Национален конкурс за литература и изобразително изкуство — “Диря в морето”

СТАТУТ

на Наци­о­нал­ния кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно изкус­тво, пос­ве­тен на морето и моря­ците, под нас­лов „Диря в морето”

 

Кон­кур­сът се орга­ни­зира от Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни в град Варна и се про­вежда всяка година в наве­че­ри­ето на празника

 

Цели

Кон­кур­сът цели да се отра­зя­ват по худо­жес­т­вен начин радос­тите и тего­бите на моряш­ката про­фе­сия, отсъс­т­ви­ето и зав­ръ­ща­нето, ярките и коло­ритни инди­ви­ду­ал­ности на мор­с­ките хора. Моря­ците да бъдат показ­вани в тях­ната естес­т­вена среда – на кораба, на брега, вкъщи, сред мор­с­ката сти­хия или по време на крат­ките паузи от тихо море и безветрие.

 

Раз­дели

 1. Лите­ра­турни творби

          Проза

Пое­зия

 1. Изоб­ра­зи­телно изкуство

Живо­пис и графика

Фотог­ра­фия

 

Усло­вия за участие

В кон­курса могат да учас­т­ват лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето, без въз­рас­тови огра­ни­че­ния. Също така лица, род­нини по права линия на лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето – роди­тели, деца, съп­руги, съп­рузи, братя и сестри.

Учас­т­ници в кон­курса „Диря в морето” могат да бъдат и лау­ре­а­тите на кон­курса „Дет­ско море”, навър­шили 12 години.

Учас­т­ни­ците могат да изп­ра­щат до три творби в раз­лич­ните раздели.

 

Изис­к­ва­ния:

 1. Лите­ра­тур­ните творби не трябва да бъдат пуб­ли­ку­вани или дос­тъпни в интернет.
 2. За про­из­ве­де­ни­ята в жан­ро­вете живо­пис и гра­фика не се изис­ква опре­де­лен раз­мер. Кар­ти­ните трябва да бъдат рам­ки­рани. При­е­мат се ори­ги­нали, не копия.
 3. В раз­дел фотог­ра­фия фото­сите трябва да бъдат в раз­мер A4 или А3.
 4. Кад­рите трябва да отго­ва­рят на зада­де­ната тема и да не са учас­т­вали в други конкурси.
 5. Сним­ките трябва да са с добро качес­тво (мини­ма­лен раз­мер на дъл­гата страна 2000 px). На журито се пре­дос­тавя рам­ки­рана и над­пи­сана снимка (заглавие/име на автор/ дата).
 6. Фотог­ра­фи­ите не трябва да са под­ла­гани на „груба” ком­пю­търна обработка.
 7. Не се допус­кат до кон­курса снимки, които показ­ват заб­ра­нени от закона вещес­тва или упот­ре­бата им.
 8. Не се допус­кат до учас­тие в кон­курса творби с пор­ног­раф­ски харак­тер или вну­ша­ващи наси­лие, наци­о­нална, поли­ти­ческа, етни­ческа и/или рели­ги­озна и расова нетърпимост.

 

 Оценяване:

 1. Оце­ня­ва­нето се осъ­щес­т­вява от трич­ленно жури, със­та­вено от изя­вени лите­ра­турни творци и художници.
 2. Резул­та­тите от кон­курса се опо­вес­тя­ват в меди­ите, а отли­че­ните творци са сво­ев­ре­менно уведомявани.
 3. Връч­ва­нето на отли­чи­ята става публично.
 4. Отли­че­ните лите­ра­турни творби се пуб­ли­ку­ват на сайта на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз www.seafarerstu-bg.com
 5. Кар­ти­ните и фото­сите се пред­с­та­вят на изложба.
 6. Журито си запазва пра­вото да оце­нява худо­жес­т­вени творби извън посо­че­ните раздели.

 

 

Наг­ради
Всеки раз­дел — проза, пое­зия, живо­пис и гра­фика, фотог­ра­фия включва след­ните награди:

 1. Първа наг­рада – 300 лв.
 2. Спе­ци­ална наг­рада – 250 лв.
 3. Втора наг­рада – 150 лв.
 4. Трета наг­рада – 100 лв.
 5. Поощ­ри­телни награди.

Наг­ра­ден фонд – 3 200 лв.

 

Прид­ру­жа­ваща информация

Лите­ра­тур­ните творби се изп­ра­щат на имейл stunion@varna.net, а кар­ти­ните и фото­сите се при­е­мат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игна­тиев 6А, вх.1, ет.1.

Сро­кът за изп­ра­щане и при­е­мане на твор­бите е до 30 април 2020 г.

Всяка творба задъл­жи­телно се прид­ру­жава от след­ната информация:

- трите имена на автора/ худож­ника, лични данни;

- про­фе­сия и пос­ледна месторабота;

- личен теле­фон, имейл или адрес за връзка.

 

Про­ме­ните в Ста­тута ста­ват с реше­ние на Ини­ци­а­тив­ния комитет.

Допъл­ни­телна инфор­ма­ция на телефони:

 052 953 106;   052 953 107;    052 953 109

0 Comments

Leave a reply