Отчетно-изборно събрание на Моряшки професионален съюз 2015

Днес 29.04.2015г. се про­веде отчетно-изборно Общо съб­ра­ние /ОС/ на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз /МПС/. В съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на чл. 26 от ЗЮЛНЦ пока­ната за ОС беше обна­род­вана в ДВ бр. 21 / 20.03.2015г. Нача­лото на съб­ра­ни­ето беше обя­вено за 09 часа. Поради липса на кво­рум, в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­ето започна с един час по-късно в 10.00 часа Пред­се­да­те­лят на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз г-н Иван Вел­ков откри и пред­ложи за Пред­се­да­тел на ОС да бъде избран

г-н Ата­нас Стой­чев и за про­то­кол­чик г-жа Милена Кирова. Съб­ра­ни­ето гла­сува еди­но­душно нап­ра­ве­ните пред­ло­же­ния и пред­ло­же­ните лица заеха мес­тата си.

На съб­ра­ни­ето при­със­т­ваха 19 души, за които се при­лага списък.

Бяха раз­да­дени про­ек­то­ре­ше­ния, също при­ло­жени към протокола.

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето про­чита днев­ния ред.

Дне­вен ред:

 1. Отчет за дей­ността на съюза за пери­ода април 2014 г. — март 2015 г.;
 2. Финан­сов отчет за пери­ода април 2014 г. — март 2015 г.;
 3. При­е­мане на бюджет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­ода април 2015 г. – март 2016 г.;
 4. Избор на Секретар;
 5. Попъл­ване със­тава на УС;
 6. Изме­не­ние на устава;
 7. При­е­мане на програма;
 8. Разни.

По обя­ве­ния дне­вен ред не бяха нап­ра­вени пред­ло­же­ния за изменения.

Гла­сува се обя­ве­ния дне­вен ред и бе приет с мнозинство.

 

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето даде думата на Пред­се­да­теля на Съюза по точка 1 от днев­ния ред. Г-н Иван Вел­ков – про­чита отчета, който се при­лага към протокола.

 

По Втора точка от днев­ния ред Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето даде думата на Пред­се­да­теля на Съюза. Г-н Иван Вел­ков – про­чита отчета, който се при­лага към протокола.

 

По Трета точка от днев­ния ред Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето даде думата на Пред­се­да­теля на Съюза. Г-н Иван Вел­ков – про­чита проекто-бюджета, който се при­лага към протокола.

 

Пред­се­да­те­лят на ОС: Моля за изказ­ва­ния, мне­ния и пред­ло­же­ния преди да се гла­су­ват пър­вите три точки от днев­ния ред.

 

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето : Ако няма изказ­ва­ния, който е съг­ла­сен моля да гла­сува по пър­вите три точки.

Гла­сува се.

Еди­но­душно се при­е­мат пър­вите три точки от проекто-решенията. (взе­тите реше­ния са изпи­сани в края на протокола).

 

По Чет­върта точка от днев­ния ред за избор на Секретар.

Ата­нас Стой­чев:       На засе­да­ние на УС на МПС бе пред­ло­жен за Сек­ре­тар да бъде пре­из­б­ран за г-н Георги Ган­чев Тодо­ров, капи­тан, рабо­тил в Про­мар ООД, учре­ди­тел на МПС и първи зам.председател при осно­ва­ва­нето на проф­съ­юза през 1990г.

 

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето : Има ли други пред­ло­же­ния? Ако няма, който е съг­ла­сен г-н Георги Ган­чев Тодо­ров да бъде изб­ран за Сек­ре­тар на МПС моля да гласува.

Гла­сува се.

Еди­но­душно се при­ема г-н Георги Ган­чев Тодо­ров да бъде изб­ран за Сек­ре­тар на МПС.

 

Пред­се­да­те­лят на Събранието:

По точка Пета: Изме­не­ние на устава.

Давам думата на Пред­се­да­теля на Съюза г-н Иван Вел­ков да док­ладва за пред­ло­же­ните изме­не­ния в устава на съюза, които се при­ла­гат се към Протокола.

 

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето: Който е съг­ла­сен с посо­че­ните изме­не­ния моля да гласува.

Гла­сува се.

Еди­но­душно се приема

 

 

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето: ОС

По точка Шеста: Попъл­ване със­тава на Упра­ви­тел­ния Съвет (УС) и Кон­т­ролно Реви­зи­он­ната Комисия

 

Иван Вел­ков: От със­тава на УС отпадат:

Г-н Вла­ди­мир Пет­ров Геор­гиев — Рулеви

Г-н Пла­мен Бог­да­нов – Капитан

Г-н Паско Стой­нов Андо­нов — Капитан

Г-н Емил Тон­чев – Капитан

Г-н Сте­фан Ефти­мов – Гла­вен механик

 

Пред­се­да­те­лят на Събранието:

Гла­сува се отпадането.

