле­нове в Пара­ход­с­тво БМФ. Имаме дос­та­тъчно чле­нове в други ком­па­нии. Имаме финан­сови сред­с­тва имаме дого­вори с чужди кора­боп­ри­те­жа­тели и най-важното имаме нео­пет­нено име, както у нас, така и зад гра­ница. Ние не хар­чим парите на нашите чле­нове за лук­созни авто­мо­били и зад­г­ра­нични коман­ди­ровки, както прави Моряшки синдикат.

Ако допус­нете на масата на пре­го­во­рите в Пара­ход­с­тво БМФ да остане само Син­ди­ката, ще се вър­нете във вре­мето, когато бивши дирек­тори във фирма БМФ заедно с лидери на Син­ди­ката склю­чиха дого­вор с евре­ите, за нае­мане на бъл­гар­ски моряци при 12 часов нор­ма­лен рабо­тен ден.

Колеги не допус­кайте това, не се стра­ху­вайте за работ­ните си места.

Не могат да увол­нят всички.

Не под­к­ре­пяйте тези, които пре­да­ват инте­ре­сите Ви.

Напус­нете Моряшки син­ди­кат. Няма нищо по-лесно от това. Една молба за член­с­тво при нас е дос­та­тъчна. Може да я пода­дете, както инди­ви­ду­ално, така и колек­тивно от кораба.

Зас­та­нете на наша страна, ние сме дока­зали с дейс­т­ви­ята си, че нито вед­нъж не сме ви предали.

Пъл­ният текст на обръ­ще­ни­ето можете да про­че­тете на www.seafarerstu-bg.com

Пред­се­да­тел Иван Велков

0 Comments

Leave a reply