БМФ и Моряшки професионален съюз 2008–2010 г.

БМФ и Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз

За дейс­т­ви­ята на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз след при­ва­ти­за­ци­ята на Пара­ход­с­тво БМФ ви пред­ла­гаме това, което са писали меди­ите за нас и БМФ и то в големи сък­ра­ще­ния. Тези, които искат да се запоз­наят по-подробно, могат да про­че­тат преп­рат­ките към автен­тич­ните ни доку­менти. Пъл­ният текст на ста­ти­ите, които пред­ла­гаме със сък­ра­ще­ния можете да наме­рите на http://www.moreto.net/novini.php?n=26006 , където по тази тема има над 80 материала.

 

Обез­ще­те­ния от БМФ искат съкратените

DarikNews.bgПетък, 12 Сеп­тем­ври 2008 14:51

По една зап­лата обез­ще­те­ние за всяка прос­лу­жена година да полу­чат сък­ра­те­ните от Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­ски мор­ски флот”, нас­то­я­ват от Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз.

БМФ оряза соци­ал­ната си прог­рама заради кризата

Дру­жес­т­вото раз­чис­тва скла­до­вете, про­дава мате­ри­а­лите за скрап

Вес­т­ник Поз­въ­нетеЧет­вър­тък, 6 Ноем­ври 2008 12:33

Спрени са пла­ща­ни­ята за лекар­с­тва на хро­нично бол­ните и соци­ал­ните помощи за пре­тър­пе­лите зло­пу­луки и сери­озни забо­ля­ва­ния, алар­мира Иван Вел­ков от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

 

Рез­наха зап­ла­тите в БМФ с 10%. Удър­жат за зас­т­ра­ховка “Живот”

Ком­пен­си­рат удръж­ките с по–ниски данъци и пок­ри­тие на рис­ко­вете в слу­чай на инци­дент, кон­т­рира шефът на БМФНародно ДелоВтор­ник, 11 Ноем­ври 2008 11:31

Всички слу­жи­тели на вече час­т­ния тър­гов­ски флот оста­нали неп­ри­ятно изне­на­дани, когато полу­чили фишо­вете си за месец октом­ври. В тях пише, че 10 на сто се удър­жат за зас­т­ра­ховка „Живот“към Син­ди­кална вза­и­мос­по­ма­га­телна коо­пе­ра­ция на КНСБ.

БМФ сваля по 4-ма моряци от кораб

17 на сто от еки­пажа оста­ват на брега, нару­ша­ват се усло­ви­ята на труд, пре­дуп­ре­диха синдикалисти

Народно ДелоСряда, 26 Ноем­ври 2008 11:32

От всеки пла­ва­те­лен съд се смък­ват по 1 рулеви, 1 фитер, старши каме­ри­е­рът и каме­ри­е­рът. „Засега хората няма да бъдат осво­бо­дени, но ще бъдат оста­вени на брега, докато им омръзне да стоят и сами се мах­нат“ — посочи шефът на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Велков.

 

Поло­ви­ната от сък­ра­те­ните в БМФ са тру­до­ус­т­ро­ени бивши моряци

Радио ФокусСряда, 26 Ноем­ври 2008 17:13

Близо поло­ви­ната от кад­рите на Пара­ход­с­тво БМФ, чието сък­ра­ща­ване беше опо­вес­тено ще бъдат тру­до­ус­т­ро­ени бивши моряци, на които по здра­вос­ловни и други при­чини се е нало­жило да пре­ус­та­но­вят актив­ното си пла­ване. Това съобщи на прес­кон­фе­рен­ция пред­се­да­те­лят на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз във Иван Вел­ков, пре­даде репор­тер на радио „Фокус”-Варна. Вел­ков уточни, че до момента е пред­ви­дено да бъдат осво­бо­дени 479 души, но сък­ра­ще­ни­ята най-вероятно ще продължат.

