Конкурс "Детско море"

 • ДЕТСКО МОРЕ 2023

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  15
 • ДЕТСКО МОРЕ 2022 — Награждаване

  На 26.05.2022г., чет­вър­тък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ва­не на наг­ра­дите...

  Виж още
  0
  63
 • ДЕТСКО МОРЕ 2022 — Резултати

  Конкурсът “Детско море” 2022 приключи. Протоколът с наградените деца можете да прочетете тук.

  Виж още
  0
  19
 • ДЕТСКО МОРЕ 2022

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Виж още
  0
  31
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Награди

  Гра­мо­тите и пода­ръ­ците на наг­ра­де­ните деца от кон­курса “Дет­ско море” се връч­ват в офи­са на Моряш­ки проф­съюз все­ки дел­ни­чен...

  Виж още
  0
  72
 • ДЕТСКО МОРЕ 2021 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­с­ко море” 2021 приклю­чи. Про­то­ко­лът с награ­де­ни­те деца може­те да про­че­те­те тук.

  Виж още
  0
  35