Награда за фотография 2023

Бла­гот­во­ри­тел­ни­ят фонд на ITFITF Seafarers’ Trust” орга­ни­зи­ра кон­курс за фотог­ра­фии свър­за­ни с рабо­та­та и отди­ха на моря­ци­те на бор­да на кораба.

Пър­ва награ­да – £1000

Вто­ра награ­да — £750

Тре­та награ­да — £500

Могат да бъдат изпра­те­ни мак­си­мум 3 фотог­ра­фии. Те тряб­ва да бъдат с висо­ка резо­лю­ция. Фотог­ра­фи­и­те тряб­ва да бъдат съп­ро­во­де­ни с крат­ка инфор­ма­ция за пока­за­но­то на фотог­ра­фи­я­та и за фотографа/моряка.

Фотог­ра­фи­и­те тряб­ва да бъдат изпра­те­ни до 15 август на адрес: https://www.seafarerstrust.org/what-we-do/photo-competition-2023. На същия уеб­сайт има и по-под­роб­на инфор­ма­ция за конкурса.

0 Коментара

Отговори