Еди­но­душно се приема

 

За попъл­ване със­тава на УС на МПС е предложен

Г-н Вла­ди­мир Геор­гиев Тодо­ров – кора­бен меха­ник, пътува от Про­мар, Пронаф

 

Пред­се­да­те­лят на Събранието:

Гла­сува се приемането.

Еди­но­душно се при­ема Г-н Вла­ди­мир Геор­гиев Тодо­ров за член на УС на МПС.

 

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето: От със­тава на КРК отпада:

Г-жа Или­ана Календжиева

 

Пред­се­да­те­лят на Събранието:

Гла­сува се отпадането.

Еди­но­душно се приема

 

За попъл­ване със­тава на КРК на МПС е предложен

Г-н Иван Пет­ков Папа­зов – кора­бен меха­ник, пътува от ИХБ, учас­т­вал е в сбирки на мла­де­жите в ITF.

 

Пред­се­да­те­лят на Събранието:

Гла­сува се приемането.

Еди­но­душно се при­ема Г-н Иван Пет­ков Папа­зов за член на КРК на МПС.

 

 

По точка Седем от днев­ния ред — при­е­мане на Прог­рама – при­лага се към про­то­кола — Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето даде думата за изказ­ва­ния, пред­ло­же­ния и мнения.

 

Пред­се­да­те­лят на Съб­ра­ни­ето: Други въп­роси и изказ­ва­ния? Няма.

 

Гла­сува се точка 7 — при­е­мане на Програмата.

При­ема се единодушно.

 

На база нап­ра­ве­ните гла­су­ва­ния ОС реши:

 

 1. При­ема Отчет за дей­ността на съюза за пери­ода април 2014 г. — март 2015 г.;
 2. При­ема Финан­сов отчет за пери­ода април 2014 г. — март 2015 г.;
 3. При­ема бюджет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­ода април 2015 г. – март 2016 г.;
 4. Избира за Сек­ре­тар г-н Георги Ган­чев Тодоров;
 5. Изме­не­ние на устава ;

Чл.16. (1) Пос­то­ян­ният Упра­ви­те­лен съвет се със­тои от 5 члена, от които 3 пла­тени (пред­се­да­тел, сек­ре­тар, замес­т­ник пред­се­да­тел) и 2 допъл­ващи със­тава му измежду 13, всички изб­рани на Общо съб­ра­ние на МПС с ман­дат 2 години.

Чл.17.

(3) Засе­да­ни­ето на УС е редовно, ако на него при­със­т­ват най-малко 5 члена на УС. При­със­т­ващо е и лице, с което има двус­т­ранна теле­фонна или друга връзка, гаран­ти­раща уста­но­вя­ване на само­лич­ността му и поз­во­ля­ваща учас­ти­ето му в обсъж­да­нето и взе­ма­нето на реше­ния. Гла­су­ва­нето на този член се удос­то­ве­рява в про­то­кола от пред­се­да­тел­с­т­ва­щия заседанието.

(5) Упра­ви­тел­ният съвет може да взема реше­ния неп­ри­със­т­вено, ако про­то­кола бъде под­пи­сан най-малко от 5 от чле­но­вете му.

(6) Пред­се­да­те­лят на КРК или упъл­но­мо­щен от него член на коми­си­ята може да при­със­тва със съве­ща­те­лен глас на засе­да­ни­ята на УС.

Чл.20. (1) МПС е сдру­же­ние (съюз) на инди­ви­ду­ални и колек­тивни членове

(2) Не по-малко от 5 (пет) инди­ви­ду­ални члена могат да съз­да­ват орга­ни­за­ция по мес­то­ра­бота. При един и същи рабо­то­да­тел може да има само една орга­ни­за­ция. В струк­ту­рата на орга­ни­за­ци­ята може да се обо­со­бя­ват сек­ции (групи) от чле­нове рабо­тещи в един и същи отдел или звено на дружеството.

(4) Орга­ни­за­ци­ите по ал.2 на общо съб­ра­ние изби­рат пред­се­да­тел и сек­ре­тар. За избора сво­ев­ре­менно се уве­до­мява Пред­се­да­теля на МПС, а про­то­ко­лът от избора се пази от пред­се­да­теля. Всяка сек­ция (група) на общо съб­ра­ние избира коор­ди­на­тор. За избора сво­ев­ре­менно се уве­до­мява пред­се­да­теля на орга­ни­за­ци­ята, а про­то­ко­лът от избора се пази от координатора.

