Мнения преди и след приватизацията

Пос­ле­дици от приватизацията

1. Задъл­жи­телни усло­вия от стра­те­ги­ята за при­ва­ти­за­ция, при­ети от Народ­ното съб­ра­ние:
ІІ. Зак­лю­чи­те­лен етап
А. .….….…..

Б. Учас­т­ни­ците, допус­нати до зак­лю­чи­тел­ния етап на кон­курса и полу­чили сер­ти­фи­кат за регис­т­ра­ция, имат право да пода­дат окон­ча­телни оферти, които следва да включ­ват след­ните еле­менти:
.….……

6. Безус­ловно, изра­зено от учас­т­ника, съг­ла­сие със задъл­жи­тел­ните усло­вия на при­ва­ти­за­ци­он­ната сделка, включително:

6.1. Задъл­же­ние за запаз­ване пред­мета на дей­ност на Дру­жес­т­вото, такъв, какъвто е към датата на прех­вър­ляне на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции, за срок от 10 (десет) години, счи­тано от датата на при­до­би­ване на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции, като е допус­тимо допъл­ване на пред­мета на дей­ност на Дру­жес­т­вото, ако е извър­шено в съот­вет­с­т­вие с дейс­т­ва­щата нор­ма­тивна уредба, рег­ла­мен­ти­раща осъ­щес­т­вя­ва­ната от Дру­жес­т­вото дейност;

6.2. Заб­рана за нама­ля­ване на при­до­би­тото акци­о­нерно учас­тие от купу­вача в Дру­жес­т­вото за срок от 10 (десет) години от датата на при­до­би­ване на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции, вклю­чи­телно в слу­ча­ите на уве­ли­че­ние на капи­тала на Дру­жес­т­вото, освен с изрич­ното пред­ва­ри­телно пис­мено раз­ре­ше­ние на Аген­ци­ята за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен контрол;

6.3. Заб­рана за про­мяна на струк­ту­рата и раз­п­ре­де­ле­ни­ето на капи­тала в дружеството-купувач за срок от 5 (пет) години от датата на при­до­би­ване на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции;

6.4. Купу­ва­чът се задъл­жава да не нама­лява дър­жав­ното учас­тие в капи­тала на Дру­жес­т­вото до изпъл­не­ние на пое­тите задъл­же­ния с при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор, по силата на който е при­до­бил про­да­ва­ните акции, освен с изрич­ното пред­ва­ри­телно пис­мено раз­ре­ше­ние на Аген­ци­ята за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен контрол;

6.5. Заб­рана за про­мяна на седа­ли­щето на Дружеството;

6.6. Задъл­же­ние за недо­пус­кане на лик­ви­да­ция и обя­вя­ване на Дру­жес­т­вото в несъс­то­я­тел­ност за срок от 10 (десет) години, счи­тано от датата на при­до­би­ване на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции;

6.7. Задъл­же­ние за недо­пус­кане, ини­ци­и­ране или под­к­ре­пяне пряко или неп­ряко пре­об­ра­зу­ване на Дру­жес­т­вото, вклю­чи­телно чрез вли­ване, чрез раз­де­ляне, чрез сли­ване или чрез отде­ляне за срок от 10 (десет) години от датата на при­до­би­ване на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции, освен с изрич­ното пред­ва­ри­телно пис­мено раз­ре­ше­ние на Аген­ци­ята за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен контрол;

6.8. Задъл­же­ние за под­дър­жане сред­но­го­дишно на общ тонаж на кора­бите на Дру­жес­т­вото не по-малък от 1,300,000 DWT, вклю­чи­телно чрез дъщерни дру­жес­тва на Дру­жес­т­вото, за срок от 10 (десет) години, счи­тано от датата на при­до­би­ване на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции;

6.9. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ване не по-малко от 60% (шес­т­де­сет на сто) от общия тонаж на кора­бите на Дру­жес­т­вото по т. 6.8. да пла­ват под зна­мето на Репуб­лика Бъл­га­рия за срок от 10 (десет) години, счи­тано от датата на при­до­би­ване на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции;

6.10. Задъл­же­ние в срок от 10 (десет) години от датата на при­до­би­ване  на соб­с­т­ве­ността върху про­да­ва­ните акции, сред­ната въз­раст на кора­бите на Дру­жес­т­вото, които пла­ват под зна­мето на Репуб­лика Бъл­га­рия да бъде нама­лена под 20 (два­де­сет) години;

