Конкурс за детско творчество — “Детско море”

СТАТУТ

на кон­курса за дет­ско твор­чес­тво, пос­ве­тен на морето,

под нас­лов “Дет­ско море”

 

Кон­кур­сът е ини­ци­а­тива на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз с цел да пре­диз­вика инте­реса и любовта на децата към морето, както и да сти­му­лира учи­те­лите, въз­пи­та­те­лите и ръко­во­ди­те­лите на школи да рабо­тят за мор­с­ката идея.

Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка — 25 юни. В кон­курса могат да учас­т­ват деца от цяла Бъл­га­рия, както и от други страни.

Кон­кур­сът включва:

 1. Уве­до­мя­ване на учи­лища, дет­ски гра­дини и школи за край­ния срок за пре­да­ване на твор­бите и датата, когато се връч­ват наградите.
 2. Съби­ране на твор­бите до опре­де­ле­ния срок.
 3. Опре­де­ляне със­тава на жури и пре­дос­та­вяне на твор­бите за оценка.
 4. Опре­де­ляне и раз­да­ване на хоно­рари на учас­т­ни­ците в журито и на други учас­т­ници, съдейс­т­вали за осъ­щес­т­вя­ване на конкурса.
 5. Изда­ване на книжка-албум с отли­че­ните творби.
 6. Уреж­дане на изложба на дет­ски рисунки.
 7. Тър­жес­тво по слу­чай връч­ва­нето на наградите.

Раз­дели:

 1. Дет­ски рисунки.
 2. Лите­ра­турни творби.

Всеки раз­дел включва след­ните въз­рас­тови групи:

 1. от 3 до 7 години.
 2. от 8 до 12 години.

Всеки раз­дел включва след­ните награди:

 1. Голяма наг­рада.
 2. Спе­ци­ална награда.
 3. Първа наг­рада.
 4. Втора наг­рада.
 5. Трета наг­рада.
 6. Поощ­ри­телни награди.
 7. Колек­тивни награди.

Във въз­рас­то­вите групи от 3 до 7 години се дава наг­рада за най-малък участник.

Пред­се­да­те­лят, заместник-председателят и сек­ре­та­рят на МПС пое­мат анга­жи­менти и носят отго­вор­ност за про­веж­да­нето на конкурса.

Про­ме­ните в ста­тута ста­ват с реше­ние на УС на МПС.