КНСБ: В близ­ките 5–6 месеца няма да има повече сък­ра­ще­ния в БМФ

Радио ФокусСряда, 26 Ноем­ври 2008 18:15

В близ­ките 5–6 месеца няма да има повече сък­ра­ще­ния в БМФ. Това заяви за радио “Фокус”-Варна Кра­си­мир Въл­чев пред­се­да­тел на син­ди­ката на моря­ците към КНСБ и член на УС на пара­ход­с­т­вото. И дума не можело да става за сък­ра­ще­ния, тъй като по закон това е невъз­можно. Той допълни, че твър­де­ни­ята за бъдещи сък­ра­ще­ния са инси­ну­а­ции от страна на вра­гове на мор­с­кия флот.

Бюрото по труда във Варна не раз­по­лага с под­хо­ящи работни места за сък­ра­те­ните в БМФ

Радио ФокусЧет­вър­тък, 27 Ноем­ври 2008 14:05

Сък­ра­те­ните слу­жи­тели в Пара­ход­с­тво БМФ трудно могат да си наме­рят работа в Бюрото по труда във Варна, защото няма обя­вени работни места, които да отго­ва­рят на тех­ните изисквания.

 

Инс­пек­ци­ята по труда: Няма опас­ност сък­ра­те­ните в БМФ да оста­нат без работа

Радио Фокус  Чет­вър­тък, 27 Ноем­ври 2008 18:17

Няма опас­ност сък­ра­те­ните в Пара­ход­с­тво БМФ да не си наме­рят друга работа. Това заяви на прес­кон­фе­рен­ция дирек­то­рът на Реги­о­нал­ната инс­пек­ция по труда във Варна Иван Ива­нов, пре­даде репор­тер на радио „Фокус”-Варна. Той каза още, че в инс­пек­ци­ята са пос­тъ­пили 7 жалби от сък­ра­тени в БМВ тру­до­ус­т­ро­ени бивши моряци, но всички доку­менти са вър­нати, тъй като не отго­ва­рят на зако­но­вите изисквания.

 

Син­ди­кати чакат скрити увол­не­ния в БМФ

Съжи­ве­ното дъщерно дру­жес­тво „Неп­тун менинг“ било удобно за пара­ван на новата метла

Народно ДелоСряда, 4 Фев­ру­ари 2009 11:06

За пред­с­то­ящи скрити увол­не­ния в БМФ алар­ми­раха пред­с­та­ви­тели на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз (МПС). Новото ръко­вод­с­тво е изпол­з­вало наход­чива схема чрез прех­вър­ляне на пер­со­нал в съжи­ве­ното дъщерно дру­жес­тво „Неп­тун шипинг“.

 

Неп­тун менинг“, или скри­тата метла на БМФ

Мар­тин Мар­ковЧет­вър­тък, 5 Фев­ру­ари 2009 11:15

Както „Народно дело“ писа, зав­чера пред­с­та­ви­тели на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз (МПС) алар­ми­раха за добре изпи­пана схема, чрез която новото ръко­вод­с­тво ще може да извър­шва „скрити увол­не­ния“, без да се нуж­дае от раз­ре­ше­ние от Инс­пек­ци­ята по труда.

Син­ди­кална война в БМФ

Вес­т­ник Поз­въ­нетеПетък, 6 Фев­ру­ари 2009 08:07

Вой­ната между двете син­ди­кални орга­ни­за­ции в Пара­ход­с­тво “Бъл­гар­ски мор­ски флот” — Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз (МПС) и Моряшки син­ди­кат към КНСБ, нав­лезе в нова фаза, пише “Поз­въ­нете Новини”. Упра­ви­тел­ният съвет на МПС изп­рати писмо  до всички моряци и слу­жи­тели на кораб­ната ком­па­ния да напус­нат кон­ку­рен­т­ния проф­съюз. При­зи­вът е прид­ру­жен с твър­де­ни­ето, че под натиск и зап­лахи от увол­не­ния редица слу­жи­тели на ком­па­ни­ята са пред­по­чели КНСБ.

