За нас

Здравейте, ние Ви очакваме!

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е основан на 12.01.1990 г.  Регистриран е през 1993 г. във Варненския окръжен съд съгласно Закона за сдруженията с нестопанска цел под номер 0393027361.

Съюзът е сдружение с нестопанска цел в частна полза само и единствено на своите членове. Не членува в други професионални или синдикални организации, федерации или конфедерации на територията на Република България.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ е първото сдружение в Република България, което още през 1991 г. бе прието за член на Международната федерация на транспортните работници ITF.

Съюзът няма над себе си други организации на територията на Република България, на които да е подчинен или, от които да е зависим. Над нас са само Законите и Международните Конвенции.

Нашият девиз е:

СИЛАТА НА ПРАВОТО,

а не

ПРАВОТО НА СИЛАТА

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ се управлява единствено от решенията на своите членове, взети на Общо събрание. Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и изразява становища според правата, които са му отредени от Устава. Председателят, Заместник Председателят и Секретарят на сдружението имат изпълнителни функции по отношение решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, а Председателят освен това представлява сдружението пред органите на държавното управление и пред работодателите.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМА МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ

Моряци,
вие плавате в различни компании и на различни кораби. Проблемите, с които се сблъсквате, са разнородни. Някои от тях могат да бъдат решени индивидуално, но тези, които се нуждаят от комплексно решение, могат да се решат основно с изменение на Конвенции или Закони. Работодателите нямат интерес да се решат вашите проблеми.

Управляващите решават приоритетно проблемите на големите групи хора (масовите гласоподаватели). Вие сте в морето. Вашият глас за политиците е несъществен.
Ако нямаше ITF, нямаше да има кампания срещу корабите под удобен флаг и заплатите там щяха да бъдат най-ниските. Ако нямаше ITF, нямаше да има половината от международните конвенции, отнасящи се за моряците.

Ако нямаше Моряшки професионален съюз, заплащането на моряците в Параходство БМФ нямаше да се увеличи три пъти още през 1990 г. и щеше да е чувствително по-ниско от това, което е в момента.

Ако нямаше Моряшки професионален съюз, нямаше да има менинг агенция „ПРОМАР”, по която се равняват всички останали.
За да бъдат решени вашите проблеми, трябва да има силен професионален съюз, който да иска, да предлага, да настоява пред управляващите и най-важното да е финансово независим. Единствено вашето членство може да осигури тази независимост.

 

АКО ИЗБЕРЕТЕ НАС, СТЕ ИЗБРАЛИ ПО-ДОБРОТО, ПО-НОВОТО, ПО-ДЕМОКРАТИЧНОТО.

Елате при нас преди качването си на кораба.

Когато сте на плаване се сблъсквате с проблемите на професията и искате някой да ги реши. Когато сте на брега ви понася вълната на житейските неволи. Забързани в живота, отново се сещате за нерешеното, качвайки се на кораба. При нас идвате най-често след като са се случили трудно поправими неща. Естествено ние ще направим всичко възможно да ви помогнем. Ако ни  посетите предварително,  ще знаете какво би могло да ви се случи и как да действате в такива случаи.

КАКВО ПРАВИ МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ?

ЗАЩИТА ПРЕД БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ

Съюзът осигурява защита при нарушение или неизпълнение на клаузи от колективен трудов договор, трудовото законодателство и при възникване на трудов спор. Позовавайки се на националното законодателство и международните морски трудови конвенции, Моряшки професионален съюз е в състояние да отстрани нарушения на трудовото законодателство, на колективен или индивидуален трудов договор в доброволни преговори с корабопритежателя или чрез организиране на законни протести, задържане на кораба и др.

ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА

Освен пряка юридическа консултация с представители на съюза, всеки член може да получи и квалифицирана консултация благодарение на връзките, които съюза поддържа с професионални юристи, специалисти в морското трудово законодателство. Когато трудовите спорове не могат да се решат доброволно, се завеждат съдебни искове. Благодарение на връзките, които съюзът има с ITF, съдебни искове могат да бъдат завеждани и зад граница.

ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА ЧРЕЗ ИНСПЕКТОРАТА НА ITF

Чрез структурите на Международната федерация на транспортните работници, съюзът осъществява контрол върху национални и чужди корабопритежатели, чиито кораби плават под удобен флаг. Провеждат се съвместни акции за задържане на кораби, плаващи под удобен флаг, при липса на сключени колективни договори с ITF. Съюзът помага на отделни моряци, когато са нарушени техните трудови договори.

ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И НАДЕЖДНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ/КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Моряшки професионален съюз непрекъснато набира информация за пазара на морския труд и дейността на посредническите менинг агенции. По този начин всеки член на съюза, който се е консултирал по този въпрос с нас, ще бъде предпазен от посреднически агенции и корабопритежатели със съмнителна репутация.

ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ.

Чрез договора сключен с Търговска банка “Алианц България” за сътрудничество и потребителско кредитиране, Моряшки професионален съюз става гарант на своите членове, желаещи да теглят кредити във валута и лева при изгодни лихвени проценти.

ПОДПОМАГА МАТЕРИАЛНО СВОИ ЧЛЕНОВЕ.

Всяка година Моряшки професионален съюз определя в бюджета си разходи за социално подпомагане, които представляват над 10% от общите разходи. С тези средства, Управителният съвет взема решения за подпомагане на наши членове:

- при продължително боледуване над един месец;

- трудоустроени и материално затруднени вследствие на необходимост от скъпо лечение или операции;

- починали, с цел компенсация на наследниците.

 

Управителен съвет

 

 • Иван Велков

  Председател

  Иван Вел­ков е роден на 18 октом­ври 1947 г. в гр. Тър­го­вище. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Корабни машини и меха­низми” през 1970 г.

 • Георги Тодоров

  Секретар

  Георги Тодо­ров е роден на 1 юни 1953 г. във Варна.  През август 1976 г. е наз­на­чен като моряк в БМФ. Той е един от учре­ди­те­лите и пър­вият сек­ре­тар на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

 • Атанас Стойчев

  Зам. Председател

  Ата­нас Стой­чев е роден на 28 октом­ври 1949 г. в с. Равна гора, Вар­нен­ско. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Елек­т­ро­ме­ха­ник за граж­дан­с­кия флот” през 1973 г.