Декларация на УС на Моряшки професионален съюз – 14.04.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Упра­ви­тел­ния съвет
на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

Ува­жа­еми моряци, рабо­тещи в Пара­ход­с­тво БМФ,

На 08 яну­ари тази година, с дек­ла­ра­ция на Упра­ви­тел­ния съвет, Ви инфор­ми­рахме за наме­ре­ни­ята на рабо­то­да­теля за пре­ми­на­ване към цялос­тно левово зап­ла­щане без зад­г­ра­нични дневни пари (коман­ди­ро­въчни). Ние отка­захме да под­пи­шем спо­ра­зу­ме­ни­ето и така дохо­дите Ви не се промениха.

След два месеца изтича срока на дейс­т­вие на нас­то­я­щия КТД и пред­с­тои  пре­под­пис­ва­нето му. От изяв­ле­ния на г-н Домус­чиев в пре­сата раз­би­раме, че от страна на рабо­то­да­теля отново ще бъде пред­ло­жен пре­ход към единно левово зап­ла­щане. Тъй като до момента не е нап­ра­вено ново пред­ло­же­ние ние при­е­маме, че ще бъде пов­то­рено пред­ло­же­ни­ето от края на мина­лата година, чиято основна цел бе нама­ле­ние на дохо­дите Ви. Ако не при­е­мем пред­ло­же­ни­ето на рабо­то­да­теля и не под­пи­шем КТД, няма да сме страна по него и той няма да бъде в сила за нашите чле­нове. Ако под­пи­шем КТД, съг­ла­ся­вайки се с нама­ле­ни­ето на дохо­дите Ви, ще запа­зим дейс­т­ви­ето на дого­вора спрямо нашите чле­нове, но това наше дейс­т­вие ще бъде отс­тъп­ле­ние и всеки може да го тъл­кува като пре­да­тел­с­тво. Сил­ната пози­ция за нас е да не при­е­мем пред­ло­же­ни­ето на рабо­то­да­теля и да пре­ми­нем към про­це­ду­рите съг­ласно Закона за уреж­дане на колек­тив­ните тру­дови спорове.

Ува­жа­еми колеги, чле­нове на Моряшки синдикат,

Без Вашето съг­ла­сие не можем да стиг­нем до край и да обя­вим еди­нен про­тест. Ако Вие про­дъл­жа­вате да под­дър­жате съг­ла­ша­тел­с­т­вото между рабо­то­да­теля и син­ди­ката ще стане това, което е решил рабо­то­да­теля. От Вас зависи какви ще бъдат дохо­дите Ви след вли­зане в сила на новия КТД.

14.04.2010

Упра­ви­те­лен съвет

0 Comments

Leave a reply