Съвети на Българския Моряшки Професионален съюз към моряците при подписване на контракт с Корабопритежател

Най-добри гаран­ции за нали­чи­ето на стан­дар­тни усло­вия за нае­ма­нето Ви се явява под­пис­ва­нето на кон­т­ракт, съг­ласно усло­ви­ята на колек­ти­вен дого­вор, одоб­рен от ITF. Ако Кора­боп­ри­те­жа­те­лят не е под­пи­сал такъв дого­вор, трябва да обър­нете вни­ма­ние на след­ните препоръки:

- Не започ­вайте работа на кораба без под­пи­сан кон­т­ракт с Кора­боп­ри­те­жа­теля. Когато ще пъту­вате към кораба, кон­т­рак­тът трябва да бъде под­пи­сан преди да започне пъту­ва­нето Ви. Вре­мето (про­дъл­жи­тел­ността) на кон­т­ракта започва да тече от момента на отпъ­ту­ва­нето Ви. Вие трябва да бъдете оси­гу­рени срещу инци­денти и забо­ля­ване, както по време на работа на борда, така и по време на пъту­ва­нето от мяс­тото на нае­ма­нето Ви до кораба и обратно.

- Никога не под­пис­вайте непо­пъл­нен кон­т­ракт или кон­т­ракт позо­ва­ващ се на усло­вия, които не са пряко ука­зани или с които не сте офи­ци­ално запознати.

- Про­ве­рете дали има позо­ва­ване или преп­ратка към колек­ти­вен дого­вор. Ако има, то Вие трябва напълно да сте запоз­нат с него­вите усло­вия и да Ви се даде копие на колек­тив­ния дого­вор заедно с Вашия контракт.

- Вие трябва да се уве­рите, дали про­дъл­жи­тел­ността на дого­вора е ясно и точно указана.

- Не под­пис­вайте кон­т­ракт, поз­во­ля­ващ вна­ся­нето на изме­не­ния само от Кора­боп­ри­те­жа­теля. Изме­не­ния в кон­т­ракта могат да се пра­вят само по вза­имно съгласие.

- Убе­дете се, че в кон­т­ракта точно е ука­зана базо­вата зап­лата и нор­мал­ната про­дъл­жи­тел­ност на работ­ното време, дневно и сед­мично (8 часа дневно и 40, 44 или 48 часа сед­мично). Меж­ду­на­род­ната Орга­ни­за­ция на Труда пос­та­но­вява, че сумар­ната нор­мална про­дъл­жи­тел­ност на работ­ните часове може да бъде не повече от 48 часа на сед­мица и 208 часа на месец.

- Убе­дете се, че в кон­т­ракта точно е ука­зан начина на изп­ла­щане на извън­ред­ния труд и стой­ността на часо­вата му ставка. Може да бъде фик­си­рана месечна сума, гаран­ти­рано изп­ла­щана за опре­де­лено коли­чес­тво часове извън­ре­ден труд, като и в този слу­чай, трябва да бъде ука­зана стой­ността на часо­вата му ставка за часо­вете над гаран­ти­ра­ния извън­ре­ден труд. Меж­ду­на­род­ната Орга­ни­за­ция на Труда пос­та­но­вява, че стой­ността на часо­вата ставка на извън­ред­ния труд трябва да бъде с 25% по висока от нор­мал­ната часова ставка. (Стой­ността на нор­мал­ната часова ставка се полу­чава като се раз­дели базо­вата зап­лата на нор­мал­ната про­дъл­жи­тел­ност на работ­ните часове за месеца.)

- Убе­дете се, че в кон­т­ракта точно е ука­зано коли­чес­т­вото на дните пла­тен отпуск за едно­ме­сечна работа. Меж­ду­на­род­ната Орга­ни­за­ция на Труда пос­та­но­вява, че те не трябва да са по-малко от 2,5 дни на месец.
Убе­дете се, че в отдел­ните кла­узи на кон­т­ракта точно е ука­зан начина на изп­ла­щане на базо­вата ставка, став­ката за извън­ред­ния труд и отпуската.

- Не под­пис­вайте дого­вор, поз­во­ля­ващ на Кора­боп­ри­те­жа­теля да задържи изп­ла­ща­нето на зап­ла­тата или да удържа част от нея по време на кон­т­ракта. Вие имате право да полу­чите цялата зап­лата в края на всеки кален­да­рен месец.

