Следприватизационен контрол

Нас­то­я­щия оди­тен док­лад е изда­ден с Раз­по­реж­дане № 078 от 03.05.2012 г.

ІV. Резул­тат­ност на осъ­щес­т­ве­ния след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол върху след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ните задъл­же­ния на Купу­вача по сдел­ката за при­ва­ти­за­ция на ПБМФ ЕАД за пери­ода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.

В резул­тат на извър­ше­ните тес­тове по същес­тво се установи:

1. За първи отче­тен период:

1.1. В резул­тат на осъ­щес­т­ве­ния след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е уста­но­вено неиз­пъл­не­ние на три от след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ните задъл­же­ния на Купу­вача за първи отче­тен период:

  • Задъл­же­ние за извър­ш­ване на инвес­ти­ции в раз­мер на 300 хил. лв.;
  • Задъл­же­ние за пред­с­та­вяне на оди­ти­ран меж­ди­нен кон­со­ли­ди­ран финан­сов отчет за пери­ода 01.01.2008 г. до 14.08.2008 г.;
  • Задъл­же­ние да под­държа сред­нос­пи­съчна чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав, съг­ласно Соци­ал­ната прог­рама — При­ло­же­ние D от Договора;

2. Кон­т­рол върху изпъл­не­ни­ето на след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ните задъл­же­ния на Купу­вача по чл. 4.7 от Дого­вора — тру­до­воп­равни и соци­ални въпроси.

След­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ният кон­т­рол включва кон­т­рол върху задъл­же­ни­ето на Купу­вача да осигури:

чл. 4.7.1 — Дру­жес­т­вото да дейс­тва в съот­вет­с­т­вие с при­ло­жи­мото право по отно­ше­ние на тру­до­воп­рав­ните въп­роси; чл. 4.7.2 — Дру­жес­т­вото да под­държа пред­ло­же­ната от него сред­нос­пи­съчна чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав съг­ласно пред­с­та­ве­ната Соци­ална прог­рама за 2009 г. — 2 851 бройки и за 2010 г. – 2 594; чл. 4.7.3 — Дру­жес­т­вото да повиши нивото на зап­ла­щане на пла­ва­тел­ния със­тав съг­ласно пред­ло­же­ното от него в Соци­ал­ната прог­рама – за двата отчетни пери­ода с по 15 на сто върху сред­ната основна месечна работна зап­лата на пла­ва­тел­ния състав.

Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция и след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е поис­кала и полу­чила по уста­но­ве­ния ред рег­ла­мен­ти­ра­ните от Дого­вора и Мето­ди­ката доку­менти, доказ­ващи сте­пента на изпъл­не­ние на задъл­же­ни­ята по чл. 4.7.2 и чл. 4.7.3 от Дого­вора за пър­вия отче­тен период. Рег­ла­мен­ти­ра­ните от Мето­ди­ката изис­ку­еми доку­менти за доказ­ване на сред­нос­пи­съч­ния брой на пла­ва­тел­ния със­тав и поис­ка­ната допъл­ни­телно инфор­ма­ция от НОИ са несъ­от­но­сими в дос­та­тъчна сте­пен към спе­ци­фи­ката на след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ното задъл­же­ние на Купу­вача да под­държа пред­ло­же­ната от него сред­нос­пи­съчна чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав. Този със­тав е част от общата чис­ле­ност на пер­со­нала, за която е поис­кана и полу­чена инфор­ма­ция от НОИ, съдър­жаща се и в годиш­ните отчети. За оси­гу­ря­ване надеж­д­ност на инфор­ма­ци­ята за осъ­щес­т­вя­ване на след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол по това задъл­же­ние пра­вилно допъл­ни­телно е поис­кана и полу­чена адек­ватна инфор­ма­ция от Купу­вача — заве­рени копия на Месечни река­пи­ту­ла­ции за пла­ва­тел­ния със­тав на ПБМФ ЕАД — изв­ле­че­ние от сче­то­во­ден соф­туер за работ­ната заплата.

2.1. по чл. 4.7.1 от Договора.

Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция и след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол за пър­вия отче­тен период по уста­но­ве­ния ред е поис­кала несъ­от­но­сима, към оценка изпъл­не­ни­ето на това след­п­ри­ва­ти­за­ци­онно задъл­же­ние, инфор­ма­ция, която не е пре­дос­та­вена от Купу­вача. Изпъл­ни­телна аген­ция ГИТ – Варна, в отго­вор на запит­ване от АСПК, е дек­ла­ри­рала, че при извър­шени про­верки в ПБМФ ЕАД не са кон­с­та­ти­рани нару­ше­ния на тру­до­вото зако­но­да­тел­с­тво за пери­ода към 31.12.2009 г.

2.2. по чл. 4.7.2 от Договора.

Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция и след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е поис­кала и полу­чила рег­ла­мен­ти­ра­ната необ­хо­дима инфор­ма­ция за оценка изпъл­не­ни­ето на задъл­же­ни­ето за под­дър­жане на 2851 бройки сред­нос­пи­съчна чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав. В резул­тат на ана­лиза на доку­мен­тите пра­вилно е със­та­вен Кон­с­та­ти­вен про­то­кол № КП–148/29.11.2011 г., в който е доку­мен­ти­рано уста­но­вено неиз­пъл­не­ние на задъл­же­ни­ето с 367 бройки за под­дър­жане на сред­нос­пи­съчна чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав. Зако­но­съ­об­разно е начис­лена неус­тойка в раз­мер на 88 хил. лв. – съг­ласно чл. 4.14.1 (i) от Дого­вора.
(2851 – 367 = 2484 сред­нос­пи­съ­чен със­тав за 2009 година)(88000лв. : 367 = 240 лв/за неза­ета бройка)

2.3. по чл. 4.7.3 от Договора

Оси­гу­рена е надеж­дна инфор­ма­ция за оценка изпъл­не­ни­ето на задъл­же­ни­ето за пови­ша­ване нивото на зап­ла­щане на пла­ва­тел­ния със­тав с 15 на сто за пър­вия отче­тен период. Резул­та­тите от осъ­щес­т­ве­ния кон­т­рол пра­вилно са доку­мен­ти­рани в Кон­с­та­ти­вен про­то­кол № КП–148/29.11.2011 г., в който е отра­зено уста­но­ве­ното изпъл­не­ние на задължението.

След­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ният кон­т­рол по изпъл­не­ние след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ните задъл­же­ния на Купу­вача по чл. 4.7 от Дого­вора за вто­рия отче­тен период е започ­нал - поис­кана е по уста­но­ве­ния ред от Купу­вача и трети неза­ви­сими източ­ници инфор­ма­ция, доказ­ваща сте­пента на изпъл­не­ние на задъл­же­ни­ята. Не са уточ­нени и кон­к­ре­ти­зи­рани необ­хо­ди­мите и дос­та­тъчни доку­менти за оценка на изпъл­не­ни­ето на спаз­ване от Дру­жес­т­вото на раз­по­ред­бите на при­ло­жи­мото тру­дово право. Извър­ш­ва­нето на кон­т­рола за вто­рия отче­тен период не е доку­мен­ти­рано и кон­т­ро­лът не е прик­лю­чен по уста­но­ве­ния ред.


1.2. АПСК, по уста­но­ве­ния ред за осъ­щес­т­вя­ване на след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол, е начис­лила неус­тойки в съот­вет­с­т­вие с кла­у­зите на Дого­вора, и уве­до­мила по дого­во­ре­ния начин Купу­вача за начис­ле­ните неустойки.

1.3. Сред­с­т­вата по начис­ле­ните неус­тойки са пос­тъ­пили по сметка на АПСК в зако­но­ус­та­но­ве­ния срок, тях­ното полу­ча­ване е доку­мен­ти­рано пра­вилно чрез съот­вет­ните про­то­коли за нареж­дане на суми и са пре­ве­дени по реда на чл. 8 от ЗПСК.

2. За втори отче­тен период:

2.1. След­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол върху изпъл­не­ни­ето на задъл­же­ни­ето на Купу­вача да оси­гури Дру­жес­т­вото да дейс­тва в съот­вет­с­т­вие с При­ло­жи­мото право по отно­ше­ние на тру­до­воп­равни въп­роси (чл. 4. 7.1.) не е осъществен.