(5) Орга­ни­за­ци­ите по ал.2 в пери­ода между общите съб­ра­ния се ръко­во­дят от Упра­ви­те­лен съвет, който се със­тои от пред­се­да­теля, сек­ре­таря и коор­ди­на­то­рите на сек­ци­ите. Пред­се­да­те­лят на орга­ни­за­ци­ята по ал.2 пред­с­тав­лява орга­ни­за­ци­ята пред рабо­то­да­теля или пред него­вия пред­с­та­ви­тел по всички въп­роси свър­зани с колек­тив­ния тру­дов договор.

(6)(нова) Когато рабо­то­да­те­лят има под­раз­де­ле­ния в раз­лични насе­лени места може да има повече от една орга­ни­за­ция при един същи рабо­то­да­тел в съот­вет­ните под­раз­де­ле­ния. Орга­ни­за­ци­ите на общо съб­ра­ние изби­рат само пред­се­да­тели. Тези орга­ни­за­ции се ръко­во­дят от общ Упра­ви­те­лен съвет (УС), който се със­тои от пред­се­да­те­лите на орга­ни­за­ци­ите и коор­ди­на­то­рите на сек­ци­ите, които на съв­мес­тно засе­да­ние изби­рат пред­се­да­тел и сек­ре­тар на УС. Пред­се­да­те­лят на УС пред­с­тав­лява орга­ни­за­ци­ите пред рабо­то­да­теля или пред него­вия пред­с­та­ви­тел по всички въп­роси свър­зани с колек­тив­ния тру­дов договор.

(7) Пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на орга­ни­за­ци­ята по ал.2 и пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на УС по ал.6 се пол­з­ват от зак­ри­лата при увол­не­ние съг­ласно чл.333, ал.3 от Кодекса на труда.

Чл.21. (1) Орга­ни­за­ци­ите, колек­тивни чле­нове на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз са поде­ле­ния на съюза и юри­ди­чески лица по сми­съла на чл.49, ал.2 от Кодекса на труда. С реше­ни­ето на УС на МПС за при­е­мане на колек­тив­ния член се взема реше­ние за отк­ри­ване на поде­ле­ние. В седем дне­вен срок от реше­ни­ето за отк­ри­ване на поде­ле­ние се извър­шва регис­т­ра­ция на поде­ле­ни­ето в регис­тър Бул­с­тат. Поде­ле­ни­ето се пред­с­тав­лява от пред­се­да­теля на орга­ни­за­ци­ята колек­ти­вен член.

(3) Осно­вен орган на орга­ни­за­ци­ите, колек­тивни чле­нове на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз е общото им съб­ра­ние, което се про­вежда не по-малко от един път годишно. Общото съб­ра­ние на орга­ни­за­ци­ите при­ема Пра­вила за орга­ни­за­ция на дей­ността си, избира Упра­ви­те­лен съвет със­тоящ се от пред­се­да­тел, зам.председател, сек­ре­тар и членове.

(4) В пери­ода между общите съб­ра­ния орга­ни­за­ци­ята се ръко­води от Упра­ви­тел­ния съвет. Пред­се­да­те­лят опе­ра­тивно ръко­води орга­ни­за­ци­ята и я пред­с­тав­лява пред рабо­то­да­теля и дър­жав­ните инс­ти­ту­ции при колек­тив­ното тру­дово дого­ва­ряне и по всички въп­роси, свър­зани с тру­до­вите отно­ше­ния. УС опре­деля фун­к­ци­о­нал­ните задъл­же­ния на сек­ре­таря и зам.председателя.

(6)(нова) Пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на орга­ни­за­ци­ята по ал.3 се пол­з­ват от зак­ри­лата при увол­не­ние съг­ласно чл.333, ал.3 от Кодекса на труда.

 

 1. Попъл­ване със­тава на УС и КРК;

6.1 От със­тава на УС отпа­дат:
– Вла­ди­мир Пет­ров Геор­гиев
– Емил Пет­ров Тон­чев
– Паско Стой­нов Андо­нов
– Пла­мен Ива­нов Бог­да­нов
– Сте­фан Тодо­ри­нов Ефтимов

