Български моряшки сдружения — членове на ITF

В Бъл­га­рия има две сдру­же­ния на моря­ците, чле­нове на ITF. Това са Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз (Bulgarian Seafarers’ Trade Union) и Моряшки син­ди­кат (Bulgarian Seamеn’s Syndicate).

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз e осно­ван на 10 яну­ари 1990 година, основно от моряци, рабо­тещи на кора­бите в Пара­ход­с­тво БМФ, като неза­ви­симо сдру­же­ние. По-късно през лятото на 1990 г., след като бяха обо­со­бени двете наци­о­нални кон­фе­де­ра­ции КНСБ и Под­к­репа, на Общо съб­ра­ние отново бе пот­вър­дено реше­ни­ето на учре­ди­те­лите да бъдем неза­ви­сими и да не се при­съ­е­ди­ня­ваме към нито една от наци­о­нал­ните конфедерации.

Тогава бяха при­ети изме­не­ния на устава, съг­ласно които, при­съ­е­ди­ня­ване към други про­фе­си­о­нални струк­тури в стра­ната стана почти невъз­можно, понеже изис­ква и в нас­то­я­щия момент допит­ване до всички чле­нове. Тогава се взе и реше­ние за член­с­тво един­с­т­вено в Меж­ду­на­род­ната Феде­ра­ция на Тран­с­пор­т­ните Работ­ници (ITF). През есента на 1990 г. се опи­тахме да осъ­щес­т­вим кон­такт с ITF, с цел да пода­дем молба за член­с­тво, но поради грешка от пощата във Варна не ни беше пре­дос­та­вен отго­вора от Федерацията.

По-късно през лятото на 1991 г. раз­б­рахме от пред­с­та­ви­тел на Феде­ра­ци­ята, г-н Дей­вид Кок­рофт, който по-късно стана Гене­ра­лен сек­ре­тар на ITF, че от феде­ра­ци­ята са оста­нали изне­на­дани от нашето мъл­ча­ние. Тогава вед­нага пода­дохме молба и бяхме при­ети за член на ITF в нача­лото на месец октом­ври 1991 г. Така, въп­реки закъс­не­ни­ето ста­нахме пър­вия член на ITF от България.

Моряшки син­ди­кат е нас­лед­ник на Общоф­лот­с­ката проф­съ­юзна орга­ни­за­ция, в която до края на 1989 г. чле­ну­ваха задъл­жи­телно всички рабо­тещи в Пара­ход­с­тво БМФ. След като Бъл­гар­с­ките про­фе­си­о­нални съюзи се пре­и­ме­ну­ваха в син­ди­кати и се учреди КНСБ, като техен нас­лед­ник, Общоф­лот­с­ката проф­съ­юзна орга­ни­за­ция се пре­и­ме­нува в Моряшки синдикат.

Така те нас­ле­диха финан­со­вите сред­с­тва, съби­рани до този момент при­ну­ди­телно от моря­ците, а освен това про­дъл­жиха да съби­рат член­ски внос от моря­ците, пре­ус­та­но­вили член­с­т­вото си в тях­ната орга­ни­за­ция и зая­вили член­с­тво в ново­уч­ре­де­ния Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз. Това естес­т­вено не можеше да става без ежед­нев­ното съдейс­т­вие, оказ­вано им от Ръко­вод­с­т­вото на БМФ, докато ново­уч­ре­де­ният Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз беше трън в очите им, защото се бореше за потъп­ка­ните права на моря­ците и за по-високо заплащане.

Така въз­ник­наха пър­вите про­ти­во­ре­чия между двете сдру­же­ния. След като Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз стана член на ITF, Моряшки син­ди­кат, в страха си да не загуби чле­нове, решиха и те да пода­дат молба за член­с­тво. Една година по-късно и Моряшки син­ди­кат стана член на Федерацията.

През 1993 г. още едно моряшко сдру­же­ние стана член на ITF. То обе­ди­ня­ваше моряци от Оке­ан­ски рибо­лов. Пър­во­на­чално се нари­чаше Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз – Бур­гас, по-късно Моряшки син­ди­кат – Под­к­репа, пре­мина през Моряшки син­ди­кат – Промяна,

Моряшки син­ди­кат – Бур­гас и нак­рая Моряшки син­ди­кат – Бъл­га­рия. През 2000 — 2001 година ITF зам­ра­зиха член­с­т­вото им, а по-късно ги изк­лю­чиха, поради нес­паз­ване на кри­те­ри­ите за член­с­тво във Федерацията.