Декларация на УС на Моряшки професионален съюз – 08.01.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Упра­ви­тел­ния съвет
на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

На 18.12 2009 г. Пара­ход­с­тво БМФ нап­рави пред­ло­же­ние за спо­ра­зу­ме­ние във връзка с про­ме­ните в закона за данъ­ците и кодекса за соци­ално оси­гу­ря­ване, зася­гащи моря­ците. По време на пре­го­во­рите, като пред­с­та­ви­тел на моря­ците, един­с­т­вено при­със­тва пред­се­да­теля на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Вел­ков. От страна на Моряшки син­ди­кат нямаше пред­с­та­ви­тел. На сре­щата не стана ясно защо не при­със­тва пред­се­да­теля на Моряшки син­ди­кат Кра­си­мир Вълчев.

Ние отка­захме да под­пи­шем пред­ло­же­ното спо­ра­зу­ме­ние поради след­ните причини:

  1. Пред­ло­же­ната тран­с­фор­ма­ция на коман­ди­ро­въч­ните от евро в лева още­тява силно изпъл­ни­тел­с­кия със­тав. Нама­ля­ват се въз­наг­раж­де­ни­ята им с 500 до 680 лева за еки­па­жите на кораби под бъл­гар­ски флаг и с 600 до 800 лева на кораби под удо­бен флаг, което в про­центи пред­с­тав­лява съот­ветно 22–29% за бъл­гар­ски и 24–33% за удо­бен флаг.

  2. От офи­цер­с­кия със­тав още­тени са трети помощ­ник и чет­върти меха­ник между 8 и 14% — като по-силно е за удоб­ния флаг, втори помощ­ник, трети меха­ник и елек­т­ро­ме­ха­ник под удо­бен флаг са с 4–5% по-ниско въз­наг­раж­де­ние, на същото ниво оста­ват втори помощ­ник, трети меха­ник и елек­т­ро­ме­ха­ник под бъл­гар­ски флаг.

  3. Един­с­т­вено уве­ли­че­ние има за капи­тан, ст. помощ­ник, гла­вен меха­ник и втори меха­ник от 2 до 6%, като по-високото е за бъл­гар­ски флаг.

  4. За всички длъж­ности има пред­ви­дено допъл­ни­телно тру­дово въз­наг­раж­де­ние, което е около 8% за изпъл­ни­тел­ски със­тав и до 12% за капи­тан и гл. меха­ник и което ще се полу­чава след атес­та­ция и реа­ли­за­ция на ико­но­мии. Това на прак­тика озна­чава, че въз­наг­раж­де­ни­ето ще се получи след една субек­тивна оценка от страна на рабо­то­да­теля и не е гарантирано.

Ува­жа­еми колеги, чле­нове на Моряшки синдикат,

Вашият син­ди­кат под­к­репя пред­ло­же­ни­ето на рабо­то­да­теля, позо­ва­вайки се на пазар­ната ситу­а­ция и нас­то­ява това спо­ра­зу­ме­ние да бъде под­пи­сано, осно­ва­вайки се на факта, че Вие сте бол­шин­с­тво. Ако вие НЕ сте съг­ласни с пози­ци­ята на вашият син­ди­кат, напус­нете го и се при­съ­е­ди­нете към нас. Ние в нашата, макар и не тол­кова дълга 20 годишна, исто­рия никога не сме пре­да­вали инте­ре­сите на нашите чле­нове. Трябва да сте убе­дени, че ако ста­нем бол­шин­с­тво, това пред­ло­же­ние на рабо­то­да­теля няма да се при­еме. Ние нап­ра­вихме това, което бе по силите ни. От вас зависи какви ще бъдат зап­ла­тите ви за след­ва­щия месец. Сега вие сте на ход. Ако оста­нете безу­час­тни към това, което каз­ваме, ще при­е­мем, че се съг­ла­ся­вате с пред­ло­же­ни­ето на работодателя.

Упра­ви­те­лен съвет

0 Comments

Leave a reply