Членство в ITF – права и отговорности

Всеки един съюз, член на ITF от дадена дър­жава, може да под­пише, одоб­рен от ITF, колек­ти­вен тру­дов дого­вор с бене­фи­ци­а­лен кора­боп­ри­те­жа­тел от същата дър­жава. Когато опре­де­лен съюз под­пише колек­ти­вен дого­вор от името на ITF, той поема анга­жи­мента да се грижи за спаз­ване на дого­вора и да съдейс­тва на моря­ците, уре­дили член­с­т­вото си, съг­ласно под­пи­са­ния договор.

Въп­ро­сът относно уреж­да­нето на член­с­т­вото на моря­ците прин­ципно е решен чрез али­нея 1 на чл. 30 “Membership Fees, Welfare Fund and Representation of Seafarers”, на най-разпространения одоб­рен дого­вор на феде­ра­ци­ята “Uniform TCC CBA”, цитираме:

“Subject to national legislation, in order to be covered by this agreement, all seafarers shall be members of an appropriate national trade union, affiliated to the ITF or of the ITF, allocated to the Special Seafarers’ Department.”

Съг­ласно гор­ния текст моря­ците трябва да бъдат чле­нове на наци­о­нал­ния съюз, член на ITF, а когато няма такъв, моря­кът става дирек­тен член на спе­ци­ал­ния моряшки отдел на ITF. Когато в стра­ната, от която про­из­хожда моряка има няколко наци­о­нални съюза, чле­нове на ITF, моря­кът има право на избор на кой съюз да стане член. Пра­вото на избор обаче може да бъде при­ло­жено, само когато моря­кът плаща член­с­кия си внос лично в съот­вет­ния съюз. Ако член­с­кият внос се удържа по ведо­мост моря­кът на прак­тика не полу­чава дирек­тно пра­вото си на избор, но при нали­чие на добра воля, съю­зите могат да решат проб­лема с член­с­т­вото и член­с­кия внос помежду си чрез двус­т­ранни споразумения.

Когато моря­кът, съю­зът, на който той е член и бене­фи­ци­ал­ния кора­боп­ри­те­жа­тел, с който съю­зът е под­пи­сал Uniform TCC CBA, са от една дър­жава, жалба относно неиз­пъл­не­ние на кла­у­зите на под­пи­са­ния дого­вор, моря­кът може да подаде в съюза, както след зав­ръ­ща­нето си в стра­ната, от която той про­из­хожда, така и по време на пла­ва­нето. Съю­зът е длъ­жен да раз­г­леда жал­бата и да съдейс­тва на моряка за изпъл­не­ние на кла­у­зите на договора.

Ние съвет­ваме нашите чле­нове да потър­сят реше­ние на проб­лема, докато са на борда на кораба, понеже тогава, ако има дейс­т­ви­телно неиз­пъл­не­ние на кла­у­зите на дого­вора или са нару­шени пра­вата на моря­ците, кора­бът може да бъде задър­жан и кора­боп­ри­те­жа­те­лят във всички слу­чаи ще изпълни задъл­же­ни­ята си. След сли­за­нето от кораба въз­дейс­т­ви­ето върху кора­боп­ри­те­жа­теля не може да бъде така ефи­касно и реше­ни­ето на проб­лема може да се проточи.

Когато кора­бите се нами­рат в чужди прис­та­нища моря­ците имат право да потър­сят съдейс­т­вие от мес­т­ния съюз, член на ITF или от ITF инс­пек­тор. Спи­сък на съю­зите и инс­пек­то­рите ние даваме на всеки наш член. Подо­бен спи­сък може да се намери на сайта www.itfglobal.org. Всеки един съюз, член на ITF, има задъл­же­ни­ето да се отзове на който и да е моряк, потър­сил помощ.

Една от гло­бал­ните идеи на ITF е чрез член­с­т­вото си в съюза и пла­ща­нето на член­с­кия внос, моря­кът да под­по­мага сво­ята орга­ни­за­ция, с цел тя да може да същес­т­вува и да може да окаже съдейс­т­вие на всеки чужд моряк, а той да може да получи такова съдейс­т­вие, когато му се наложи, от който и да е друг съюз, член на федерацията.

ITF не опре­де­лят инди­ви­ду­а­лен член­ски внос за моря­ците, чле­ну­ващи в съю­зите. Те опре­де­лят тотал­ния член­ски внос за всяка орга­ни­за­ция. Един­с­т­вено Общото или Деле­гат­с­кото съб­ра­ние на съюза има право да опре­дели член­с­кия внос, който трябва да пла­щат него­вите членове.Когато в стра­ната, от която про­из­хожда моря­кът няма съюз, член на ITF, той може да стане дирек­тно член на ITF. Член­с­кият внос при дирек­тно член­с­тво в ITF е 120$ годишно.