Новини

 • Честит Ден на моряка!

  Бъл­гар­с­ки­ят моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз чес­ти­ти Меж­ду­на­род­ния ден на Моря­ка — 25 юни на всич­ки свър­за­ни про­фе­си­о­нал­но с море­то. Бъде­те...

  Виж още
  0
  2
 • Покана за Общо събрание

  Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съюза.

  Виж още
  0
  4
 • Диря в морето 2021 — резултати

  Кон­кур­сът “Диря в море­то” 2021 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те учас­т­ни­ци може­те да про­че­те­те тук. Тек­с­то­ве­те на награ­де­ни­те учас­т­ни­ци в...

  Виж още
  0
  5
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­с­ко море” 2021 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те деца може­те да про­че­те­те тук.

  Виж още
  0
  35
 • Диря в морето 2021

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни организира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но...

  Виж още
  0
  16
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  17