Декларация на УС на Моряшки професионален съюз – 26.01.2010 г.

Дек­ла­ра­ция
на Упра­ви­тел­ния съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

Ува­жа­еми моряци,

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, през сво­ята 20 годишна исто­рия, винаги е защи­та­вал инте­ре­сите на моря­ците, неза­ви­симо от това къде чле­ну­ват. Това, естес­т­вено, не винаги е било пос­ре­щано добре от рабо­то­да­теля. Не вед­нъж, както ръко­вод­с­т­вото, така и отделни наши чле­нове, сме били под­ла­гани на натиск. Моряшки син­ди­кат, в пове­чето слу­чаи, е зае­мал изчак­ваща пози­ция на наб­лю­да­тел до момента, в който е ста­вало ясно, че моря­ците ще ни под­к­ре­пят. Едва тогава се при­съ­е­ди­ня­ваше към нашите искания.

Сега ситу­а­ци­ята е коренно раз­лична. Това приз­нава и г-н Домус­чиев в сво­ето интервю във вес­т­ник „Народно дело” от 15 Яну­ари 2010. Там той казва: „Имаше извес­тни комен­тари за нашите идеи, но в крайна сметка най-големият син­ди­кат в пара­ход­с­т­вото — Моряш­кият, пос­рещна поло­жи­телно про­ме­ните.” Тези негови думи нед­вус­мис­лено показ­ват, че Моряшки син­ди­кат стои редом до рабо­то­да­теля. Като се има пред­вид, че пред­се­да­те­лят на син­ди­ката е член на упра­ви­тел­ния съвет на Пара­ход­с­т­вото, пред­по­лага се, че той именно е ини­ци­а­тор на пред­ло­же­ни­ето за нама­ле­ние дохо­дите на моря­ците. Това пред­по­ло­же­ние не е лишено от сми­съл, след като е извес­тно, че една от основ­ните задачи на чле­но­вете на упра­ви­тел­ния съвет е пови­ша­ва­нето на печал­бата на дружеството.

В същото интервю, по адрес на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, г-н Домус­чиев, казва точно обрат­ното: „Абсо­лютно без сери­озни раз­го­вори, аргу­менти и без жела­ние да се комен­тира зап­ла­ща­нето в други ком­па­нии и пазара, беше пос­рещ­нато пред­ло­же­ни­ето от Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз, което е тяхна дъл­го­го­дишна прак­тика.” Тези негови думи пос­ре­щаме със задо­вол­с­тво, защото това е още едно приз­на­ние, че ние винаги сме отс­то­я­вали инте­ре­сите на моря­ците. И не можеше да бъде дру­го­яче, след като пред­ло­же­ни­ето на рабо­то­да­теля пред­виж­даше нама­ле­ние на зап­ла­тите на над 1000 моряка между 22 и 33%.

В интер­вюто във вес­т­ник „Поз­въ­нете” от 14 яну­ари 2010 г-н Домус­чиев е още по краен. Там той казва, че занап­ред щели да се тър­сят зако­нови спо­соби, за да се пре­сече под­рив­ната дей­ност на Моряш­кия проф­съюз. Като за начало той пре­по­ръчва на слу­жи­те­лите си да не чле­ну­ват в нашия проф­съюз, тъй като той не работи за инте­ре­сите на дружеството.

В какво се със­тоят зако­но­вите спо­соби на г-н Домусчиев?

1. Като начало бяхме уве­до­мени, че трябва да се пре­мес­тим на ул. Бару­тен пог­реб, в бившо обще­жи­тие на Кора­бос­т­ро­и­тел­ния завод, което е на около два кило­метра от Пара­ход­с­т­вото. В същият момент, с цел да не се каже, че се пред­п­ри­е­мат дейс­т­вия само срещу нас, на сго­вор­чи­вия Моряшки син­ди­кат, който се отнася с „раз­би­ране към проб­ле­мите на г-н Домус­чиев”, се пред­ла­гат поме­ще­ния в цен­т­рал­ната сграда на Параходството.

2. След като изп­ра­тихме ради­ог­рама до кора­бите, с която казахме исти­ната за неиз­год­ното пред­ло­же­ние на рабо­то­да­теля, при­зо­ва­вайки моря­ците да нап­ра­вят своя избор, пос­лед­ваха зап­лахи към капи­та­ните заради това, че са изп­ра­тили ради­ог­рами, с които моря­ците се при­съ­е­ди­ня­ват към Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

3. Изп­ла­шени от това, което се случва по кора­бите, от няколко дни наши чле­нове се при­вик­ват от пре­ките ръко­во­ди­тели и се пре­дуп­реж­да­ват, че трябва да напус­нат проф­съ­юза, в про­ти­вен слу­чай да не се надя­ват да бъдат качени на кораб, а тези от адми­нис­т­ра­ци­ята, че ще бъдат сък­ра­тени. Тези дейс­т­вия едва ли могат да ока­чес­т­вят като законни или да се при­е­мат, като пре­по­ръки на г-н Домус­чиев. Тези дейс­т­вия пред­с­тав­ля­ват нару­ше­ние на кон­с­ти­ту­ци­он­ните права на моря­ците и нару­ше­ние на права, дадени от Кодекса на труда, свър­зани със сво­бо­дата на избор на член­с­тво в сдру­же­ния на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите за защита на тех­ните тру­дови и оси­гу­ри­телни отно­ше­ния с рабо­то­да­теля. Естес­т­вено ръко­вод­с­т­вото на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз няма да остане рав­но­душно към тези дейс­т­вия и ще отвърне по подо­ба­ващ начин.

Ува­жа­еми моряци,

В момента най-важна е вашата реак­ция, неза­ви­симо дали сте наши чле­нове или чле­нове на Моряшки сини­ди­кат. От вашия избор зависи дали ще бъдете лъгани или защи­та­вани. Ако сега се под­да­дете на натиска, който се при­лага към вас, няма да имате повече въз­мож­ност за колек­тивна защита. Ако очак­вате Моряшки син­ди­кат да ви помогне, все едно да очак­вате помощ от отвъд­ното. Докато пред­се­да­те­лят на Син­ди­ката е в Упра­ви­тел­ния съвет на Пара­ход­с­т­вото, това няма да се случи.

Ако сте единни, не могат да оста­вят всички на брега или да ви увол­нят. Не е въз­можно зап­ла­хите да бъдат при­ло­жени върху всички. Кол­кото сте по-твърди, тол­кова повече ще ста­нем, а кол­кото сме повече, тол­кова по-малко ще се подиг­ра­ват с вашия труд.

Преди 20 години бяхме изп­ра­вени пред подобна ситу­а­ция. Тогава имаше голям изли­шък на кадри, зап­ла­хите бяха същите и можеха да бъдат осъ­щес­т­вени, но това не уплаши моря­ците. Въп­реки маши­на­ци­ите на син­ди­ката, който след като видя, че зад нас зас­та­наха над 2500 моряка, се при­съ­е­дини към нашите иска­ния за уве­ли­че­ние на въз­наг­раж­де­ни­ята. Някои от вас пом­нят тези съби­тия. Тогава побе­дихме, защото бяхме единни и не се страхувахме.

Сега всичко зависи от вас, от вашето един­с­тво и от вашата дързост.

26.01.2010 г.

Упра­ви­те­лен съвет

0 Comments

Leave a reply