Подо­зи­рат БМФ в мас­ки­ране на извън­ре­ден труд

Става въп­рос за около 46 дни за полу­го­дие спо­ред сметки на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз

Народно ДелоПоне­дел­ник, 9 Фев­ру­ари 2009 11:25

Писмо до минис­търа на труда и соци­ал­ната поли­тика Еми­лия Мас­ла­рова са изп­ра­тили от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, пише вес­т­ник “Народно дело”.
Ако се при­еме за база нор­мата от 1456 часа, опре­де­лена от рабо­то­да­теля, то след 161,8 дни моря­кът ще е отра­бо­тил шес­т­ме­сеч­ната норма, а ако се при­еме
зако­но­вата норма от 1040 часа, то това ще стане след 115,6 дни. Ако моря­кът про­дължи да работи след 116-ия ден, всеки отра­бо­тен час ще бъде извън­ре­ден труд, докато при нор­мата, опре­де­лена от рабо­то­да­теля, това ще стане едва след 162-рия ден. Счи­таме, че тази раз­лика от 46 дни е недопустима.

 

БМФ ще отчете рекор­дна печалба, неп­ри­я­тели пус­кат слу­хове за фалит

Народно ДелоАнгел Пет­ри­чевПоне­дел­ник, 16 Фев­ру­ари 2009 11:43

За него
Кирил Домус­чиев е при­я­тен събе­сед­ник и въп­реки че е млад, от пръв пог­лед си личи, че зад гърба си има опит и поз­на­ния, на които биха зави­дели и най-големите лъвове в биз­неса.
- Ще се осво­боди ли голям брой от плав­със­тава? Какво ще пра­вите с тях?
Иде­ята
е да се оси­гу­ря­ват бъл­гар­ски моряци за чужди кора­бо­соб­с­т­ве­ници. Имаме много запит­ва­ния от колеги и амби­ци­ята ни е най-късно от края на март „Неп­тун менинг“ да зара­боти.
- Можем ли да кажем вече, че сък­ра­ще­ни­ята са прик­лю­чили?
– В бре­го­вия със­тав прик­лю­чихме 99%. Със сигур­ност ще има под­мяна на някои кадри, които виж­даме, че не се спра­вят, но това е нор­мално за всяка фирма. Ние сме били винаги много взис­ка­телни към качес­т­вото на рабо­тата и това е в осно­вата на успе­хите ни.
- Т.е. няма да има маши­нално сък­ра­ще­ние – 10%, 20%?
– Не, просто наб­лю­да­ваме про­цеса дали кри­зата ще се усили, или ще нама­лее. В последните

една-две сед­мици има уве­ли­че­ние в това­рите, в став­ките, което съз­дава уме­рен опти­ми­зъм. Много е неп­ред­с­ка­зуем паза­рът и затова сме пред­паз­ливи в реше­ни­ята.
- Оче­видно става въп­рос за слу­хове, че БМФ ще фалира. Може би ще успе­ете да изле­зете и на печалба?
– При всички поло­же­ния 2008 година я завър­ш­ваме на печалба. Мисля, че ще бъде рекор­дна.

БМФ сък­ра­щава 719 моряци

След сък­ра­ще­ни­ята пер­со­на­лът ще наб­ро­ява над 2000 души

Черно МореСряда, 11 Март 2009 19:41

719 души от пла­ва­тел­ния със­тав на БМФ ще бъдат сък­ра­тени. Това са решили еди­но­душно чле­но­вете на Упра­ви­тел­ния и Над­зор­ния съвет на ком­па­ни­ята на засе­да­ние днес, съобщи изпъл­ни­тел­ният дирек­тор на пара­ход­с­т­вото к.д.п. Христо Донев.

 

Пре­на­соч­ват част от сък­ра­те­ните във Флота

DarikNews.bgЧет­вър­тък, 12 Март 2009 11:03

Търси се вари­ант 719-те слу­жи­тели на Бъл­гар­ски мор­ски флот, които ще бъдат сък­ра­тени, да се пре­на­со­чат към дъщер­ните фирми на Пара­ход­с­т­вото, сред които е и “Неп­тун Менинг”. Това заяви в ефира на Дарик-Варна Кра­си­мир Въл­чев, пред­се­да­тел на Моряш­кия син­ди­кат към КНСБ и член на Упра­ви­тел­ния съвет на БМФ.