6.2. В със­тава на УС се включва Вла­ди­мир Геор­гиев Тодо­ров
6.3. От със­тава на КРК отпа­дат:
– Или­ана Кален­джи­ева
6.4. В със­тава на КРК се включва Иван Пет­ков Папа­зов
7. При­е­мане на прог­рама;
7.1 Дава съг­ла­си­ето си УС да упъл­но­мо­щава чле­нове на МПС да пред­с­тав­ля­ват съюза пред Общо съб­ра­ние на работ­ни­ците и слу­жи­те­лите в ком­па­ни­ите (фир­мите) съг­ласно зако­но­вите нап­рав­ле­ния на чл. 6 и чл. 6а от КТ.
7.2.1. Упъл­но­мо­щава УС да пред­с­тав­лява чле­но­вете на МПС, съг­ласно чл.51а от КТ при пре­го­вори с рабо­то­да­тели в Р. Бъл­га­рия във връзка с пред­с­та­вяне на про­екти и въп­роси, свър­зани с КТД, както и да опре­деля реда и начина за раз­ход­ване на сред­с­т­вата за СБКО, съоб­ра­зени със зако­но­вите нап­рав­ле­ния в чле­нове от 292 до 300 от КТ.
7.2.2. Упъл­но­мо­щава УС да пред­с­тав­лява чле­но­вете на МПС при пре­го­вори с чужди рабо­то­да­тели във връзка с пред­с­та­вяне на про­екти и въп­роси, свър­зани с КТД.

7.3. Задъл­жава УС да инфор­мира сво­ев­ре­мено чле­но­вете на МПС за хода на струк­тур­ните изме­не­ния в ком­па­ни­ите (фир­мите) и мак­си­мално да защи­тава инте­ре­сите на рабо­те­щите.
7.4. Задъл­жава УС да инфор­мира сво­ев­ре­мено чле­но­вете на МПС за мор­с­кия пазар на труда и да изготви бял и черен спи­сък на рабо­то­да­тели и посредници.

7.5. При­ема Прог­рама за дей­ността на МПС за пери­ода май 2015 — април 2016 г.:

7.5.1. Про­дъл­жа­ване рабо­тата с ком­па­ни­ите (фир­мите) опе­ри­ращи кораби под бъл­гар­ски флаг за дос­ти­гане и при­веж­дане на дей­ността им в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на кон­вен­ци­ите на МОТ и мини­мал­ните нор­ма­тиви на ITF.
7.5.2. Под­дър­жане на тен­ден­ци­ята за запаз­ване и/или уве­ли­че­ние на зап­ла­тите на моря­ците рабо­тещи при чужди работодатели.

7.5.3. Дейс­т­вия за про­мяна на наци­о­нал­ното мор­ско зако­но­да­тел­с­тво в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на мор­с­ките кон­вен­ции. При под­го­тов­ката и изра­бот­ва­нето на нор­ма­тив­ните актове да се работи в след­ните нап­рав­ле­ния:
7.5.3.1 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща рабо­тата на моряци на кораби под бъл­гар­ски флаг.
7.5.3.2 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща рабо­тата на моряци на кораби под чужд флаг, наети от бъл­гар­ски опе­ра­тор, регис­т­ри­ран в РБ.
7.5.3.3 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща пос­ред­ни­чес­ката дей­ност при нае­ма­нето на моряци.
7.5.3.4 Нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща пра­во­мо­щи­ята на ИА “Мор­ска адми­нис­т­ра­ция” и ней­ните реги­о­нални струк­тури, във връзка с кон­т­рола на усло­ви­ята на труд и живот на борда на кораба.
7.5.4. Про­дъл­жа­ване рабо­тата с ком­па­ни­ите (фир­мите) опе­ри­ращи кораби под чужд флаг за дос­ти­гане и при­веж­дане на дей­ността им в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­ята на ITF.

 

 

Поради изчер­п­ване на днев­ния ред Пред­се­да­те­лят на Общото Съб­ра­ние зак­рива събранието.

 

Пред­се­да­тел на ОС:       …….….….…..……

/Атанас Стойчев/

Член на КРК:                  ..……………………

/Димитър Гигов/

Про­то­кол­чик: ..………………..…..

/Милена Кирова/

 

 

 

 

 

Дър­жа­вен вес­т­ник , брой 21 от 20.III.2015г.

 1. – Упра­ви­тел­ният съвет на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз, Варна, на осно­ва­ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо съб­ра­ние на съюза на 29.04.2015 г. в 9 ч. в зала № 525 на „Бъл­гар­ски мор­ски ква­ли­фи­ка­ци­о­нен цен­тър“, Варна, бул. Васил Дру­мев 73, при след­ния дне­вен ред: 1. отчет за дей­ността на съюза за пери­ода април 2014 г. – март 2015 г.; 2. финан­сов отчет за пери­ода април 2014 г. – март 2015 г.; 3. при­е­мане на бюджет на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­ода април 2015 г. – март 2016 г.; 4. избор на сек­ре­тар; 5. попъл­ване със­тава на упра­ви­тел­ния съвет и контролно-ревизионната коми­сия; 6. изме­не­ние на устава; 7. при­е­мане на прог­рама; 8. разни. При липса на кво­рум на осно­ва­ние чл. 27 ЗЮЛНЦ съб­ра­ни­ето ще се про­веде същия ден в 10 ч. на същото място и при същия дне­вен ред.

1921

 

0 Comments

Leave a reply