Присъединете се към мрежата на солидарността

Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници (ITF) при­зо­вава сво­ите чле­нове и сим­па­ти­занти да обе­ди­нят уси­лия в бит­ката за защита пра­вата на всички тру­дещи се в областта на тран­с­пор­т­ните услуги. “Заедно можем да се пре­бо­рим за подоб­ря­ване на усло­ви­ята на труд, както и за пос­ти­га­нето на едно спра­вед­ливо общес­тво за всички”, се казва в офи­ци­ал­ното обръ­ще­ние на ITF.

От феде­ра­ци­ята при­зо­ва­ват към по-голяма актив­ност и ини­ци­и­ране на диа­лог между проф­съ­юз­ните пред­с­та­ви­тели, рабо­то­да­те­лите и дър­жав­ните органи. “При­съ­е­ди­нете се към нашата кам­па­ния и ни помог­нете да защи­тим пра­вото си да стач­ку­ваме”, при­зо­ва­ват още от ITF.

0 Comments

Leave a reply