Новини

 • ДИРЯ В МОРЕТО 2023

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни орга­ни­зи­ра Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во,...

  Виж още
  0
  1
 • ДЕТСКО МОРЕ 2023

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  15
 • Честит празник на моряка — Никулден!

  Скъ­пи колеги, Чес­тит празник! Св. Нико­ла да закри­ля Вас и семейс­т­ва­та Ви и по него­ви­те молит­ви да пре­ми­на­ва­те успеш­но...

  Виж още
  0
  11
 • Международeн ден на моряка 2022

  Тази годи­на за десе­ти поре­ден път във Вар­на на 25 юни 2022 ще се праз­нува “Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка”....

  Виж още
  0
  74
 • Диря в морето 2022 — резултати

  Кон­кур­сът “Диря в море­то” 2022 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те учас­т­ни­ци може­те да про­че­те­те тук. Тек­с­то­ве­те на награ­де­ни­те учас­т­ни­ци в...

  Виж още
  0
  23
 • ДЕТСКО МОРЕ 2022 — Награждаване

  На 26.05.2022г., чет­вър­тък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ва­не на наг­ра­дите...

  Виж още
  0
  63