Членство

ЧЛЕНСТВО


Чл.4. (1) Член на МПС може да стане всяко физи­ческо лице, съг­ласно чл.1, ал. 2 без дис­к­ри­ми­на­ция относно раса, етни­ческа при­над­леж­ност, пол,
обра­зо­ва­ние, рели­ги­озни и поли­ти­чески убеждения.

(2) В Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз могат да чле­ну­ват колек­тивно орга­ни­за­ции на рабо­тещи в сфе­рата на мор­с­кия труд.

Чл.5. (1) Нови чле­нове на МПС могат да пос­тъп­ват инди­ви­ду­ално или колек­тивно по соб­с­т­вено желание.

(2) Към заяв­ле­ни­ето за при­е­мане в Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз колек­тив­ните чле­нове при­ла­гат пре­пис от про­то­кола с реше­ние на Общото им събрание.

Чл.6. При­е­ма­нето на чле­но­вете се извър­шва от Упра­ви­тел­ния съвет (УС) на МПС въз основа на пис­мено заяв­ле­ние, молба (ради­ог­рама, телекс и др.). Отказ за при­е­мане на член в МПС се обжалва пред Общото съб­ра­ние (ОС), като отказа се аргу­мен­тира от УС.

Чл.7. (1) Член на МПС не може да чле­нува в друга иден­тична про­фе­си­о­нална орга­ни­за­ция, същес­т­ву­ваща в мор­с­кия отрасъл.

(2) Чле­но­вете на МПС могат да съз­да­ват орга­ни­за­ции (сек­ции) в струк­ту­рата на съюза по мес­то­ра­бота неза­ви­симо от инди­ви­ду­ал­ното си членство.

(3) Чле­но­вете на МПС прек­ра­тили член­с­т­вото си по чл.10, ал.1, т.1 и т.3, могат да бъдат при­е­мани отново след като зап­ла­тят встъ­пи­те­лен член­ски внос в раз­мери опре­де­лени от Общото събрание.

(4) Чле­но­вете на МПС прек­ра­тили член­с­т­вото си по чл.10, ал.1, т.4, могат да бъдат при­е­мани отново след изти­чане на пет годи­шен срок.

Чл.8. Чле­но­вете на МПС имат право:

1. Да изби­рат и да бъдат изби­рани в ръко­водни органи на МПС.

2. Да изби­рат и бъдат изби­рани във всички общес­т­вени организации.

3. Да учас­т­ват в ОС и в про­веж­да­нето на мероп­ри­я­тия на МПС.

4. Да пред­с­тав­ля­ват МПС чрез пред­с­та­ве­ните им от ръко­вод­ните органи на МПС пълномощия.

5. Да пос­та­вят на обсъж­дане и тър­сят защита по прин­ципни проб­леми, свър­зани с про­фе­си­о­нал­ната дейност.

6. Да прек­ра­тя­ват член­с­т­вото си по соб­с­т­вено жела­ние в пис­мена форма.

7. Да при­те­жа­ват устава, член­ска карта и значка на МПС.

8. Всеки член на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз има право да поиска вот на недо­ве­рие на всеки член на УС.

9. Да полу­чат под­к­репа и защита от МПС при тру­дов спор.

10. Да полу­чат под­к­репа и финан­сова помощ от МПС при необходимост.

Чл.9. Чле­но­вете на МПС са длъжни:

1. Да спаз­ват устава на МПС и реше­ни­ята на ОС.

2. Да съдейс­т­ват за пос­ти­гане целите на МПС.

3. Да зап­ла­щат член­с­кия внос по реда, опре­де­лен от Общото събрание.

4. Да не пол­з­ват по какъвто и да е начин МПС за пос­ти­гане на цели, про­ти­во­ре­чащи на нас­то­я­щия устав.

Чл.10. (1) Член­с­т­вото в МПС се прек­ра­тява на едно от след­ните основания:

1. С молба по соб­с­т­вено желание.

2. При отпа­дане, поради пре­ми­на­ване в друг отра­съл, който не е свър­зан със спе­ци­фи­ката на мор­с­кия труд.

3. Поради отпа­дане при неп­ла­щане на член­с­кия внос по реда опре­де­лен от Общото събрание.

4. Изк­люч­ване.

(2) Прек­ра­тя­ва­нето на член­с­т­вото по пред­ход­ната али­нея точки 1, 2 и 3 не се доку­мен­тира с пис­мен акт от МПС.

Чл.11. Редо­вен член се изк­лючва от МПС с моти­ви­рано реше­ние на УС, пред­с­та­вено на ОС в слу­чай на едно от след­ните обстоятелства:

1. При сис­темно нару­ша­ване на чл.9 от Устава.

