Удобни флагове

Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ните работ­ници ITF е нарекла една част от фла­го­вете, под които могат да бъдат регис­т­ри­рани кора­бите, “удобни фла­гове”. Най-общо кри­те­рият, по който един флаг може да бъде наре­чен удо­бен е: наци­о­нал­ността на кора­боп­ри­те­жа­теля, моряка и флага на кораба да не съвпадат.

При­чи­ните, поради които кора­боп­ри­те­жа­те­лите регис­т­ри­рат кора­бите под удо­бен флаг, са раз­лични. Най-често това е заради изис­к­ване на бан­ките, кре­ди­ти­рали пос­т­рой­ката на кораба, тъй като по този начин те лесно могат да го про­да­дат, ако не се изп­лаща заема. В тези слу­чаи кора­боп­ри­те­жа­те­лят не про­меня мяс­тото си на управ­ле­ние, което е от много важно зна­че­ние за моря­ците по отно­ше­ние на обла­га­нето им с данък.

Вто­рата по важ­ност при­чина е свър­зана с жела­ни­ето на кора­боп­ри­те­жа­теля да плаща по-ниски данъци. Тогава мяс­тото му на управ­ле­ние обик­но­вено съв­пада с флага на кораба, но има слу­чаи, когато и мяс­тото на управ­ле­ние и флага са в раз­лични офшорни зони.

Ако кораба, на който Ви пред­ла­гат да се качите е под удо­бен флаг, про­ве­рете пок­рит ли е този кораб от дого­вор, одоб­рен от ITF. Ако не можете да нап­ра­вите такава про­верка, свър­жете се с нас (Бъл­гар­ски Моряшки Про­фе­си­о­на­лен Съюз),

(STUBulgaria).

Това са удоб­ните фла­гове по кри­те­ри­ите на ITF:

 

 

antig
Antigua & Barbuda

Bahams
Bahams

Barbados
Barbados

Belize
Belize

Bermuda
Bermuda

Bolivia
Bolivia

Burma
BURMA

Cambodia
CAMBODIA

Cayman
CAYMAN ISLANDS

Comoros
COMOROS

Cyprus
CYPRUS

Equatorial
EQUATORIAL GUINEA

France

FRANCE (2nd registr)

Faroe

FAROE ISLANDS

 

Germany
GERMANY (2nd registr)

Georgia

GEORGIA

Gibraltar
GIBRALTAR

Honduras
HONDURAS

Jamaica
JAMAICA

Lebanon
LEBANON

Liberia
LIBERIA

Malta
MALTA

Marshall
MARSHALL ISLAND
S

Mauritus
MAURITIUS

 Moldova

MOLDOVA

Mongolia
MONGOLIA

Netherlands
NETHERLANDS ANTILLES

NorthKorea

NORTH KOREA

Panama
PANAMA

SaoTome
SAO TOME & PRINCIPE

SriLanka
SRI LANKA

StVincent
ST.VINСENT & THE GRENADINES

Tonga
TONGA

Vanuata
VANUATU