Чужд флаг

ПОД ЧУЖД ФЛАГ

Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници ITF е нарекла една част от фла­го­вете, под които могат да бъдат регис­т­ри­рани кора­бите “удобни фла­гове”. Най-общо кри­те­рият, по които един флаг може да бъде наре­чен удо­бен е: наци­о­нал­ността на кора­боп­ри­те­жа­теля, моряка и флага на кораба да не съвпадат.

При­чи­ните, поради които кора­боп­ри­те­жа­те­лите регис­т­ри­рат кора­бите под удо­бен флаг, са раз­лични. Най-често това е заради изис­к­ване на бан­ките кре­ди­ти­рали пос­т­рой­ката на кораба, тъй като по този начин те лесно могат да го про­да­дат, ако не се изп­лаща заема. В тези слу­чаи кора­боп­ри­те­жа­те­лят не про­меня мяс­тото си на управ­ле­ние, което е от много важно зна­че­ние за моря­ците по отно­ше­ние на обла­га­нето им с данък. Вто­рата по важ­ност при­чина е свър­зана с жела­ни­ето на кора­боп­ри­те­жа­теля да плаща по-ниски данъци. Тогава мяс­тото му на управ­ле­ние обик­но­вено съв­пада с флага на кораба, но има слу­чаи, когато и мяс­тото на управ­ле­ние и флага да са в раз­лични офшорни зони.

Моря­ците, под­пис­ващи кон­т­ракти с чужди кора­боп­ри­те­жа­тели, трябва да знаят, че от осо­бено важно зна­че­ние по отно­ше­ние на обла­га­нето с данък на дохо­дите им е мяс­тото на управ­ле­ние (регис­т­ра­ция) на кора­боп­ри­те­жа­теля (рабо­то­да­те­леля). В инди­ви­ду­ал­ния тру­дов дого­вор трябва да е посо­чен адреса на управ­ле­ние на кора­боп­ри­те­жа­теля. Ако Бъл­га­рия има спо­годба за избяг­ване на двойно данъчно обла­гане с дър­жа­вата, в която се намира мяс­тото на управ­ле­ние на кора­боп­ри­те­жа­теля и в спо­год­бата е пред­ви­ден метода “обла­гане с прог­ре­сия”, моря­кът не дължи данък в Бъл­га­рия, неза­ви­симо под какъв флаг е кораба. Стра­ните, с които Бъл­га­рия има спо­годби за избяг­ване на двойно данъчно обла­гане и метода на обла­гане, са дадени в таб­лица на пос­лед­ната стра­ница на дек­ла­ра­ци­ята за дохо­дите на физи­чес­ките лица от чуж­бина, която може да бъде снета от сайта nap.bg .

Пос­лед­ната колона на таб­ли­цата, “други доходи”, включва и дохо­дите от тру­дови пра­во­от­но­ше­ния. Там е посо­чен метода за избяг­ване на двой­ното данъчно обла­гане. Където е изпол­з­вано сък­ра­ще­ни­ето “ОП” (обла­гане с прог­ре­сия) и БВЗ (бъл­гар­ско вът­решно зако­но­да­тел­с­тво) дохо­дът се изк­лючва от обла­гане в Бъл­га­рия и моря­кът не дължи данък за дохода си от чуж­бина у нас.

Удобни фла­гове

Съвети на Бъл­гар­с­кия Моряшки Про­фе­си­о­на­лен съюз към моря­ците при под­пис­ване на кон­т­ракт с Корабопритежател