 

Син­ди­ка­лист: Пре­на­соч­ва­нето на сък­ра­тени в БМФ е “гола вода”.

DarikNews.bgПетък, 13 Март 2009 16:40

720 души от пла­ва­тел­ния със­тав и близо 40 от адми­нис­т­ра­ци­ята ще бъдат сък­ра­тени с реше­ние на Упра­ви­тел­ния съвет на БМФ, при­помни Вел­ков. Спо­ред син­ди­кал­ния лидер, при­каз­ките за пре­на­соч­ване на сък­ра­те­ните към дъщер­ните фирми на Пара­ход­с­т­вото са “гола вода”. Ситу­а­ци­ята на прак­тика е ясна – вместо на раз­по­ло­же­ние или в неп­ла­тен отпуск моря­ците ще бъдат при­ну­дени да напус­нат, като докато си наме­рят нова ще полу­ча­ват обез­ще­те­ние от около 200 лева на месец, обясни шефът на МПС.

Пара­ход­с­т­вото отчете рекор­дна печалба – 100 мили­она лева

Народно ДелоМар­тин Мар­ковПоне­дел­ник, 16 Март 2009 11:54

Гюн­тер Ханс Хан е заместник-председател на над­зор­ния съвет и мажо­ри­та­рен акци­о­нер в “Пара­ход­с­тво БМФ” АД.
- Осъ­щес­т­вява ли се вече пре­ли­ване на товари от „Мар­т­рейд“ към БМФ?
- Така мисля. Вие може по-добре да го раз­бе­рете от мени­дж­мънта... Сега мени­дж­мън­тът трябва да пре­го­варя дирек­тно с кли­ен­тите. Да няма пос­ред­ник и да пре­воз­ват дирек­тно това­рите от про­из­во­ди­теля до купу­вача.
- Какво наложи взе­ма­нето на реше­ни­ята за сък­ра­ще­ния на 719 моряци. Как ще моти­ви­рате тази реша­ваща крачка, която ще събуди много сери­озно недо­вол­с­тво?
.… и ни при­нуди да взе­мем реше­ни­ето за сък­ра­ща­ва­нето на 719 души от еки­па­жите на нашите кораби. Пред­ви­дили сме обаче алтер­на­ти­вен вари­ант за тях чрез съжи­вя­ване на дъщер­ната ком­па­ния „Неп­тун Менинг”, която ще излезе на меж­ду­на­род­ния пазар и ще пред­лага бъл­гар­ски моряци на меж­ду­на­род­ния мор­ски пазар.
- Какъв е финан­со­вият резул­тат на пара­ход­с­т­вото за мина­лата година?
– Над 100 мили­она лева преди обла­гане с данъци.

Сези­раха аген­ци­ята за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол за сък­ра­ще­ни­ята в БМФ

Днес+Втор­ник, 24 Март 2009 07:51

Аген­ци­ата за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е сези­рана за сък­ра­те­ните 719 души от пла­ва­тел­ния със­тав на Пара­ход­с­тво «Бъл­гар­ски мор­ски флот». Това съобщи във Варна

зам.-министърът на тран­с­порта Кра­си­мира Мар­ти­нова, която учас­тва в кръгла маса въп­ро­сите на мор­с­кия биз­нес. .…..
Пред­с­та­ви­те­лят на минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта в Борда на дирек­то­рите на БМФ Кра­си­мира Сто­я­нова от своя страна съобщи, че няма инфор­ма­ция за сези­ра­нето на Анен­ци­ата за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол и, че сиг­на­лът не е бил пода­ден от нея.

