Социални проекти

 • ДИРЯ В МОРЕТО 2023

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на моря­ка – 25 юни орга­ни­зи­ра Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­ту­ра и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во,...

  Виж още
  0
  1
 • ДЕТСКО МОРЕ 2023

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  15
 • Диря в морето 2022 – Проза: Молитвата на капитан Да̀ниел

  Капи­тан Да̀ниел бе фли­бус­тер с рели­ги­оз­ни тен­ден­ции и биб­ли­я­та бе негов неиз­ме­нен спът­ник, неза­ви­си­мо накъ­де го отна­ся­ше вятъ­рът или...

  Виж още
  0
  0
 • Диря в морето 2022 — Проза: Дават ни по CNN

  - Ще ви дават по CNN! Никой от щаб­ния соци­ум в опе­ра­тив­ния цен­тър, ръко­во­дещ меж­ду­на­род­но­то воен­но­мор­с­ко уче­ние, не обър­на вни­ма­ние...

  Виж още
  0
  0
 • Диря в морето 2022 — Проза: Преди Арго

  Под­буж­дан от жур­на­лис­ти­чес­ко­то си любо­пит­с­тво раз­се­я­но преглеж­дах чуж­дес­т­ран­ни­те пуб­ли­ка­ции в мре­жа­та, кога­то попад­нах на инте­рес­но загла­вие: „Успеш­но приклю­чи екс­пе­ри­мен­тал­но­то...

  Виж още
  0
  1
 • Диря в морето 2022 — Проза: Докато Дунав тече

  Праз­ник е. Никул­ден. Сед­на­ло на бре­га, глад­но­то слън­це препли­та вър­бо­ви клон­ки. Кош за риба си пра­ви, че охър­та­вя от...

  Виж още
  0
  0