Новини

 • Събрание на пълномощниците на Параходство БМФ

  Ува­жа­е­ми колеги, На 04.06.2010 г. се със­тоя съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ци­те на Пара­ход­с­тво БМФ. На съб­ра­ни­е­то при­със­т­ва­ха 26 пъл­но­мощ­ни­ка от...

  Виж още
  0
  0
 • Да сложим край на пиратството!

  Реди­ца меж­ду­на­род­ни­те орга­ни­за­ции меж­ду кои­то и ITF откри­ха кам­па­ния за про­ти­во­дейс­т­вие на пиратството. Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, като член на...

  Виж още
  0
  0
 • На 13 април Упра­ви­тел­ния съвет на съю­за прие дек­ла­ра­ция във връз­ка с пред­сто­я­що­то под­пис­ва­не на новия колек­ти­вен тру­дов договор.

  Виж още
  0
  0
 • Резултати от конкурс “Детско море”

  На 12 април 2010 г. жури в със­тав: Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел, Дра­га Дюл­ге­ро­ва и Ема­ну­е­ла Цоне­ва раз­гле­да и...

  Виж още
  0
  1