Author archive for Администратор

 • Детско море 2024 — Награждаване

  На 14.05.2024г., втор­ник, от 17:00 часа в зала “Пле­нар­на” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­во­то по връч­ва­не на награ­ди­те...

  Виж още
  0
  143
 • Детско море 2024 — Резултати

  Конкурсът “Детско море” 2024 приключи. Протоколът с наградените деца можете да прочетете тук.

  Виж още
  0
  64
 • Покана за Общо събрание 2024 г.

  Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съюза.

  Виж още
  0
  27
 • Детско море 2024

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  67
 • Диря в морето 2024

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни орга­ни­зи­ра Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во,...

  Виж още
  0
  19
 • 0
  22