Управление

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Иван Вел­ков е роден на 18 октом­в­ри 1947 г. в гр. Тър­го­ви­ще. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Кораб­ни маши­ни и меха­низ­ми” през 1970 г. До 1975 г. рабо­ти като меха­ник в Пара­ход­с­тво БМФ, след това до 1985 г. е асис­тент във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров.

От 1985 г. до 1990 г. е пре­по­да­ва­тел в Бъл­гар­с­ки мор­с­ки ква­ли­фи­ка­ци­о­нен цен­тър (БМКЦ). От месец фев­ру­а­ри 1990 г. в про­дъл­же­ние на 4 годи­ни е Пред­се­да­тел на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз. След това про­дъл­жа­ва да рабо­ти като пре­по­да­ва­тел в БМКЦ.

От 2003 г. е избран за Замес­т­ник Пред­се­да­тел на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, като еднов­ре­мен­но про­дъл­жа­ва пре­по­да­ва­тел­с­ка­та си дей­ност в БМКЦ.

От 09.05.2008 г. е избран за Пред­се­да­тел на Съюза.

 

Ата­нас Стой­чев е роден на 28 октом­в­ри 1949 г. в с. Рав­на гора, Вар­нен­с­ко. Завър­шил е ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” спе­ци­ал­ност “Елек­т­ро­ме­ха­ник за граж­дан­с­кия флот”.

В плав­със­та­ва има общо 21 годи­ни стаж като елек­т­ро­ме­ха­ник, от кои­то 7 в Оке­ан­с­ки рибо­лов, 10 в Пор­то­ви флот и 4 в Пара­ход­с­тво БМФ.

Член е на Съю­за на бъл­гар­с­ки­те писа­те­ли, издал е 5 кни­ги, две от пие­си­те му са поста­ве­ни на сце­на­та на Фес­ти­вал­ния и кон­г­ре­сен цен­тър във Вар­на, него­ви раз­ка­зи са пуб­ли­ку­ва­ни в Бал­кан­с­ка анто­ло­гия “Гла­со­ве от лини­я­та на раз­ло­ма” и в Анто­ло­гия “Бъл­гар­с­ка мари­нис­ти­ка”. Носи­тел е на някол­ко при­за, сред кои­то и Голя­ма­та награ­да на Наци­о­нал­ния кон­курс за про­из­ве­де­ния на мор­с­ка тема.

Пред­се­да­тел е на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз от 1994 г. до 2008 г. От 09.05.2008 г. е избран за Замес­т­ник Председател.

 

Геор­ги Тодо­ров е роден на 1 юни 1953 г. във Вар­на. След гим­на­зия, завър­ш­ва Мор­с­ка учеб­на шко­ла, и през август 1976 г. е назна­чен като моряк в БМФ. Амби­ци­ран да про­дъл­жи обра­зо­ва­ни­е­то си, учи задоч­но във ВВМУ “Н. Й. Вап­ца­ров” и след дип­ло­ми­ра­не­то си през 1987 г. ста­ва помощник-капитан.

През 1989 г. сли­за на бре­га за годи­на и поло­ви­на и рабо­ти в кабо­таж­но пла­ва­не като капи­тан на водо­лаз­ния кораб “Звез­ди­ца”. После­ден зад­гра­ни­чен рейс в БМФ пра­ви като тре­ти помощ­ник-капи­тан на кораб “Геор­ги Гри­го­ров” през 1991 г., и през март след­ва­ща­та годи­на напус­ка Параходството.

В про­дъл­же­ние на 13 г. пла­ва под чужд флаг към “Зоди­ак” и “Арен­кил”. След това до октом­в­ри 2012 г., рабо­ти за нем­с­ки кора­бен опе­ра­тор “Про­нав” като капи­тан на 122 000-тонен бълкер.

Той е един от учре­ди­те­ли­те и пър­ви­ят сек­ре­тар на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз. През цели­ят пери­од 1990 — 2012 е член на УС на Съюза.

 

К Р К

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ
№ по ред Име, пре­зи­ме и фамилия
1. Иван Вел­ков Иванов
2. Ата­нас Стой­чев Атанасов
3. Геор­ги Ган­чев Тодоров
4. Алек­сан­дър Геор­ги­ев Миров
5. Ата­нас Геор­ги­ев Атанасов
6. Вла­ди­мир Геор­ги­ев Тодоров
7. Геор­ги Ван­ге­лов Карамфилов
8. Геор­ги Ива­нов Иванов
9. Дете­лин Ива­нов Грудев
10. Деян Мин­чев Колев
11. Дими­тър Мар­ков Кунев
12. Ивай­ло Колев Николов
13. Миха­ил Пав­лов Томов
14. Пет­ко Геор­ги­ев Русев
15. Петър Пен­чев Петров
16. Сто­ил Алек­сан­д­ров Димов
Кон­трл­но — Реви­зи­он­на комисия
1. Бра­ни­мир Цонков
2. Дими­тър Гигов
3. Дими­тър Ива­нов Митев
4. Иван Пет­ков Папазов
5. Пла­мен Васи­лев Пешев