6.11. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ване извър­ш­ва­нето на пред­ло­же­ните, от купу­вача в ком­п­лек­с­ната бизнес-програма, инвес­ти­ции по вид, раз­мер и срок;

6.12. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ване и/или пре­дос­та­вяне от купу­вача на над­лежни  и при­ем­ливи за Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция обез­пе­че­ния за гаран­ти­ране изпъл­не­ни­ето на задъл­же­ни­ята му по при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор, вклю­чи­телно, но не само задъл­же­ни­ето му за пла­щане на евен­ту­ал­ните неус­тойки за неиз­пъл­не­ние на задъл­же­ни­ето за оси­гу­ря­ване извър­ш­ва­нето на пред­ло­же­ните инвестиции;

6.13. Задъл­же­ние за оси­гу­ря­ване Дру­жес­т­вото да изпъл­нява въз­ло­же­ните му задачи по Дър­жав­ния воен­нов­ре­ме­нен план на Репуб­лика Бъл­га­рия, както и да изпъл­нява задъл­же­ни­ята, про­из­ти­чащи от член­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­га­рия в НАТО.

По пре­ценка на Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция могат да бъдат вклю­чени и други задъл­жи­телни усло­вия на при­ва­ти­за­ци­он­ната сделка.

 

  1. Неос­но­ва­телни изяв­ле­ния на управ­ля­ва­щите преди приватизацията.

- Петър Мутаф­чиев – минис­тър на транспорта.

Огра­ни­че­ни­ето на усло­ви­ята за купу­вача на Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­ски мор­ски флот” озна­чава, че ние тър­сим един сери­о­зен купу­вач. Това зая­вява сед­мица по-късно в куло­а­рите на пар­ла­мента минис­тъ­рът на тран­с­порта Петър Мутаф­чиев. “Чрез стра­те­ги­ята за при­ва­ти­за­ция на БМФ, ние сме пос­тиг­нали основ­ните цели, каса­ещи запаз­ва­нето на работ­ните места в дру­жес­т­вото и парич­ното му раз­ви­тие”, кате­го­ри­чен е Петър Мутафчиев.

 

- Тодор Нико­лов – шеф на аген­ци­ята за приватизация.

За мен това е една от най-добрите сделки, осъ­щес­т­вя­вани по време на при­ва­ти­за­ци­он­ния про­цес у нас. Това заяви дирек­то­рът на Аген­ци­ята по при­ва­ти­за­ция Тодор Нико­лов след под­пис­ва­нето на при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор за заку­пу­ва­нето на 70 % от капи­тала на БМФ от Българо-германския кон­сор­циум „Кей Джи Мери­тайм Шипинг”. Спо­ред Нико­лов — пое­тият финан­сов анга­жи­мент от инвес­ти­то­рите (за про­даж­бата — 440 100 000 лева и инвес­ти­ци­ите 779 880 000 лева ) над 1.2 млрд. лева е много добър.

По думите на Нико­лов — при цена от 440 100 000 лева за 70 % от капи­тала на дру­жес­т­вото, то цялото дру­жес­тво би стру­вало общо около поло­вин мили­ард долара, което е много добра цена.
Той под­черта, че е много важно и пос­тиг­на­тата дого­во­ре­ност относно заку­пу­ва­нето на нови кораби. Така ще бъде въз­с­та­но­вена мар­ката на БМФ като лидер на Сре­ди­зем­но­мор­с­кия пазар.

Пос­тиг­нахме и сери­озни анга­жи­менти по отно­ше­ние на соци­ал­ната сфера. Има извес­тно нама­ля­ване на пер­со­нала през пър­вите три години, но в пър­вите пет години зап­ла­тите в БМФ ще се уве­ли­ча­ват с 15 %, което озна­чава на прак­тика, че те ще се удвоят. По този начин — БМФ ще се кон­ку­рира с всички други шипин­гови ком­па­нии, кате­го­ри­чен бе Николов.

 

  1. Данни за при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор от пуб­ли­ка­ции в медиите.

 

Източ­ник: 18.06.2008 в-к Капитал

Прог­ра­мата за раз­ви­тие на дру­жес­т­вото от страна на купу­вача пред­вижда инвес­ти­ции през след­ва­щите 10 години в раз­мер на 779,88 млн. лв.

Купу­ва­чът се задъл­жава да запази основ­ния пред­мет на дей­ност на дру­жес­т­вото за срок от десет години, както и да не ини­ци­ира или под­к­репя лик­ви­да­ция, сли­ване, вли­ване или раз­де­ляне на дру­жес­т­вото. Сред­нос­пи­съч­ната чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав на дру­жес­т­вото, която купу­ва­чът пред­вижда да под­държа за срок от 10 години, е 2851 души за пър­вата година, 2594 души за вто­рата и 2360 души — от тре­тата до десе­тата година.

