История

“СИЛАТА НА ПРАВОТО, А НЕ ПРАВОТО НА СИЛАТА”


Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз е съз­да­ден на 12.01.1990 г. Това става бла­го­да­ре­ние на демок­ра­тич­ните про­мени, които нас­тъп­ват в Бъл­га­рия след 1989 г. Съю­зът дава въз­мож­ност на моря­ците да поис­кат и да защи­тят сво­ите права. Обе­ди­нява ина­ко­мис­ле­щите моряци и прави пър­вите сери­озни опити да изравни усло­ви­ята на труд и зап­ла­ща­нето с меж­ду­на­род­ните стандарти.

На 01.10.1991 г. Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз става пър­вия член на Меж­ду­на­род­ната тран­с­пор­тна феде­ра­ция /ITF/ в Бъл­га­рия. ITF е неза­ви­сима феде­ра­ция, чиито чле­нове са орга­ни­за­ции от тран­с­пор­т­ните индус­т­рии. Феде­ра­ци­ята е осно­вана на базата на зачи­тане на човеш­ките и проф­съ­юзни права. Тези права се нару­ша­ват сис­темно и ITF се бори срещу това, като залага на ини­ци­а­тиви и прог­рами за работа, които спо­ма­гат за соли­дар­ността между работ­ни­ците в тран­с­пор­т­ните индус­т­рии. В много слу­чаи феде­ра­ци­ята има под­к­ре­пата на отго­ворни и лоялни корабопритежатели.

Най-ярък израз на рабо­тата на ITF e ней­ната поли­тика за кора­бите под удо­бен флаг. Прак­ти­чески сим­вол на тази поли­тика са кора­бите, пла­ващи под удо­бен флаг, снаб­дени със сини сер­ти­фи­кати на ITF. Като при­съ­е­ди­нен член на ITF, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз съю­зът има право да под­писва Уни­фи­ци­ран “ТСС” колек­ти­вен дого­вор /Uniform “TCC” Collective Agreement/ за кораби под удо­бен флаг с бъл­гар­ски и чужди кора­боп­ри­те­жа­тели. След сключ­ва­нето на такива дого­вори и одоб­ря­ва­нето им от ITF, кора­боп­ри­те­жа­те­лите полу­ча­ват сини сертификати.

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз e пър­вото и един­с­т­вено сдру­же­ние, което още през 1990 г. съз­дава менинг аген­ци­ята “Про­мар” ООД с цел да бъдат подоб­рени усло­ви­ята на нае­мане на бъл­гар­с­ките моряци. В момента “Про­мар” е една от най-престижните и авто­ри­тетни аген­ции в стра­ната. Моря­ците, наети чрез “Про­мар”, рабо­тят при изк­лю­чи­телно добри усло­вия на труд, високи зап­лати и зас­т­ра­ховки, изгодни смени и сигур­ност на нае­мане. Аген­ци­ята наема само чле­нове на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Чрез “Про­мар” са склю­чени КТД при пара­метри, които над­ви­ша­ват тези в Uniform “TCC” Collective Agreement, със след­ните фирми: Marlow Navigation, Ernst Jacob, Columbia Shipmanagement, Reederei Hamburger Lloyd, Nordic Hamburg, Ahrenkiel Shipmanagement GmbH&CO KG, NSC, Chartworld.

Чле­но­вете на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз са около 600 моряци, рабо­тещи на кораби под чужд флаг. Склю­чено е Спо­ра­зу­ме­ние за сът­руд­ни­чес­тво със Син­ди­ката на доке­рите – Прис­та­нище Варна АД с цел съюзна соли­дар­ност на наци­о­нално и меж­ду­на­родно равнище.

При уста­но­вя­ване на кон­такти с кора­боп­ри­те­жа­тели и опе­ра­тори, съю­зът може да ги инфор­мира за качес­т­вата на сво­ите чле­нове и въз­мож­нос­тите за нае­мане. Съю­зът раз­по­лага със акту­ална инфор­ма­ция за про­ме­ните в меж­ду­на­род­ното мор­ско зако­но­да­тел­с­тво, изис­к­ва­ни­ята на ITF и кон­вен­ци­ите на Меж­ду­на­род­ната Орга­ни­за­ция на Труда.