Приватизация на БМФ – кой е купувача

При­ва­ти­за­ция на БМФ

БМФ беше при­ва­ти­зи­рано една година преди да прик­лючи ман­дата на Трой­ната коа­ли­ция. Апе­тит към БМФ за първи път про­яви пра­ви­тел­с­т­вото на НДСВ. При­чина за това може би е факта, че в момента на при­е­ма­нето на властта от НДСВ, БМФ има близо 80 мили­она резерв, по думи на екипа управ­ля­вал дру­жес­т­вото по това време. Това явно се е видяло за недос­та­тъчно за екипа на царя нато­ва­рен с тази задача и ръко­вод­с­т­вото на БМФ беше сменено.Чрез уме­лите си дейс­т­вия новото ръко­вод­с­тво само след 2 години доведе БМФ до мили­они загуби. Сме­ниха изпъл­ни­тел­ния дирек­тор, но дали заради това или поради покач­ва­нето на нав­лата, БМФ започна да излиза от бла­тото. Обаче вре­мето до края на ман­дата се оказа твърде късо за при­ва­ти­за­ция, неза­ви­симо че имаше наченки на стра­те­гия за при­ва­ти­за­ци­ята. След като БСП решиха да управ­ля­ват в съот­но­ше­ние 8:5:3 и бе съз­да­дена трой­ната коа­ли­ция и в управ­ля­ва­щите струк­тури на БМФ не нас­тъ­пиха същес­т­вени изме­не­ния. Печал­бата стигна близо до 80 мили­она годишно и апе­ти­тите за при­ва­ти­за­ция нарас­наха. Започна да се търси схема за при­ва­ти­за­ция, която да изк­лючи учас­ти­ето на неу­добни учас­т­ници. Така се стигна до една от схе­мите, голям чар­тьор и кора­бен мени­джър. Голе­мият чар­тьор ще оси­гури това­рите, а мени­джъра управ­ле­ни­ето. По мне­ни­ето на много спе­ци­а­листи в кораб­ния биз­нес, чар­тьора няма инте­рес да става и пре­воз­вач, тъй като той има инте­рес да наеме най-изгодния пре­воз­вач. Може би при­чи­ната да се избере схема, в която да учас­тва чар­тьор е имено да учас­тва точно опре­де­лен чар­тьор, с който може да се нап­рави пред­ва­ри­телна уго­ворка. Появи се обаче един бъл­гар­ски чар­тьор, за който при­ва­ти­за­то­рите явно не се бяха сетили и се наложи да му под­с­ка­жат, че учас­ти­ето му е неп­ри­ем­ливо. Въп­реки, че този чар­тьор имаше и парите и това­рите той се отказа от учас­тие в при­ва­ти­за­ци­ята, най-вероятно в инте­рес да не бъде раз­с­т­рой­вана бъде­щата му дейност.

Така един­с­т­вен учас­т­ник в зак­лю­чи­тел­ната фаза на при­ва­ти­за­ци­ята се оказа КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ. Соб­с­т­ве­ници на това дру­жес­тво са АДВАНС ПРОПЪРТИС с 30% и КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ПАРТНЪРС с 70% учас­тие. Соб­с­т­ве­ници на АДВАНС ПРОПЪРТИС са бра­тята Георги и Кирил Домус­чи­еви с равно учас­тие, а на КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ПАРТНЪРС са гер­ман­с­ката “МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт” (чар­тьор) с 99% и индийс­ката “Акорд Шип Мена­дж­мънт” (мени­джър) с 1% участие.

Кои са “Акорд Шип Мена­дж­мънт” няма сми­съл да обсъж­даме, първо поради нищож­ния про­цент и второ понеже управ­ле­ни­ето на БМФ не бе поето от тази ком­па­ния. Смя­таме, че учас­ти­ето им е фор­мално тъй като съг­ласно стра­те­ги­ята за при­ва­ти­за­ция в кон­сор­ци­ума трябва да има кора­бен менижър.

Кои са МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт. Ето извадка от сайта на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт: „Нашатацел катоIQ MartradeGroupе да пред­ло­жиминтег­ри­ранилогис­тичниуслугиза сто­ма­но­до­бив­ната про­миш­ле­ност …”. Преди при­ва­ти­за­ци­ята на БМФ, по време на прес­кон­фе­рен­ция, на въп­рос на жур­на­лист «Защо за фир­мата няма много пуб­лична инфор­ма­ция», управ­ля­ва­щият дирек­тор на Маrtrade, Крас­тен Ролинг обясни: “При­чи­ната е, че сме час­тна ком­па­ния, която се отдели от Thyssen Krupp през 1993 г. Като опе­ра­тор тран­с­пор­ти­рахме първо техни товари, после раз­ши­рихме дей­ността си”.

Кирил Домусчиев (вдясно) и немският партньор Крастен Ролинг.Кирил Домус­чиев (вдясно) и нем­с­кият пар­т­ньор Крас­тен Ролинг.

