Управление

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Иван Вел­ков е роден на 18 октом­ври 1947 г. в гр. Тър­го­вище. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Корабни машини и меха­низми” през 1970 г. До 1975 г. работи като меха­ник в Пара­ход­с­тво БМФ, след това до 1985 г. е асис­тент във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров.

От 1985 г. до 1990 г. е пре­по­да­ва­тел в Бъл­гар­ски мор­ски ква­ли­фи­ка­ци­о­нен цен­тър (БМКЦ). От месец фев­ру­ари 1990 г. в про­дъл­же­ние на 4 години е Пред­се­да­тел на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз. След това про­дъл­жава да работи като пре­по­да­ва­тел в БМКЦ.

От 2003 г. е изб­ран за Замес­т­ник Пред­се­да­тел на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, като еднов­ре­менно про­дъл­жава пре­по­да­ва­тел­с­ката си дей­ност в БМКЦ.

От 09.05.2008 г. е изб­ран за Пред­се­да­тел на Съюза.

 

Ата­нас Стой­чев е роден на 28 октом­ври 1949 г. в с. Равна гора, Вар­нен­ско. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Елек­т­ро­ме­ха­ник за граж­дан­с­кия флот”.

В плав­със­тава има общо 21 години стаж като елек­т­ро­ме­ха­ник, от които 7 в Оке­ан­ски рибо­лов, 10 в Пор­тови флот и 4 в Пара­ход­с­тво БМФ.

Член е на Съюза на бъл­гар­с­ките писа­тели, издал е 5 книги, две от пие­сите му са пос­та­вени на сце­ната на Фес­ти­вал­ния и кон­г­ре­сен цен­тър във Варна, негови раз­кази са пуб­ли­ку­вани в Бал­кан­ска анто­ло­гия “Гла­сове от лини­ята на раз­лома” и в Анто­ло­гия “Бъл­гар­ска мари­нис­тика”. Носи­тел е на няколко приза, сред които и Голя­мата наг­рада на Наци­о­нал­ния кон­курс за про­из­ве­де­ния на мор­ска тема.

Пред­се­да­тел е на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз от 1994 г. до 2008 г. От 09.05.2008 г. е изб­ран за Замес­т­ник Председател.

 

Георги Тодо­ров е роден на 1 юни 1953 г. във Варна. След гим­на­зия, завър­шва Мор­ска учебна школа, и през август 1976 г. е наз­на­чен като моряк в БМФ. Амби­ци­ран да про­дължи обра­зо­ва­ни­ето си, учи задочно във ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” и след дип­ло­ми­ра­нето си през 1987 г. става помощник-капитан.

През 1989 г. слиза на брега за година и поло­вина и работи в кабо­тажно пла­ване като капи­тан на водо­лаз­ния кораб “Звез­дица”. Пос­ле­ден зад­г­ра­ни­чен рейс в БМФ прави като трети помощник-капитан на кораб “Георги Гри­го­ров” през 1991 г., и през март след­ва­щата година напуска Параходството.

В про­дъл­же­ние на 13 г. плава под чужд флаг към “Зодиак” и “Арен­кил”. След това до октом­ври 2012 г., работи за нем­ски кора­бен опе­ра­тор “Про­нав” като капи­тан на 122 000-тонен бълкер.

Той е един от учре­ди­те­лите и пър­вият сек­ре­тар на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз. През целият период 1990 — 2012 е член на УС на Съюза.

 

К Р К

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ
№ по ред Име, пре­зиме и фамилия
1. Иван Вел­ков Иванов
2. Ата­нас Стой­чев Атанасов
3. Георги Ган­чев Тодоров
4. Алек­сан­дър Геор­гиев Миров
5. Ата­нас Геор­гиев Атанасов
6. Вла­ди­мир Геор­гиев Тодоров
7. Георги Ван­ге­лов Карамфилов
8. Георги Ива­нов Иванов
9. Дете­лин Ива­нов Грудев
10. Деян Мин­чев Колев
11. Дими­тър Мар­ков Кунев
12. Ивайло Колев Николов
13. Михаил Пав­лов Томов
14. Петко Геор­гиев Русев
15. Петър Пен­чев Петров
16. Стоил Алек­сан­д­ров Димов
Кон­т­р­лно — Реви­зи­онна комисия
1. Бра­ни­мир Цонков
2. Дими­тър Гигов
3. Дими­тър Ива­нов Митев
4. Иван Пет­ков Папазов
5. Пла­мен Васи­лев Пешев