 

При­ва­ти­за­ци­он­ният дого­вор е засекретен.

Източ­ник: 26.03.2009 радио Варна.

Да се раз­сек­рети при­ва­ти­за­ци­он­ният дого­вор за про­даж­бата на БМФ, поиска днес пред жур­на­листи ръко­вод­с­т­вото на пар­тия ГЕРБ — Варна. Проб­лем е и реф­ла­ги­ра­нето на новите кораби на Пара­ход­с­т­вото от бъл­гар­ски под мал­тийски флаг, отбе­ляза Сви­лен Крайчев.

 

Източ­ник: temanews.

През март 2009 г. ръко­вод­с­т­вото на ГЕРБ във Варна поиска да се раз­сек­рети при­ва­ти­за­ци­он­ният дого­вор за про­даж­бата на БМФ. То беше про­тив реф­ла­ги­ра­нето на новите кораби под мал­тийски флаг. В края на годи­ната обаче пра­ви­тел­с­т­вото на ГЕРБ даде съг­ла­сие БМФ да не изпълни инвес­ти­ци­он­ната си прог­рама за 2009 г. Новият соб­с­т­ве­ник успял да инвес­тира само 300 000 лв. В одоб­ре­ното спо­ра­зу­ме­ние се пред­вижда оста­тъ­кът от 53.3 млн. лв. да се раз­п­ре­дели про­пор­ци­о­нално за след­ва­щите периоди.

 

Източ­ник: finance.news.bg, focus-news.net.

В биз­нес прог­ра­мата на купу­вача се пред­вижда още при­до­би­ва­нето на 25 нови кораба, замяна на оста­ре­лите пла­ва­телни съдове с по-нови и по-големи, извеж­дане от екс­п­ло­а­та­ция и про­дажба на ста­рите и неот­го­ва­рящи на стан­дар­тите кораби и т.н.

 

Източ­ник: 12 май 2010 dariknews.bg.

Спо­ред при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор купу­ва­чите трябва да при­до­бият 25 нови кораба с общ тонаж 890 000 тона през пър­вите 5 години след сделката.

 

Източ­ник: 03.04.2012 Afera.bg.

Спо­ред при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор сред­но­го­диш­ният общ тонаж на кора­бите трябва да се под­държа не по-малък от 1 300 000 DWT, както и не по-малко от 60% от общия тонаж на кора­бите трябва да пла­ват под бъл­гар­ски флаг или под зна­мето на друга дър­жава от Евро­пейс­ката общ­ност или на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво.
Комен­тар от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Съг­ласно ІІ. Зак­лю­чи­те­лен етап – раз­дел Б:

При­ва­ти­за­ци­он­ният дого­вор трябва неот­менно да включва задъл­жи­тел­ните усло­вия от стра­те­ги­ята, тъй като тя е при­ета от Народ­ното съб­ра­ние. Тек­с­тът в стра­те­ги­ята на точка 6.9, от този раз­дел, пред­вижда само бъл­гар­ски флаг. Доба­вя­нето на тек­ста „или под зна­мето на друга дър­жава от Евро­пейс­ката общ­ност или на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво” обез­с­мисля бъл­гар­с­кия флаг. Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция е пре­ви­шила пра­вата си. Тя има право да добавя нови изис­к­ва­ния, а не да облек­чава дадено изис­к­ване. Това е нару­ше­ние, което не е сан­к­ци­о­ни­рано от Минис­тер­ски съвет и от про­ку­ра­ту­рата. Непос­ред­с­т­вено след при­ва­ти­за­ци­ята този факт никой не го спо­ме­на­ваше. Едва когато бяха про­да­дени кора­бите под бъл­гар­ски флаг и остана под въп­рос изпъл­не­ни­ето на задъл­жи­тел­ното усло­вие 60% от тонажа да бъде под бъл­гар­ски флаг, Аген­ци­ята за след при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол обяви този скри­ван в нача­лото факт.

 

  1. Мне­ния на управ­ля­ва­щите няколко месеца след приватизацията.