Кои са в дейс­т­ви­тел­ност МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт може само да се пред­по­лага?
След 1993 г. БМФ е имало кораби чар­ти­рани от
МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт. По думите на някои от орга­ни­за­то­рите отго­ва­рящи за чар­ти­ра­ните кораби пре­об­ла­да­ва­щия език, който са поз­вали в офи­сите на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт е бил рус­кия. Може би това не е слу­чайно имайки пред вид, че МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт имат пред­с­та­ви­тел­с­тво, дъщерно дру­жес­тво и прис­та­ни­щен тер­ми­нал в Одеса, от който тер­ми­нал отпъ­ту­ват към близ­кия и сред­ния изток основно метали про­из­ве­дени в Украйна. Дали има в МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт учас­тие на одес­ките евреи може само да се пред­по­лага.
Знае се само, че аргу­мен­тите на при­ва­ти­за­то­рите от типа: „чар­тьора ще оси­гури ноу хау и товари” не се сбъд­наха, а може би тези аргу­менти са били мними, изказ­вани с цел заб­луда на общес­т­вото. Рабо­те­щите в БМФ знаят, че само няколко кораба пре­во­зиха метали на чар­тьора и то основно през пър­вата година след при­ва­ти­за­ци­ята.
Всичко това още вед­нъж навежда на пред­по­ло­же­ни­ето, че учас­ти­ето на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт е фор­мално и е прес­лед­вало други цели, а не огла­ся­ва­ното преди при­ва­ти­за­ци­ята. Има още две неща в полза на това пред­по­ло­же­ние:
1. Извадка от вес­т­ник „Капи­тал” преди при­ва­ти­за­ци­ята:
Новост е също така, че при­ва­ти­за­ци­он­ната цена от 440 млн. лева ще бъде пла­тена основно от бъл­гар­с­кия учас­т­ник в кон­сор­ци­ума — бра­тята Кирил и Георги Домус­чи­еви. “В този кон­сор­циум ние сме финан­со­вият инвес­ти­тор, а нем­ците дават ноу-хау и нови пазари. Затова ние пла­щаме голяма част от цената,” каза за “Капи­тал” Кирил Домус­чиев.
2. Отсъс­т­ви­ето в момента на пред­с­та­ви­тели на
МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт в управ­ле­ни­ето на БМФ, докато в нача­лото имаше нем­ско учас­тие, както в над­зор­ния така и в упра­ви­тел­ния съвет. Ето със­тава на управ­ле­ни­ето на БМФ в момента:
Над­зо­рен съвет:
- Георги Пет­ров Домус­чиев
- КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ
- Явор Ива­нов Илиев
Упра­ви­те­лен съвет:
- АЛЕКСАНДЪР ЯНЧЕВ КАЛЧЕВ
- ГЕОРГИ АНДОНОВ ТАШУКОВ
- ЕМИЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
- ЗЛАТИНА КОСТОВА АНГЕЛОВА
–КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
–КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
За въп­роса, кои от власт има­щите са имали инте­рес МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт да учас­тва в при­ва­ти­за­ци­ята, без да даде образно казано един лев и без да оси­гу­рява неп­ре­къс­нато товари на БМФ, ние пре­дос­та­вяме фак­тите и оста­вяме всеки сам да намери отговора.

В АДВАНС ПРОПЪРТИС бра­тята Георги и Кирил Домус­чи­еви имат равно учас­тие. За това кои са бра­тята Георги и Кирил Домус­чи­еви е писано много в пре­сата. Ето една любо­питна под­роб­ност.
В сло­вото си пре­зи­дента Георги Пър­ва­нов при чес­т­ва­нето на 50-годишнината на 5-то СОУ “П. Р. Сла­вей­ков” в Пер­ник 12-05-2005 15:00 казва след­ното: „Не мога да не изкажа сво­ите пос­ла­ния към съу­че­ни­ците и съви­пус­к­ни­ците си. Сигурно някои от тях са тук, а други задочно биха могли да полу­чат това пос­ла­ние. Във всеки слу­чай няма да заб­равя онези при­я­тел­ски мигове, които съм имал с Георги Домус­чиев .…..”
Екс пре­зи­дента Георги Пър­ва­нов е роден през
1957 г., а Георги Домус­чиев е роден през 1972 г., т.е. между два­мата има 15 години раз­лика. Инте­ресно е как хора с 15 години раз­лика се оказ­ват съу­че­ници или съви­пус­к­ници. Ако екс пре­зи­дента е сбър­кал Георги Домус­чиев с него­вия брат Кирил Домус­чиев, който е роден през 1969 г. отново има раз­лика от 11 години, а ако е имал пред вид баща им Петър Домус­чиев, който е роден 15 години преди г-н Пър­ва­нов отново не може да бъде с нито един от тях съу­че­ник или съви­пус­ник. Каква е връз­ката и на какво се осно­ва­ват при­я­тел­с­ките мигове между г-н Пър­ва­нов и гос­по­дата Домус­чи­еви веро­ятно те си знаят, ние можем само да гадаем.