Общо събрание на Моряшки професионален съюз ще се проведе на 29 април 2014

Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо съб­ра­ние на съюза на 29 април 2014 г., в 9 часа, в зала № 525 на “Бъл­гар­ски мор­ски ква­ли­фи­ка­ци­о­нен цен­тър”, адрес гр. Варна, бул. “Васил Дру­мев” № 73, при след­ния дне­вен ред:

1. Отчет за дей­ността на съюза за пери­ода април 2013 г. — март 2014 г.;
2. Финан­сов отчет за пери­ода април 2013 г. — март 2014 г.;
3. При­е­мане на бюджет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­ода април 2014 г. – март 2015 г.;
4. Избор на Пред­се­да­тел и Зам. пред­се­да­тел;
5. Попъл­ване със­тава на УС;
6. Изме­не­ние на устава;
7. При­е­мане на прог­рама;
8. Разни.
При липса на кво­рум, на осно­ва­ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­ето ще се про­веде в същия ден, в 10 часа, на същото място и при същия дне­вен ред.

За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на теле­фони:
953 107; 953 106; 953 109.

или

www.seafarerstu-bg.com;
e-mail: stunion@varna.net

Упра­ви­те­лен съвет

0 Comments

Leave a reply