 

Източ­ник: 15 март 2009 вес­т­ник “Дневник”

Пла­ва­тел­ният със­тав на Пара­ход­с­тво БМФ ще бъде свит с повече от 26 на сто, каза за “Днев­ник” изпъл­ни­тел­ният дирек­тор Христо Донев. Спо­ред реше­ни­ето броят на сък­ра­те­ните ще бъде 719 души от общо около 2700 моряци. Целта е опти­ми­зи­ране на раз­хо­дите. Сък­ра­ще­ни­ята ще бъдат извър­шени пое­тапно в след­ва­щите няколко месеца. Преди това ще бъде нап­ра­вен под­бор, за да се запази по-качествения еки­паж. Тези, които ще бъдат увол­нени, ще полу­чат въз­мож­ност да се реа­ли­зи­рат в менин­го­вата фирма (за нае­мане на мор­ски кадри) на дру­жес­т­вото “Неп­тун менинг”. 

Това не е пър­вото оряз­ване на със­тава на БМФ за пос­лед­ните месеци. Още през ноем­ври мина­лата година финан­со­вата криза доведе до нама­ля­ва­нето на броя на моря­ците със 17%.

 

Източ­ник: 24 Март 2009 Днес+
Аген­ци­ята за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е сези­рана за сък­ра­те­ните 719 души от пла­ва­тел­ния със­тав на Пара­ход­с­тво «Бъл­гар­ски мор­ски флот». Това съобщи във Варна

зам.-министърът на тран­с­порта Кра­си­мира Мар­ти­нова, която учас­тва в кръгла маса въп­ро­сите на мор­с­кия биз­нес. … Минис­тър Мар­ти­нова обясни, че би тряб­вало дър­жа­вата да про­веде «при­я­тел­ски раз­го­вор» със соб­с­т­ве­ни­ците, в който да ги убеди да нама­лят броя на сък­ра­те­ните.
Пред­с­та­ви­те­лят на минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта в Борда на дирек­то­рите на БМФ Кра­си­мира Сто­я­нова от своя страна съобщи, че няма инфор­ма­ция за сези­ра­нето на Аген­ци­ята за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол и, че сиг­на­лът не е бил пода­ден от нея.

Източ­ник: 25.03.2009 вес­т­ник Черно море

Нико­лай Васи­лев, минис­тър на дър­жав­ната адми­нис­т­ра­ция.
БМФ хит­рува по кла­у­зите на при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор.
Очак­ва­ното пре­до­го­ва­ряне на сдел­ката съз­да­вало усло­вия за коруп­ция.
Обез­по­ко­ени сме от изпъл­не­ни­ето на след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол в БМФ, осо­бено по кла­у­зата за работ­ните места. Това заяви Нико­лай Васи­лев, минис­тър на дър­жав­ната адми­нис­т­ра­ция, който беше водещ на орга­ни­зи­ра­ната от НДСВ дис­ку­сия по проб­ле­мите на мор­с­кия биз­нес. По него­вите думи в дого­вора по сдел­ката пише точно колко трябва да са работ­ните места, а в момента се хит­рува с “уж нае­ма­нето в други дру­жес­тва” на масово сък­ра­те­ните моряци.

Източ­ник: 25.03.2009 вес­т­ник Черно море.
При­ва­ти­за­ци­ята на БМФ е една от най-добрите сделки, кате­го­ри­чен бе Тодор Нико­лов, изпъл­ни­те­лен дирек­тор на Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция (АП). Той съжа­лява само за това, че не е ста­нала по-рано. Мал­шанс за купу­вача бе това, че кри­зата дойде, преди да успее да прес­т­рук­ту­рира пара­ход­с­т­вото, комен­тира Тодор Нико­лов. Шефът на АП призна, че сък­ра­ще­ни­ята в БМФ са повече от очак­ва­ните, но смята това за по-малкото зло в срав­не­ние с пос­ле­ди­ците върху дру­жес­т­вото, ако бе оста­нало дър­жавно в усло­ви­ята на кризата.

Източ­ник: 25.03.2009 вес­т­ник Черно море
Кра­си­мира Мар­ти­нова, зам.- минис­тър на транспорта.

Пред­с­та­ви­те­лят на дър­жа­вата в борда на БМФ не под­к­репи реше­ни­ето за сък­ра­ща­ване на част от моря­ците, но, така или иначе, 30-процентовият мино­ри­та­рен дял не му поз­воли да нак­лони вез­ните и то вече е факт, каза за в. “Черно море” зам.-министърът на тран­с­порта Кра­си­мира Мар­ти­нова. При тази ситу­а­ция Мар­ти­нова само ще може да пре­по­ръча на ръко­вод­с­т­вото на дру­жес­т­вото да положи мак­си­мални уси­лия, за да реши поло­жи­телно соци­ал­ния въп­рос на всеки отде­лен моряк и да му се намери място за пла­ване. Що се отнася до нару­ше­ните кла­узи на при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор за работ­ните места