Тодор Нико­лов: Сък­ра­ще­ни­ята в БМФ са по-малкото зло

Народно ДелоСряда, 25 Март 2009 11:33

- Г-н Нико­лов, в БМФ има доста сък­ра­ще­ния. Голяма част от недо­вол­с­т­вото се отп­равя към вас, че не сте защи­тили пра­вата им и така ната­тък. Какво следва за работ­ните места и инвес­ти­ци­ите от тук ната­тък?
– Ако има някой, който трябва да е вино­вен за при­ва­ти­за­ци­ята на БМФ, това съм аз. Очак­вам да има въп­роси. Все още съм убе­ден, а се надя­вам и че след години пак ще мога да го кажа, че при­ва­ти­за­ци­ята бе успешна от гледна точка на печал­бата и финан­со­вия резул­тат. Това обаче не винаги е най-важно. Това, което раз­би­рам от меди­ите, е, че сък­ра­ще­ни­ята са повече от очак­ва­ни­ята ми.

- Зае­тите кораби са 35 – 45. В стра­те­ги­ята се пред­виж­даше БМФ да избере чар­тьор, който да оси­гури товари…
– Спо­ред мен това, че пла­ват 45 кораба, е много добро пос­ти­же­ние. Сред­ната въз­раст на кора­бите на БМФ е 22 години.
.. Ако сте това­ро­да­тел/„чартьор”(бележка на МПС), коя ком­па­ния ще избе­рете. Ком­па­ния, която е с кораби на 4 години, или такава с кораби на 20 години.

 

Край на сък­ра­ще­ни­ята в БМФ

Моряци пре­ми­на­ват на служба в администрацията

Народно ДелоПоне­дел­ник, 24 Август 2009 11:02

Пери­о­дът на опти­ми­за­ци­ята на плав­със­тава и адми­нис­т­ра­ци­ята в БМФ прик­лючи. Това озна­чава, че не се пла­ни­рат нови сък­ра­ще­ния сред рабо­те­щите в ком­па­ни­ята, заяви от името на соб­с­т­ве­ни­ците на пара­ход­с­тво БМФ изпъл­ни­тел­ният дирек­тор к.д.п. Христо Донев, цити­ран от вът­реш­но­ве­дом­с­т­ве­ния бюле­тин на ком­па­ни­ята Navibulgarnews.

Пра­ви­тел­с­т­вото клекна пред при­ва­ти­за­то­рите на БМФ

Инвес­ти­ци­ите в БМФ 200 пъти по-малко от зало­же­ните в при­ва­ти­за­ци­он­ният дого­вор. Дър­жа­вата даде отстрочка

ИА ФокусСряда, 16 Декем­ври 2009 12:48

Минис­тер­с­кият съвет раз­реши да се раз­с­ро­чат пла­ни­ра­ните инвес­ти­ции в „Пара­ход­с­тво Бъл­гар­ски мор­ски флот” ЕАД. Това пред­вижда одоб­ре­ното допъл­ни­телно спо­ра­зу­ме­ние към дого­вора за при­ва­ти­за­ция на 70% от БМФ, склю­чен през август м. г. Пър­вият отче­тен период за капи­та­лов­ло­же­ния завър­шва на 31 декем­ври 2009 г. За това време новият соб­с­т­ве­ник е тряб­вало да инвес­тира 53,6 млн. лв. Досега са вло­жени едва 300 хил. лв, което е по-малко от 1% от пред­ви­де­ното. Оста­на­лата сума от 53,3 млн. лв. се раз­п­ре­деля про­пор­ци­о­нално за след­ващи пери­оди, е запи­сано в утвър­де­ното допъл­ни­телно спо­ра­зу­ме­ние.

Нов пирон в ков­чега на мор­с­кия бизнес

ГЕРБ опрости 53 млн. лв. на при­ва­ти­за­тора на БМФ

Вес­т­ник Поз­въ­нетеЧет­вър­тък, 17 Декем­ври 2009 08:12

Пра­ви­тел­с­т­вото раз­реши на Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­ски мор­ски флот” да не изпълни инвес­ти­ци­он­ната си прог­рама за тази година. „Кей Джи Мари­тайм Шипинг” полу­чиха съв­сем доб­ро­волно това, което искаха”, комен­тира пред­се­да­те­лят на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Вел­ков. Той добави, че син­ди­ка­тите отдавна са очак­вали това реше­ние, с оглед на близ­кото при­я­тел­с­тво между Кирил Домус­чиев и министър-председателя Бойко Бори­сов. Спо­ред него пра­ви­тел­с­т­вото е изпус­нало една много добра въз­мож­ност да си върне кон­т­рола върху Параходството.

