проза

 • Морска награда за “Цялостно творчество”

  МОРСКА НАГРАДА “ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО” К.д.п. Дими­тър Димит­ров – капи­тан пилот, пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на мор­с­ки­те капитани Човек...

  Виж още
  0
  1
 • Пържените картофи

  Тре­та награ­да в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­де­ла “про­за” полу­чи раз­ка­зът на Росен Лодо­зов —...

  Виж още
  0
  0
 • Моряк на бряг

  Пър­ва награ­да в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз “про­за” полу­чи раз­ка­зът на Кра­си­ми­ра Куба­ре­ло­ва — “Моряк на...

  Виж още
  0
  8
 • Женски работи

  Тре­та награ­да в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз “про­за” полу­чи раз­ка­зът на Любен И. Любе­нов — “Жен­с­ки...

  Виж още
  0
  0