Резултати от Общо събрание на Моряшки професионален съюз

На 29.04.2014 г. беше про­ве­дено Общо съб­ра­ние на Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Съб­ра­ни­ето прие отчета за дей­ността на съюза и финан­со­вия отчет за пери­ода април 2013 – март 2014 г. и бюджета за пери­ода април 2014 – март 2015 г.

През отчет­ния период в Съюза са чле­ну­вали общо 628 моряка рабо­тещи на кора­бите на БМФ, Индус­т­ри­а­лен хол­динг Бъл­га­рия, Зодиак, LCSC — Бур­гас и чрез пос­ред­ни­чес­т­вото на фир­мите Про­мар, Стар­гейт и др.

Финан­со­вото със­то­я­ние на Съюза и прог­но­зите за пери­ода април 2014 – март 2015 г. са добри. Съб­ра­ни­ето избра за нов дву­го­ди­шен ман­дат Иван Вел­ков за Пред­се­да­тел на Съюза и Ата­нас Стой­чев за Замес­т­ник Председател.

Бяха нап­ра­вени про­мени в Устава на съюза. Бяха осво­бо­дени от със­тава на Упра­ви­тел­ния съвет по соб­с­т­вено жела­ние трима члена. Няма про­мени в със­тава на Кон­т­ролно реви­зи­он­ната коми­сия. Няма про­мени в раз­мера на член­с­кия внос и начина на пла­щане. При­ета беше Прог­рама за дей­ността на Съюза за пери­ода април 2014 – март 2015 г.

На 09.05.2014 бе пода­дено заяв­ле­ние във Вар­нен­с­кия окръ­жен съд с искане да бъдат отра­зени нап­ра­ве­ните про­мени в Устава и Упра­ви­тел­ния съвет.

0 Comments

Leave a reply