Author archive for Администратор

 • ДЕТСКО МОРЕ 2022 — Награждаване

  На 26.05.2022г., чет­вър­тък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ва­не на наг­ра­дите...

  Виж още
  0
  39
 • ДЕТСКО МОРЕ 2022 — Резултати

  Конкурсът “Детско море” 2022 приключи. Протоколът с наградените деца можете да прочетете тук.

  Виж още
  0
  17
 • Международно ръководство за премахване на тормоза на борда

  Евро­пейс­ка­та Феде­ра­ция на Тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци пре­дос­та­ви бъл­гар­с­кия пре­вод на “Меж­ду­на­род­но­то ръко­вод­с­тво за пре­мах­ва­не на тор­мо­за на бор­да”. Пре­во­дът от...

  Виж още
  0
  12
 • Диря в морето 2022

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни орга­ни­зи­ра Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во,...

  Виж още
  0
  15
 • ДЕТСКО МОРЕ 2022

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  28
 • IТF награда за фотография 2022

  Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да обя­вим стар­та на кон­курс за фотог­ра­фия на ITF (International Transport Workers’ Federation). Над­пре­ва­ра­та има за цел...

  Виж още
  0
  4