Данък доход

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА — извадка

Данъчно задъл­жени лица

Чл. 3. Данъчно задъл­жени лица по този закон са:
1. мес­т­ните и чуж­дес­т­ран­ните физи­чески лица, които са носи­тели на задъл­же­ни­ето за данъци по този закон;
2. мес­т­ните и чуж­дес­т­ран­ните лица, задъл­жени да удър­жат и вна­сят данъци по този закон;

Мес­тни физи­чески лица

Чл. 4. (1) Мес­тно физи­ческо лице, без оглед на граж­дан­с­т­вото, е лице:
1. което има пос­то­я­нен адрес в Бъл­га­рия, или
2. което пре­би­вава на тери­то­ри­ята на Бъл­га­рия повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изп­ра­тено в чуж­бина от бъл­гар­с­ката дър­жава, от нейни органи и/или орга­ни­за­ции, от бъл­гар­ски пред­п­ри­я­тия, и чле­но­вете на него­вото семейс­тво, или
4. чийто цен­тър на жиз­нени инте­реси се намира в Бъл­га­рия.
(2) За целите на ал. 1, т. 2 лицето се смята за мес­тно за годи­ната, през която пре­би­ва­ва­нето над­х­върли 183 дни. Денят на изли­зане и денят на вли­зане в стра­ната се смя­тат поот­делно за дни на пре­би­ва­ване в стра­ната.
(3) За целите на ал. 1, т. 2 пери­о­дът на прес­той в Бъл­га­рия един­с­т­вено с цел обу­че­ние или меди­цин­ско лече­ние не се смята за пре­би­ва­ване в Бъл­га­рия.
(4) За целите на ал. 1, т. 4 цен­тъ­рът на жиз­не­ните инте­реси се намира в Бъл­га­рия, когато инте­ре­сите на лицето са тясно свър­зани със стра­ната. При тях­ното опре­де­ляне могат да се взе­мат пред­вид семейс­т­вото, соб­с­т­ве­ността, мяс­тото, от което лицето осъ­щес­т­вява тру­дова, про­фе­си­о­нална или сто­пан­ска дей­ност, и мяс­тото, от което управ­лява соб­с­т­ве­ността си.
(5) Не е мес­тно физи­ческо лице лицето, което има пос­то­я­нен адрес в Бъл­га­рия, но цен­тъ­рът на жиз­не­ните му инте­реси не се намира в страната.

Задъл­же­ния за данъци на мес­т­ните физи­чески лица

Чл. 6. Мес­т­ните физи­чески лица са носи­тели на задъл­же­ни­ето за данъци за при­до­бити доходи от източ­ници в Репуб­лика Бъл­га­рия и в чужбина.

Резю­ми­райки гор­ната извадка, можем да твър­дим, че дохо­дът на всеки моряк, полу­чен след­с­т­вие на поло­жен труд на кораб под чужд флаг, под­лежи на обла­гане наравно с дохода на всеки друг бъл­гар­ски граж­да­нин, неза­ви­симо колко дни моря­кът е бил зад гра­ница.
Един­с­т­ве­ната въз­мож­ност за раз­лично тре­ти­ране на дохода на моряка от рабо­тата му на чужд кораб дава чл.75 от същия закон: “Когато в данъчна спо­годба или в друг меж­ду­на­ро­ден дого­вор, рати­фи­ци­ран от Репуб­лика Бъл­га­рия, обна­род­ван и вля­зъл в сила, се съдър­жат раз­по­редби, раз­лични от раз­по­ред­бите на този закон, при­ла­гат се раз­по­ред­бите на съот­вет­ната данъчна спо­годба или дого­вор.“
Имайки пред­вид гор­ния текст, трябва да под­чер­таем, че моря­ците, под­пис­ващи кон­т­ракти с чужди кора­боп­ри­те­жа­тели, е необ­хо­димо да знаят, че от осо­бено важно зна­че­ние по отно­ше­ние на обла­га­нето с данък на дохо­дите им е мяс­тото на управ­ле­ние (регис­т­ра­ция) на кора­боп­ри­те­жа­теля (рабо­то­да­те­леля). Имено по тази при­чина в инди­ви­ду­ал­ния тру­дов дого­вор трябва да е посо­чен ясно и точно адреса на управ­ле­ние на кора­боп­ри­те­жа­теля.
Стра­ните, с които Бъл­га­рия има спо­годби за избяг­ване на двойно данъчно обла­гане и метода на обла­гане, са дадени в таб­лица на пос­лед­ната стра­ница на дек­ла­ра­ци­ята за дохо­дите на физи­чес­ките лица от чуж­бина, която може да бъде снета от сайта nap.bg .
Поради редица осо­бе­ности при дек­ла­ри­ра­нето на дохода и при при­ла­гане на спо­год­бите за избяг­ване на двойно данъчно обла­гане, както и неед­нак­вата ком­пе­тен­т­ност на редо­вите данъчни слу­жи­тели, ви пред­ла­гаме в слу­чай на необ­хо­ди­мост от инфор­ма­ция, или при въз­ник­ване на проб­лем, или в слу­чай на данъчна про­верка, да посе­тите нашия офис. Тук ще полу­чите ясна и точна инфор­ма­ция и ще ви дадем насоки за бъдещи дейс­т­вия. Освен това ще обяс­ним как да под­хо­дите относно дек­ла­ри­ра­нето на дохода от чуж­бина.
Когато адре­сът на управ­ле­ние на кора­боп­ри­те­жа­теля е в страна, с която нямаме спо­годба за избяг­ване на двойно данъчно обла­гане, моря­кът дължи 10% данък за дохода си от чуж­бина у нас.