2.2. След­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ният кон­т­рол върху задъл­же­ни­ето на Купу­вача да оси­гури Дру­жес­т­вото да под­държа пред­ло­же­ната от него сред­нос­пи­съчна чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав (чл. 4.7.2) за вто­рия отче­тен период към момента на одита е започ­нал, извър­ш­ва­нето му не е доку­мен­ти­рано и не е приключен.

2.3. След­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ният кон­т­рол върху задъл­же­ни­ята на Купу­вача по чл. 4.1 „Запаз­ване на основ­ната дей­ност и ста­тут на Дру­жес­т­вото”, 4.2 „Огра­ни­че­ние за про­мяна на акци­о­нер­ното учас­тие”, 4.3 „Огра­ни­че­ние за про­мяна на струк­ту­рата на Купу­вача”,
4.4 “Огра­ни­че­ние за нама­ля­ване на дър­жав­ното учас­тие”, 4.5 „Пред­с­та­ви­тел на Репуб­лика Бъл­га­рия”, 4.6 ”Седа­лище на дру­жес­т­вото” и 4.9 „Задачи по Дър­жав­ния воен­нов­ре­ме­нен план” от Дого­вора е осъ­щес­т­вен, уста­но­вено е, че задъл­же­ни­ята са изпъл­нени, но кон­т­ро­лът не е прик­лю­чен с кон­с­та­ти­вен про­то­кол, което е в несъ­от­вет­с­т­вие с уста­но­ве­ната прак­тика и Методиката.

2.4. След­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ният кон­т­рол върху изпъл­не­ние на задъл­же­ни­ята на Купу­вача по

чл. 4.10 — Задъл­же­ние за инвес­ти­ции; чл. 4.10.7 — Бан­кова гаран­ция – валидна една година, счи­тано от 01.11.2010 г., и на стой­ност 2 500 хил. евро, за обез­пе­ча­ване изпъл­не­ни­ето на задъл­же­ни­ето за инвес­ти­ции през вто­рия отче­тен период, и чл. 4.12.3 — на или преди 30 юни на годи­ната, след­ваща съот­вет­ния отче­тен период, да пред­с­тавя за своя сметка на Про­да­вача пис­мен отчет, прид­ру­жен със съот­вет­ните доку­менти е осъ­щес­т­вен и прик­лю­чен с Кон­с­та­ти­вен про­то­кол № КП-124/31.10.2011 г. в съот­вет­с­т­вие с уста­но­ве­ната практика.

2.5. Аген­ци­ята за при­ва­ти­за­ция и след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол не е пред­п­ри­ела дейс­т­вия за втори отче­тен период за обез­пе­ча­ване на дос­та­тъчна и надеж­дна инфор­ма­ция и доку­мен­та­ция, пред­пос­та­вящи надеж­д­ността на след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол върху изпъл­не­ние на задъл­же­ни­ята на Купу­вача по чл. 4.8 от Дого­вора — за под­дър­жане сред­но­го­дишно общ тонаж на кора­бите на Дру­жес­т­вото не по малко от 1 300 000 DWT и оси­гу­ря­ване не по-малко от 60 % от общия тонаж на кора­бите да пла­ват под зна­мето на РБ или други дър­жави от ЕО или ЕИП, което ще се пре­це­нява в края на 10-годишния период, по реда на чл. 4.12.4 от Дого­вора.29

След­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ният кон­т­рол, осъ­щес­т­вен от АПСК върху изпъл­не­ни­ето на след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ните задъл­же­ния на Купу­вача за първи отче­тен период е адек­ва­тен, умес­тен и резултатен.

След­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол върху задъл­же­ни­ята на Купу­вача за вто­рия отче­тен период е започ­нал, осъ­щес­т­вя­ва­нето му не е доку­мен­ти­рано и не е прик­лю­чен, с изк­лю­че­ние на този, за задъл­же­ние за инвес­ти­ции, задъл­же­ние за бан­кова гаран­ция и задъл­же­ние за пред­с­та­вяне на отчети, което не пред­пос­тавя въз­мож­ността за надеж­дна и обек­тивна оценка на него­вата резултатност.

 

Под­роб­ния док­лад е на сайта http://bglib.convdocs.org/docs/148/index-25546.html?page=2#164264