зам.-министърът на тран­с­порта прех­върли топ­ката на отго­вор­ността в полето на АП. Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта не било страна по дого­вора. Докол­кото ми е извес­тно, аген­ци­ята вече е сези­рана и трябва да се задейс­тва сис­те­мата за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол, заяви Кра­си­мира Мар­ти­нова. Ако има нару­ше­ния, АП трябва да пред­п­ри­еме нуж­ните дейс­т­вия.
Комен­тар от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз
Как си е пред­с­та­вяла г-жа Мар­ти­нова изпъл­не­ни­ето на горе изка­за­ните думи „ръко­вод­с­т­вото на дру­жес­т­вото да реши поло­жи­телно соци­ал­ния въп­рос на всеки отде­лен моряк”, може би е имала пред­вид имено това, което пос­ледва. Пред­ло­жиха на моря­ците 2–3 основни зап­лати за да напус­нат доб­ро­волно, с цел да не бъдат обви­нени, че увол­ня­ват и да не при­ло­жат изис­к­ва­ни­ята на Кодекса на труда при масови увол­не­ния.
Сан­к­ци­ята за БМФ във връзка с неиз­пъл­не­ние на задъл­жи­тел­ните изис­к­ва­ния в дого­вора за работ­ните места е мижава (виж раз­дела След­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол). И това не би тряб­вало да впе­чат­лява когото и да е, след като за „Кирил и Георги мери­тайм” бяха поло­жени осо­бени уси­лия в про­цеса на приватизацията.

По дру­гия въп­рос — за теча­щия акти­вен про­цес по пре­ми­на­ва­нето на срав­ни­телно нови кораби под чужд флаг, зам.-транспортният минис­тър заяви, че това не е в инте­рес на дър­жа­вата. “Ние искаме стра­ната ни да запази най-новите си кораби под бъл­гар­ски флаг, но този въп­рос е в ръцете на кора­бо­соб­с­т­ве­ни­ците” — каза Кра­си­мира Мар­ти­нова. При тази ситу­а­ция мисля, че пат­ри­о­тич­ната поли­тика на кора­бо­соб­с­т­ве­ни­ците е да запа­зят кора­бите си под наци­о­нал­ния флаг, добави Кра­си­мира Мар­ти­нова.
Комен­тар от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.
От думите на г-жа Мар­ти­нова става ясно, че тя като че ли не знае за про­ме­не­ната кла­уза в при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор, спрямо стра­те­ги­ята, относно въз­мож­ността кора­бите да са под флага на Малта понеже Малта е в Евро­пейс­ката общ­ност и нару­ше­ние на договора

всъщ­ност няма. Всъщ­ност за чий пат­ри­о­ти­зъм говори г-жа Мар­ти­нова, може би е имала пред­вид този на извънземните.

Източ­ник: 25 Март 2009 Пуб­ли­ку­вано в Морето нет – новина от вес­т­ник Народно дело.
На въпроса:

Зае­тите кораби са 35 – 45. В стра­те­ги­ята се пред­виж­даше БМФ да избере чар­тьор, който да оси­гури товари…
Тодор Нико­лов – шеф на Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция отго­варя:
– Спо­ред мен това, че пла­ват 45 кораба, е много добро пос­ти­же­ние. Сред­ната въз­раст на кора­бите на БМФ е 22 години. .…. Ако сте това­ро­да­тел, коя ком­па­ния ще избе­рете. Ком­па­ния, която е с кораби на 4 години, или такава с кораби на 20 години.
Комен­тар от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз
С пос­лед­ното изре­че­ние г-н Нико­лов кос­вено приз­нава, че прех­ва­ле­ния чар­тьор
“МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт” не оси­гу­рява товари на БМФ поради ста­рите кораби. Тогава може да се зададе въп­роса: „Защо “МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт” са учас­т­вали в при­ва­ти­за­ци­ята на БМФ, за да оси­гу­рят ефек­тивно товари или за да изпъл­нят фор­мално изис­к­ва­ни­ята на стра­те­ги­ята, под­по­ма­гайки и оси­гу­ря­вайки нечие пред­ва­ри­телно набе­ля­зано учас­тие. По този начин се пот­вър­ж­да­ват мне­ни­ята на редица спе­ци­а­листи в кора­боп­ла­ва­нето, че чар­ть­рът няма инте­рес да заку­пува кора­боп­ла­ва­телна ком­па­ния и че учас­ти­ето му е фор­мално и преднамерено.