Арест на кораб

Нор­ма­тивни доку­менти от бъл­гар­с­кото зако­но­да­тел­с­тво за арест или задър­жане на кораб в бъл­гар­ско мор­ско пристанище.

Кодекс на тър­гов­ско корабоплаване

Про­верка на усло­ви­ята за труд и почивка

Чл. 100б. (Нов — ДВ, бр. 113 от 2002 г.) (1) След полу­чен пис­мен сиг­нал или жалба Изпъл­ни­телна аген­ция “Мор­ска адми­нис­т­ра­ция” е длъжна да извърши про­верка на усло­ви­ята за живот и труд, пери­о­дите на работа и на почивка на еки­пажа на кораб, нами­ращ се в бъл­гар­ско пристанище.

(2) (Изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) При кон­с­та­ти­ране на нару­ше­ния след извър­ше­ната про­верка по ал. 1 Изпъл­ни­телна аген­ция “Мор­ска адми­нис­т­ра­ция” дава задъл­жи­телни пред­пи­са­ния за отс­т­ра­ня­ва­нето им, адре­си­рани до капи­тана на кораба. Изпъл­ни­телна аген­ция “Мор­ска адми­нис­т­ра­ция” може да задържи кораба в прис­та­ни­щето до отс­т­ра­ня­ване на недос­та­тъ­ците, за което уве­до­мява адми­нис­т­ра­ци­ята на дър­жа­вата на знамето.

(3) (Изм. — ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. — ДВ, бр. 85 от 2010 г.) Усло­ви­ята и редът за извър­ш­ване на про­вер­ката по ал. 1 се опре­де­лят с наредба на минис­търа на тран­с­порта, инфор­ма­ци­он­ните тех­но­ло­гии и съобщенията.

Раз­ре­ше­ние за отп­ла­ване и задър­жане на кораб (Изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

Чл. 363. (Изм. — ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. — ДВ, бр. 113 от 2002 г.) (1) (Доп. — ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Отп­ла­ва­нето на всеки кораб се раз­ре­шава от капи­тана на прис­та­ни­щето или опра­во­мо­щено от него длъж­нос­тно лице.

(2) (Доп. — ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Капи­та­нът на прис­та­ни­щето или упъл­но­мо­щено от него лице може да задържи всеки кораб в след­ните случаи:

.….……

13. при нару­ша­ване на усло­ви­ята за живот и труд, пери­о­дите на работа и на почивка и оси­гу­ря­ване с про­ви­зии на еки­пажа на кораба.

.….….…

(4) (Пре­дишна ал. 3 — ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм. — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Задър­жа­нето про­дъл­жава до отс­т­ра­ня­ва­нето на при­чи­ните, които са го предизвикали.

Арест на тър­гов­ски кораб, който се намира в бъл­гар­ско мор­ско пристанище

Чл. 364а. (Нов — ДВ, бр. 109 от 2013 г.) (1) Тър­гов­ски кораб, който се намира в бъл­гар­ско мор­ско прис­та­нище, неза­ви­симо от зна­мето, под което плава, може да бъде арес­ту­ван само за обез­пе­ча­ване на мор­ски иск по сми­съла на чл. 1, ал. 1 от Меж­ду­на­род­ната кон­вен­ция за арест на кораби, със­та­вена в Женева на 12 март 1999 г. (рати­фи­ци­рана със закон — ДВ, бр. 7 от 2001 г.) (ДВ, бр. 10 от 2012 г.).

.….….….….….

(3) Арес­ту­ва­нето и осво­бож­да­ва­нето от арест на кораб се извър­шва от капи­тана на прис­та­ни­щето, в което се намира кора­бът, в изпъл­не­ние на съде­бен акт.

(4) Арест се пос­та­но­вява при спаз­ване на усло­ви­ята, пред­ви­дени в Меж­ду­на­род­ната кон­вен­ция за арест на кораби, от:

1. пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния или въз­зив­ния бъл­гар­ски съд, пред който делото по мор­с­кия иск е висящо;

2. окръж­ния съд по мес­то­на­хож­де­ни­ето на кораба — при обез­пе­ча­ване на бъдещ мор­ски иск.

(5) Осво­бож­да­ва­нето от арест се пос­та­но­вява при усло­ви­ята и по реда на чл. 4 от Меж­ду­на­род­ната кон­вен­ция за арест на кораби.

.….….

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА АРЕСТ НА КОРАБИ, 1999 Г.

Член 1

За целите на тази конвенция:

(1) “Мор­ски иск” озна­чава иск, който въз­никва на едно или повече от след­ните основания:

.….….….….

