За контакти

Вашето име (задъл­жи­телно)

Вашият Email (задъл­жи­телно)

Относно

Вашето съоб­ще­ние

Офис: ул. Граф Игна­тиев №6
вход А, етаж 1, апар­та­мент 1
Вхо­дът към офиса е от южната страна на блока
Варна 9000

Пощен­ски адрес: Цен­т­рална поща
пощен­ска кутия 262
Варна 9000

Елек­т­ронна поща: stunion@varna.net
Twitter: @ST_Union_BG
Теле­фони: +359 (0) 52 953 109 – председател/секретар
+359 (0) 52 953 106 – зам. пред­се­да­тел
+359 (0) 52 953 107 – тех­ни­чески секретар