- Ако не Ви изп­ла­тят зап­ла­тата в края на месеца, неза­бавно се обър­нете към инс­пек­тор на ITF или се свър­жете с нас.

- Никога не под­пис­вайте кон­т­ракт съдър­жащ кла­узи, по които Вие трябва да зап­ла­щате път­ните си раз­ходи до и от кораба.

Не под­пис­вайте кон­т­ракт съдър­жащ кла­узи, които огра­ни­ча­ват Вашето право да чле­ну­вате в Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Вие имате право да бъдете член, да се кон­сул­ти­рате и да тър­сите помощ от Про­фе­си­о­на­лен Съюз в защита на Вашите интереси.

- Убе­дете се, че менинг аген­ци­ята, която Ви пос­ред­ничи при нае­ма­нето, е лицен­зи­рана. Лицен­зи­ра­ните аген­ции можете да про­ве­рите при нас или на след­ният адрес http://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_contracts/marine/.

- Ако пос­ред­ни­кът иска от Вас пари, за да Ви уст­рои на работа, знайте, че това е неза­конно и съм­ни­телно. Съг­ласно меж­ду­на­род­ното и нашето зако­но­да­тел­с­тво нае­ма­нето на моря­ците е безплатно.

- Вие трябва да зна­ете, че инди­ви­ду­ал­ния кон­т­ракт не винаги съдържа усло­вия за изп­ла­щане на обез­ще­те­ния в раз­лични слу­чаи. Поради това Вие трябва да искате в дого­вора Ви да бъдат опи­сани обс­то­я­тел­с­т­вата и раз­мера на обез­ще­те­ни­ята (ком­пен­са­ци­ите) в слу­чай на:
– Забо­ля­ване или зло­по­лука по време на кон­т­ракта;
– Смърт по време на кон­т­ракта;
– Загуба (потъ­ване) на кораба;
– Загуба на вещи;
– Пред­ва­ри­телно прек­ра­тя­ване на дого­вора от страна на Кора­боп­ри­те­жа­теля или по друга при­чина, но не по Ваше желание.

- Вие трябва да полу­чите копие на под­пи­са­ния от Кора­боп­ри­те­жа­теля дого­вор преди да потег­лите за кораба. Не се съг­ла­ся­вайте да под­пис­вате дого­вора на борда на кораба. Може да се окаже, че на борда на кораба ще Ви пред­ло­жат дого­вор с неиз­годни за Вас кла­узи, а сред­с­тва за зав­ръ­щане може да нямате.

- Ако по време на кон­т­ракта се случи зло­по­лука, нас­то­я­вайте да се със­тави про­то­кол за зло­по­лу­ката (accident report) по форма, опре­де­лена от застрахователя.

- Ако след зло­по­лука или забо­ля­ване, бъдете репат­ри­ран, неза­бавно след зав­ръ­ща­нето си в стра­ната нап­ра­вете обс­тоен меди­цин­ски прег­лед, про­дъл­жете лече­ни­ето и уве­до­мете ком­па­ни­ята за това. Пазете бол­нич­ните листи и всички меди­цин­ски и пла­тежни доку­менти свър­зани с лече­ни­ето си. Ком­па­ни­ята е длъжна да пок­рие нап­ра­ве­ните от Вас раз­ходи за лече­ни­ето Ви.

- Трябва да раз­по­ла­гате с нашите адреси и теле­фони, както с адре­сите и теле­фо­ните на инс­пек­то­рите на ITF.

Пом­нете .… как­вито и усло­вия да има в един доб­ро­волно под­пи­сан от Вас дого­вор, в пове­чето слу­чаи кон­т­рол­ните и съдеб­ните органи ще раз­г­леж­дат кла­у­зите на кон­т­ракта като юри­ди­чески задъл­жи­телни за Вас и Рабо­то­да­теля, и няма да обсъж­дат пра­вил­ността им.

Ако по време на кон­т­ракта не се изпъл­ня­ват кла­узи на дого­вора, който сте под­пи­сали, обър­нете се към нас, към инс­пек­тор на ITF или към инс­пек­тор от порт стейт кон­т­рол. Нап­ра­вете пос­лед­ното, тогава когато сте в прис­та­нище на страна, в която инс­пек­тора трудно може да бъде под­ку­пен.
Поже­ла­ваме Ви без­п­роб­ле­мен рейс.