Aлбум Детско море 21

Гото­ва е книж­ка­та — албум “Дет­с­ко море” 21 — 2020. 
Най-доб­ри­те кар­ти­ни и съчи­не­ния на награ­де­ни деца може­те да види­те тук:
Detsko_more_21

Инфор­ма­ция за вре­ме­то и начи­на на връч­ва­не на гра­мо­ти­те и книж­ки­те-албум ще полу­чи­те допълнително.

0 Коментара

Отговори