Морска трудова конвенция 2006

Морска трудова конвенция 2006 (МТК2006)

Изпълнението на изискванията на МТК 2006 и проверки свързани със спазването на МТК 2006 са възложени на инспекторите от Държавния пристанищен контрол (Port state control – PSC) на държавите ратифицирали конвенцията. Проверка може да бъде извършена на всеки кораб независимо дали държавата под чийто флаг плава кораба е ратифицирала конвенцията

Позиции на проверка от PSC съгласно МТК 2006

- Минимална възраст
- Медицинско свидетелство
- Квалификации на моряците
- Моряшки трудови договори
- Ползване на услугите на лицензирани или сертифицирани, или регулирани частни служби за набиране и настаняване на моряците
- Работно време и почивки
- Окомплектоване на кораба с екипаж
- Жилищно настаняване
- Съоръжения за отдих и възстановяване на борда
- Храна и сервиране
- Безопасност на труда и предотвратяване на злополуки
- Медицинско обслужване на борда
- Процедури за разглеждане на жалби на борда
- Изплащане на трудови възнаграждения.

За да бъде направена проверка по коя да е от горните позиции е необхо-димо да бъде подаден сигнал или жалба до съответната Администрация на PSC в пристанището, където се намира кораба.
Жалбата може да бъде подадена пряко от моряка, от професионален съюз на моряците или от инспектор на ITF в държавата, където се намира кораба.
Инспектори от държавния пристанищен контрол извършват проверка на посочените в сигнала или в жалбата несъответствия. Те могат да поканят по време на проверката представител на професионалния съюз или инс-пектора на ITF, като консултант. Ако в проверката се натъкнат и на други несъответствия, те могат да направят задълбочена проверка, включваща всички позиции на проверка съгласно МТК 2006.
Ако несъответствията са достатъчно сериозни, инспекторите могат да пос-тановят задържане на кораба до отстраняването им, независимо от това под какъв флаг плава кораба.

Под сериозни несъответствия се разбира:

1. Наемане на моряци на възраст под 18 години.
2. Липса на медицинско свидетелство на борда на кораба за който и да е моряк.
3. Несъответстваща квалификация или липса на потвърждение на правоспособността.
4. Липса на трудови договори за наетите моряци на борда на кораба.
5. Невъзможност за осигуряване на задължителна почивка на моряците.
6. Липсващи длъжности по документа за минимален екипаж.
7. Недостатъчни запаси от храна на борда на кораба.
8. Липса на лични предпазни средства.
9. Липса на лекарства или на лице със сертификат по медицинска подготовка.
10. Липса на ведомост за заплати или водене на двойно счетоводство.
11. Неизплащане на заплата за повече от един месец, или масово неизплащане на заплати.