.…..
„Лошото обаче е, че всички сък­ра­ще­ния бяха нап­ра­вени именно с мотива, че трябва да се опти­ми­зира струк­ту­рата, за да има пари за инвес­ти­ции, а такива на прак­тика се оказва, че няма да се осъ­щес­т­вят”, зак­лючи Велков.

Още няма спо­ра­зу­ме­ние за тран­с­фор­ми­ране на коман­ди­ро­въч­ните в БМФ

Черно МореСряда, 23 Декем­ври 2009 09:56

Вари­ан­тът за тран­с­фор­ми­ране на коман­ди­ро­въч­ните на моря­ците, пред­ла­ган на този етап от БМФ, е крайно неп­ри­ем­лив и не под­лежи на комен­тар, заяви за „Черно море” пред­се­да­те­лят на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Вел­ков. От проф­съ­юза кате­го­рично отх­вър­лят пред­ло­же­ни­ето, като основ­ният довод е, че при­е­ма­нето му ще доведе до сери­озно още­тя­ване на пла­ва­щите. Вел­ков комен­тира, че е напълно въз­можно, въп­реки ста­но­ви­щето на проф­съ­юза, пара­ход­с­т­вото да въведе еднос­т­ранно пред­ла­га­ната практика.

 

Нама­ля­ват зап­ла­тите в БМФ

Моряш­кият проф­съюз целял да прив­лече офи­це­рите от Пара­ход­с­т­вото в менин­го­вата си компания

Вес­т­ник Поз­въ­нетеЧет­вър­тък, 14 Яну­ари 2010 07:53

Сери­озно нама­ле­ние на зап­ла­тите се готви от ръко­вод­с­т­вото на Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­ски мор­ски флот”, алар­ми­раха от Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз. Най-засегнати щели да бъдат моря­ците от изпъл­ни­тел­с­кия със­тав, твърди пред­се­да­те­лят на съюза Иван Вел­ков. Него­вите кал­ку­ла­ции сочели, че месеч­ните въз­наг­раж­де­ния ще пад­нат с 500 до 680 лева за еки­па­жите под бъл­гар­ски флаг и с 600 до 800 лева за тези под чужд.
Моряш­кият проф­съюз са нищо повече от „гру­пичка хора, които пре­чат на раз­ви­ти­ето на ком­па­ни­ята”, смята пред­се­да­те­лят на Над­зор­ния съвет на БМФ Кирил Домус­чиев. .…. По думите му занап­ред щели да се тър­сят зако­но­вите спо­соби, за да се пре­сече под­рив­ната дей­ност на Моряш­кия проф­съюз. Като за начало той пре­по­ръча на слу­жи­те­лите си да не чле­ну­ват в този син­ди­кат, който не работи за инте­ре­сите на дру­жес­т­вото. .…

 

Дек­ла­ра­ция на УС на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз

Днес+Събота, 30 Яну­ари 2010 13:31

Ува­жа­еми моряци,
.….…
2. След като изп­ра­тихме ради­ог­рама до кора­бите, с която казахме исти­ната за неиз­год­ното пред­ло­же­ние на рабо­то­да­теля, при­зо­ва­вайки моря­ците да нап­ра­вят своя избор, пос­лед­ваха зап­лахи към капи­та­ните заради това, че са изп­ра­тили ради­ог­рами, с които моря­ците се при­съ­е­ди­ня­ват към Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.
.……

 