(b) смърт или телесна пов­реда на суша или по вода, които са в пряка връзка с екс­п­ло­а­та­ци­ята на кораб;

.….….….….

(o) зап­лати и други суми, дъл­жими на капи­тана, офи­це­рите и други чле­нове на кораб­ния еки­паж, свър­зани с тях­ната работа на кораба, вклю­чи­телно раз­ходи по репат­ри­ране и суми за соци­ално оси­гу­ря­ване, пла­щани от тяхно име;

.….….….…

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРОВЕРКИТЕ ПО РЕДА НА ДЪРЖАВНИЯ ПРИСТАНИЩЕН КОНТРОЛ (http://www.marad.bg/page.php?category=24&page=1)

В тази наредба има кла­узи свър­зани с про­верка усло­ви­ята на труд и живот на кора­бите под чужд флаг нами­ращи се в бъл­гар­ски прис­та­нища на осно­ва­ние на чл.100б от КТК.

Пози­ции на про­верка съг­ласно Мор­ска тру­дова кон­вен­ция 2006 и Наредба 12

Мини­мална възраст

Меди­цин­ско свидетелство

Ква­ли­фи­ка­ции на моряците

Моряшки тру­дови договори

Пол­з­ване на услу­гите на лицен­зи­рани или сер­ти­фи­ци­рани, или регу­ли­рани час­тни служби за наби­ране и нас­та­ня­ване на моряците

Работно време и почивки

Оком­п­лек­то­ване на кораба с екипаж

Жилищно нас­та­ня­ване

Съо­ръ­же­ния за отдих и въз­с­та­но­вя­ване на борда

Храна и сервиране

Безо­пас­ност на труда и пре­дот­в­ра­тя­ване на злополуки

Меди­цин­ско обс­луж­ване на борда

Про­це­дури за раз­г­леж­дане на жалби на борда

Изп­ла­щане на тру­дови възнаграждения.

 

От посо­че­ните нор­ма­тивни доку­менти става ясно, че за про­верка на усло­ви­ята на живот и труд е необ­хо­димо да бъде пода­ден сиг­нал или жалба до съот­вет­ната Дирек­ция „Мор­ска адми­нис­т­ра­ция” в прис­та­ни­щето, където се намира кораба.

Жал­бата може да бъде пода­дена пряко от моряка, от про­фе­си­о­на­лен съюз на моря­ците или от инс­пек­тор на ITF в дър­жа­вата, където се намира кораба.

Инс­пек­тори от дър­жав­ния прис­та­ни­щен кон­т­рол извър­ш­ват про­верка на посо­че­ните в сиг­налаили в жал­бата несъ­от­вет­с­т­вия. Те могат да пока­нят по време на про­вер­ката пред­с­та­ви­тел на про­фе­си­о­нал­ния съюз или инс­пек­тора на ITF, като кон­сул­тант. Ако в про­вер­ката се натък­нат и на други несъ­от­вет­с­т­вия, те могат да нап­ра­вят задъл­бо­чена про­верка, включ­ваща всички пози­ции на про­верка съг­ласно Мор­ска тру­дова кон­вен­ция 2006 и Наредба 12, посо­чени по-горе.

Ако несъ­от­вет­с­т­ви­ята са дос­та­тъчно сери­озни, инс­пек­то­рите могат да пос­та­но­вят задър­жане на кораба до отс­т­ра­ня­ва­нето им.

 

Съг­ласно меж­ду­на­род­ната кон­вен­ция за арест на кораби, при неиз­п­ла­тени въз­наг­раж­де­ния, обез­ще­те­ния и други дъл­жими суми на чле­нове на еки­пажа, кора­бът може да бъде арес­ту­ван по реше­ние на ком­пе­тен­т­ния съд. За целта е необ­хо­димо, упъл­но­мо­щен адво­кат да подаде искова молба от името на потър­пев­шите до ком­пе­тен­т­ния съд и да се внесе парична гаран­ция за ареста на кораба. Адво­кат­с­кият хоно­рар пред­с­тав­лява про­цент от иска и може да бъде дого­ва­рян, както по отно­ше­ние на сумата, така и по отно­ше­ние на момента на пла­щане, преди делото, след делото или след спе­чел­ване на делото.

 

Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз е в със­то­я­ние да помогне на всеки моряк, който прис­тига или се намира в бъл­гар­ско прис­та­нище, както и да съдейс­тва на бъл­гар­ски моряци, чле­нове на съюза, чрез инс­пек­то­рата на ITF в чужди прис­та­нища, в слу­чай на нару­ша­ване на тех­ните тру­дови права.