Какво представлява ITF

International_Transport_Workers'_FederationМеж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници (ITF) е осно­вана през 1896 година от няколко евро­пейски про­фе­си­о­нални съюзи на докери и моряци, като след­с­т­вие на стачка на доке­рите в прис­та­ни­щето на Ротер­дам. На при­зива за под­к­репа на доке­рите се отзо­ва­ват лиде­рите на Бри­тан­с­кия мор­ски про­фе­си­о­на­лен съюз и така въз­никва сдружението.

За да бъдат ефек­тивни, проф­съ­ю­зите трябва да се под­к­ре­пят един друг. Меж­ду­на­род­ната важ­ност на тран­с­порта и него­вата жиз­нена необ­хо­ди­мост като индус­т­рия го пра­вят осо­бено уяз­вим на натиска на рабо­то­да­те­лите и пра­ви­тел­с­т­вата. Именно по тази при­чина Феде­ра­ци­ята спло­тява работ­ници, анга­жи­рани в тран­с­порта, като по този начин спо­мага за тях­ната соли­дар­ност и ефи­кас­ност на тех­ните действия.

ITF обе­ди­нява самос­то­я­телни наци­о­нални про­фе­си­о­нални съюзи, чиито чле­нове рабо­тят в раз­лични сек­тори на транспорта.

За улес­не­ние при кому­ни­ка­ци­ите и работа между съю­зите и феде­ра­ци­ята, член­с­т­вото на при­съ­е­ди­ни­лите се орга­ни­за­ции е раз­де­лено в след­ните индус­т­ри­ални отдели:
• отдел на желе­зо­път­ните работ­ници;
• отдел на пътно-транспортните работ­ници;
• отдел на кабо­тажно пла­ване във вът­решни води;
• отдел на доке­рите;
• отдел на моря­ците;
• спе­ци­а­лен отдел на моря­ците;
• отдел на рибо­лов­ците;
• отдел на граж­дан­с­ката ави­а­ция;
• отдел на турис­ти­чес­ките дейности;

Спе­ци­ал­ният отдел на моря­ците се зани­мава с кора­бите под удо­бен флаг. Въп­ро­сът за удоб­ния флаг е пос­та­вен за първи път още през 1933 г. Смя­ната на наци­о­нал­ния флаг с удо­бен става сери­озна зап­лаха за моря­ците след Вто­рата све­товна война. Кон­г­ре­сът на ITF през 1948 г. дава начало на кам­па­ни­ята про­тив удоб­ния флаг, кам­па­ния, която про­дъл­жава и до днес.

Какво пред­с­тав­лява тази кам­па­ния?
За целите на кам­па­ни­ята ITF раз­ра­ботва колек­ти­вен тру­дов дого­вор, оси­гу­ря­ващ добри усло­вия на труд и зап­ла­щане на моря­ците и опре­деля инс­пек­тори, които да кон­т­ро­ли­рат нали­чи­ето и спаз­ва­нето на дого­вора. Този дого­вор се пред­лага от про­фе­си­о­нал­ните съюзи или от инс­пек­то­рите на ITF на кора­боп­ри­те­жа­те­лите, имащи кораби под удо­бен флаг. Когато кора­боп­ри­те­жа­те­лят се съг­ласи и под­пише този дого­вор, на кораба се издава син сер­ти­фи­кат, който показва, че на този кораб се спаз­ват стан­дар­тите на ITF. Ако кора­бът няма такъв сер­ти­фи­кат, там където е въз­можно, доке­рите обя­вя­ват бой­кот и не обра­бот­ват кораба. На други места ITF инс­пек­то­рът или акти­висти на мес­тен съюз, член на ITF, под­по­ма­гат моря­ците от кораба да обя­вят стачка и при­кан­ват доке­рите, обра­бот­ващи кораба да обя­вят соли­дарна стачка в под­к­репа на моря­ците. Така кора­боп­ри­те­жа­те­лят се при­нуж­дава да под­пише, пред­ла­га­ния от ITF, колек­ти­вен договор.