2. При допус­кане на грубо пре­ду­миш­лено нару­ше­ние на слу­жеб­ните задъл­же­ния, зас­т­ра­ша­ващи сигур­ността на други хора и собственост.

3. Когато с дейс­т­ви­ята или без­дейс­т­ви­ята на пове­де­ни­ето си уронва прес­тижа на МПС.

ЧЛЕНСКИ ВНОС


Съг­ласно реше­ния на Общото съб­ра­ние на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз от 28.04.2011 г. :
1.За рабо­те­щите в Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД:
Във връзка с това, че Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз не е страна по Колек­тив­ния тру­дов дого­вор с Пара­ход­с­тво БМФ, член­с­кият внос на нашите чле­нове, рабо­тещи в Пара­ход­с­т­вото е:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 50 лева годишна вноска;
– за всички оста­нали офи­цери – 30 лева годишна вноска;
– за рей­тинг – 15 лева годишна вноска;
– за кадети офи­цери – 10 лева годишна вноска;
– за нера­бо­тещи пен­си­о­нери 1% от мини­мал­ната работна зап­лата на месец;
Член­с­кият внос се внася на ръка в касата на МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ — ВАРНА, ул. Граф Игна­тиев №6, вход А, етаж 1, ап. 1
Освен това  същес­т­вува доб­ро­волна годишна член­ска вноска. Тя може да бъде нап­ра­вена по всяко време и е валидна за една година нап­ред. В зави­си­мост от длъж­ността внос­ката е в раз­мери:
– капи­тани, гл. меха­ници — 30 евро.
– ком­aн­ден със­тав — 20 евро.
– изпъл­ни­тел­ски със­тав — 10 евро.
Всеки, който е нап­ра­вил доб­ро­волна годишна член­ска вноска, при вре­менна загуба на тру­дос­по­соб­ност, над 21 дни, за целия период на бол­нич­ните, но не повече от 180 дни в рам­ките на една кален­дарна година, полу­чава соци­ална помощ в раз­мер на 15 евро сед­мично.
2 . Моря­ците, пъту­ващи на чужди кораби, пла­щат годи­шен член­ски внос в зави­си­мост от длъж­ността в раз­мери:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 240 лева годишна вноска;
– за всички оста­нали офи­цери – 200 лева годишна вноска;
– за рей­тинг  – 160 лева годишна вноска;
– за кадети офи­цери – 100 лева годишна вноска;
При жела­ние за зап­ла­щане на месе­чен член­ски внос, същият в зави­си­мост от длъж­ността е в раз­мери:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 15 евро или лево­вата рав­нос­той­ност;
– за всички оста­нали офи­цери – 12 евро или лево­вата рав­нос­той­ност;
– за рей­тинг с евро зап­лати – 10 евро или лево­вата рав­нос­той­ност;
– за кадети офи­цери – 10 евро или лево­вата рав­нос­той­ност.
Член­с­кият внос се внася на ръка в касата на МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ — ВАРНА, ул. Граф Игна­тиев №6, вход А, етаж 1, ап. 1

Всеки моряк с валидно член­с­тво след сли­зане от кораба, по време на прес­тоя на брега, при вре­менна загуба на тру­дос­по­соб­ност, над 21 дни, за целия период на бол­нич­ните, но не повече от 180 дни в рам­ките на една кален­дарна година, има право на соци­ална помощ в раз­мер на 15 ЕВРО сед­мично или лево­вата равностойност.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ издава на всички свои чле­нове или заве­рява вече изда­дена член­ска карта, удос­то­ве­ря­ваща валид­ността на член­с­т­вото в Съюза.

Съг­ласно реше­ние на Упра­ви­тел­ния съвет от 22.07.2014 г.:

Моряци, които не са чле­нове на съюза, когато се обър­нат за съдейс­т­вие и помощ за раз­ре­ша­ване на проб­леми свър­зани с изпъл­не­ни­ето на тру­до­вият им дого­вор, могат да се въз­пол­з­ват от пра­вата опре­де­лени в чл.8 от Устава при усло­вие, че пода­дат молба за член­с­тво в съюза. В този слу­чай те трябва да пла­тят член­ски внос за една година назад и за една година нап­ред, счи­тано от датата на пода­ва­нето на мол­бата. Член­с­ката карта се оформя с начална дата на валид­ност една година назад и крайна дата една година нап­ред, счи­тано от датата на пода­ва­нето на мол­бата. Внос­ката пла­тена за годи­ната назад се счита като встъ­пи­телна член­ска вноска, а внос­ката пла­тена за годи­ната нап­ред, като текущ член­ски внос. Моря­ците пред­ва­ри­телно, преди да пода­дат молба за член­с­тво, се инфор­ми­рат, че няма 100 про­цен­това гаран­ция за раз­ре­ша­ване на проб­лема, за който те искат съдейс­т­вие и помощ .