Новини

 • Детско море 2024

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  45
 • Диря в морето 2024

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни орга­ни­зи­ра Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во,...

  Виж още
  0
  17
 • 0
  19
 • Честит празник на моряка!

  Скъ­пи колеги, По слу­чай праз­ни­ка на моря­ка — 6‑ти декем­в­ри Ви  жела­ем мно­го здра­ве, дълъг живот, попъ­тен вятър и...

  Виж още
  0
  29
 • Международен ден на моряка 2023

  На 25 юни се отбе­ляз­ва Меж­ду­на­род­ни­ят ден на моряка.На про­ве­де­на сре­ща под еги­да­та на Меж­ду­на­род­на­та мор­с­ка орга­ни­за­ция през м....

  Виж още
  0
  41
 • Награда за фотография 2023

  Бла­гот­во­ри­тел­ни­ят фонд ITF Seafarers Trust орга­ни­зи­ра кон­курс за фотографии.

  Виж още
  0
  4