БМФ и Моряшки синдикат

Много често рабо­те­щите в БМФ в раз­го­вори помежду си или пише­щите във фору­мите упот­ре­бя­ват в мно­жес­т­вено число думата син­ди­кат. Нап­ри­мер: “И какви син­ди­кати? Онези дето само взе­мат пари?” или “И онези нека­дър­ници “син­ди­ка­тите” — къде са?”

Сега в БМФ има само един син­ди­кат и него­вото име е “Моряшки син­ди­кат”. В Бъл­га­рия наис­тина има още един съюз, в който чле­ну­ват моряци и той се казва “Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз”. Всяко про­фе­си­о­нално или син­ди­кално сдру­же­ние има пра­вото и задъл­же­ни­ето да защи­тава сво­ите чле­нове, тези, от които полу­чава член­ски внос, тъй като по закон тези сдру­же­ния са в час­тна полза.

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз беше учре­ден от моряци, рабо­тещи в БМФ и само след три месеца от учре­дя­ва­нето му през 1990 г., чле­но­вете му от БМФ нарас­наха до 2500. През цялото си същес­т­ву­ване Съю­зът винаги е бил неу­до­бен за всяко едно ръко­вод­с­т­вото на БМФ.

От нача­лото на 2009 новите соб­с­т­ве­ници на БМФ, недо­волни от нашите дейс­т­вия в защита на моря­ците, започ­наха атака срещу нашите пос­ле­до­ва­тели и сим­па­ти­занти. Тогава ние, с дек­ла­ра­ции и с ради­ог­рами до кора­бите, пре­дуп­реж­да­вахме еки­па­жите какво може да се очаква, ако не ни под­к­ре­пят и не зас­та­нат зад нас. Едва ли някой, сто­ейки зад син­ди­кат, на който пред­се­да­те­лят е член на борда на дирек­то­рите, се е надя­вал на защита.

За съжа­ле­ние стра­хът беше голям и пове­чето моряци изб­раха еди­нич­ното спа­се­ние. Сега в пери­ода октом­ври 2013 – фев­ру­ари 2014 тези, които не ни пос­лу­шаха, берат пло­до­вете от соб­с­т­ве­ното си пое­ди­нич­ното спа­се­ние. Още в сре­дата на 2008 г. с писмо лично до Петър Димит­ров, тога­ваш­ния минис­тър на ико­но­ми­ката и енер­ге­ти­ката, ние пре­дуп­ре­дихме, че ако в при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор не се пред­ви­дят заб­ра­ни­телни кла­узи, с моря­ците ще се случи имено това, което сега се наблюдава.

Общото съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ците на Пара­ход­с­т­вото, през лятото на 2010 г., реши един­с­т­вено Моряшки син­ди­кат да под­писва Колек­ти­вен тру­дов дого­вор с рабо­то­да­теля. Естес­т­вено, Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз не може да бъде съден за спо­ра­зу­ме­ния, които под­пис­ват БМФ и син­ди­ката и не трябва да бъде пос­та­вян наравно по отго­вор­ност със син­ди­ката. След при­е­ма­нето от Общото съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ците на Пара­ход­с­т­вото и под­пис­ва­нето на КТД 2010, отго­вор­ност за всичко носят пъл­но­мощ­ни­ците и син­ди­ката. Така че отп­ра­вяме молба към всички, когато имат пред­вид Моряшки син­ди­кат, да упот­ре­бя­ват думата син­ди­кат в един­с­т­вено число или точ­ното наи­ме­но­ва­ние “Моряшки синдикат”.