Декларация на УС на Моряшки професионален съюз – 14.10.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Упра­ви­тел­ния съвет на
Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

Изми­наха няколко месеца от въвеж­да­нето на новото зап­ла­щане. Вече можем да нап­ра­вим точно срав­не­ние на ста­рото и новото зап­ла­щане. Относно данъ­ците и оси­гу­ров­ките можем твърдо да кажем, че всеки един, ако е зая­вил оси­гу­ри­те­лен доход, равен на оси­гу­ри­тел­ния си доход от мина­лата година, сега един­с­т­вено старши ком­със­тава има

по-голям раз­ход от това, което са пла­щали преди и то само по време на пла­ване, но като цяло, при равен брой месеци на кораб и на брега, раз­хо­дът на всеки един е по-нисък.

Относно дохода рав­нос­мет­ката е след­ната. Има силно уве­ли­че­ние на дохода на старши ком­със­тава – до 20% за капи­тан и гл. меха­ник, запаз­ване на нивото на дохода или съв­сем слабо уве­ли­че­ние на оста­на­лия офи­цер­ски със­тав и нама­ле­ние на дохода на изпъл­ни­тел­с­кия със­тав, дос­ти­гащо до 14–16% за моряк и моряк-камариер по време на работа на борда на кораба. Средно за кораб има уве­ли­че­ние на сред­с­т­вата за зап­лати и коман­ди­ро­въчни, спрямо тези, пла­щани в края на мина­лата година, при запаз­ване на броя на еки­пажа от 19 човека с 11%, при доба­вяне на един рулеви се уве­ли­ча­ват на 13,5%, а с доба­вяне и на втори фитер ста­ват над 15%. За срав­не­ние посоч­ваме, че в края на мина­лата година Рабо­то­да­те­лят пред­ложи зап­лати, при които раз­хо­дът на кораб се нама­ля­ваше с 5%. Тогава се пред­ла­гаше мак­си­ма­лен доход на рулеви по време на пла­ване, рав­нос­тоен на

1521 лева, а сега дохо­дът без бонуса за пос­тиг­нати ико­но­мии е 1924 лева. Именно тази голяма раз­лика ни при­нуди да отка­жем под­пис­ване на спо­ра­зу­ме­ни­ето за изме­не­ние на зап­ла­ща­нето. За нас все още остава загадка, защо тогава беше нап­ра­вено това неп­ри­ем­ливо пред­ло­же­ние. Едното ни пред­по­ло­же­ние е, че е допус­ната грешка при про­уч­ва­нето на пазара на труда, a вто­рото е, че е нап­ра­вено с ясната цел да бъдем отс­т­ра­нени от бъдещи дого­ва­ря­ния и да отпад­нем като страна по КТД. Ако в края на мина­лата година ни бе пред­ло­жено зап­ла­щане, съот­вет­с­т­ващо на нас­то­я­щото веро­ятно щяхме да се съг­ла­сим, тъй като в меж­ду­на­ро­ден мащаб дого­во­ре­ности за слабо нама­ле­ние на зап­ла­тите, вслед­с­т­вие на кри­зата, бяха пос­тиг­нати с много корабопритежатели.

Нак­рая, неза­ви­симо от всичко, искаме да зая­вим, че в нас­то­я­щия момент зап­ла­ща­нето в Пара­ход­с­тво БМФ съот­вет­с­тва на меж­ду­на­род­ните стан­дарти и на кри­те­ри­ите на ITF. Съг­ласно изис­к­ва­ни­ята на ITF за ТСС спо­ра­зу­ме­ни­ята брут­ната зап­лата на рулеви е 1675 $, която съот­вет­с­тва на 8 часа нор­мално работно време и 103 часа извън­ре­ден труд. Този извън­ре­ден труд включва 73 часа средно работа в събо­тите и неде­лите плюс 30 часа (по един час на ден допъл­ни­телно) работа над нор­мал­ното работно време. В Пара­ход­с­тво БМФ при 9 часов рабо­тен ден, след ком­пен­са­ция на рабо­тата в събота и неделя и рабо­тата над 8 часа като отпуска, при равно време на кораба и съот­ветно отпуска на брега, брут­ния доход за такъв период на рулеви, без двата бонуса и без допъл­ни­тел­ното въз­наг­раж­де­ние за тру­дов стаж и про­фе­си­о­на­лен опит е 1721 $, изчис­лено при курс на долара 1,475 лева.

В зак­лю­че­ние искаме да обя­вим на нашите чле­нове, че член­с­кият внос, счи­тано от юли 2010 г., ще се плаща на ръка. Упра­ви­тел­ният съвет реши, с цел да се опрости начина на пла­щане и отчи­тайки при­съ­е­ди­ни­тел­ната вноска за КТД, до след­ва­щото общо съб­ра­ние годиш­ният член­ски внос за рабо­те­щите в Пара­ход­с­тво БМФ да бъде в след­ните раз­мери: за капи­тан и гл. меха­ник 50 лева, за оста­на­лите офи­цери 30 лева и за изпъл­ни­тел­с­кия със­тав 15 лева.

14.10.2010 г.

 Упра­ви­те­лен съвет

0 Comments

Leave a reply