Иван Вел­ков: Ще сези­раме кон­т­рол­ните органи за БМФ

Днес+Поне­дел­ник, 1 Фев­ру­ари 2010 16:30

Все още не сме имали кон­такт с прес­д­с­та­ви­те­лите на ръко­вод­с­т­вото на Пара­ход­с­тво „Бъл­гар­ски мор­ски флот”. Това съобщи за „ДНЕС+” пред­се­да­те­лят на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз Иван Вел­ков по повод, раз­п­рос­т­ра­не­ната през мина­лата сед­мица, дек­ла­ра­ция. Той каза, че все още Упра­ви­тел­ния съвет изчаква и ако не се взе­мат мерки ще сезира кон­т­рол­ните органи – Инс­пек­ци­ята по труда и Про­ку­ра­ту­рата. От своя страна пред­се­да­те­лят на Моряш­кия син­ди­кат Кра­си­мир Въл­чев комен­тира пред „ДНЕС+”, че дек­ла­ра­ци­ята, с която излезе Упра­ви­тел­ния съвет на Моряш­кия про­фе­си­о­на­лен съюз е невярна. Той се аргу­мен­тира с това, че в доку­мента се говори за неща, които не са се слу­чили. Спо­ред Въл­чев до този момент е нямало пре­го­вори с рабо­то­да­теля, нито е под­пи­сан дого­вор, който да ги обвърже в зако­нова рамка. .….….…..

След поре­ди­ците от наши дек­ла­ра­ции раз­к­ри­ващи исти­ната за вза­и­мо­дейс­т­ви­ята между БМФ и Моряшки син­ди­кат стана ясно, че един­с­т­вено моря­ците могат да решат бъде­щите ни дейс­т­вия. Имайки пред­вид изти­ча­нето на КТД през месец юни ние отново изп­ра­тихме ради­ог­рама и дек­ла­ра­ция, с която тър­сехме под­к­репа за бъдещи дейс­т­вия. За съжа­ле­ние не полу­чихме под­к­репа и се наложи да пред­ла­гаме наш вари­ант на КТД. На общото съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ците нашия вари­ант не беше приет и така прес­та­нахме да бъдем страна по КТД.

След няколко месеца стана ясно какъв номер са ни скро­или. В края на месец декември

2009 г. на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз бяха пред­ло­жени скали на зап­ла­щане с които раз­хо­дите за един еки­паж от 20 човека бяха с 5% по ниски от същес­т­ву­ва­щото зап­ла­щане, но за отделни длъж­ности нама­ле­ни­ето дос­ти­гаше до 30%. Ние не се съг­ла­сихме с пред­ло­же­ни­ето имено поради чув­с­т­ви­тел­ното нама­ле­ние, което се пред­ла­гаше за изпъл­ни­тел­ния със­тав. Трябва изрично да посо­чим, че на сре­щата с ръко­вод­с­т­вото на Пара­ход­с­т­вото нямаше пред­с­та­ви­тели на Моряшки син­ди­кат. Тогава това не ни нап­рави впе­чат­ле­ние. Досе­тихме се за при­чи­ната доста по-късно, когато раз­б­рахме какви са ска­лите на зап­ла­щане няколко месеца след като бе приет вари­анта на Моряшки син­ди­кат от Общото съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ците. Оказа се, че средно за един еки­паж от 20 човека раз­хо­дът е уве­ли­чен с 15%. Нама­ле­ни­ето за някои длъж­ности от редо­вия със­тав може да се вид на нашата дек­ла­ра­ция. От всичко това стана ясно, че на нас умиш­лено ни е пред­ло­жен вари­ант, който задъл­жи­телно ще отка­жем, за да може по-късно да бъдем отс­т­ра­нени от КТД чрез Общото съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ците. Един колега от пъл­но­мощ­ни­ците след съб­ра­ни­ето на въп­рос от наша страна „прег­ле­дахте ли про­екта на син­ди­ката и бяха ли при­ло­жени към КТД ска­лите на зап­ла­тите”, отго­вори: „нищо не ни пока­заха, ние гла­су­вахме по кому­нис­ти­чески, като на пар­тийно събрание”.